Riksdagsskrivelse 2013/14:114

Riksdagsskrivelse 2013/14:114

Riksdagsskrivelse 2013/14:114

Regeringen

Utbildningsdepartementet1

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2013/14:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 12 december 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson

1 Riksdagsskrivelse 2013/14:112 till Kulturdepartementet
Riksdagsskrivelse 2013/14:113 till Socialdepartementet
Riksdagsskrivelse 2013/14:115 till Miljödepartementet
Riksdagsskrivelse 2013/14:116 till Finansdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.