Riksdagsskrivelse 2014/15:42

Riksdagsskrivelse 2014/15:42

Riksdagsskrivelse 2014/15:42

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2014/15:SkU7 Förbättringar av husavdragets fakturamodell får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 4 december 2014

Urban Ahlin

Claes Mårtensson