Riksdagsskrivelse 2014/15:19

Riksdagsskrivelse 2014/15:19

Riksdagsskrivelse 2014/15:19

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2014/15:KU2 Proportionell fördelning av mandat och förhandsanmälan av partier i val (vilande grundlagsbeslut, m.m.) får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 26 november 2014

Urban Ahlin

Claes Mårtensson