Riksdagsskrivelse 2013/14:381

Riksdagsskrivelse 2013/14:381

Riksdagsskrivelse 2013/14:381

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2013/14:CU33 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 25 juni 2014

Per Westerberg

Claes Mårtensson