Riksdagsskrivelse 2012/13:278

Riksdagsskrivelse 2012/13:278

Riksdagsskrivelse 2012/13:278

Regeringen

Miljödepartementet

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2012/13:KrU4 Mål för friluftslivspolitiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 juni 2013

Per Westerberg

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.