Riksdagens underd. Skrifvelse, N:o 49

Riksdagsskrivelse 1871:49

Riksdagens underd. Skrifvelse, N:o 49.

1

N:o 49.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 17 Maj 1871.

— — — hos Andra Kammaren den 17 — —

Riksdagens underdåniga Skrifvelse, angående regleringen af utgifterna.

under Riks-statens Åttonde Hufvudtitel.

(Stats-Utskottets Utlåtanden bris 17 och 7 6 samt Memorial N:o 43).

8. A. K.

I afseende på regleringen af utgifterna under Riks-statens Åttonde

Hufvudtitel, innefattande anslagen för Ecklesiastik-departementet, hafva vid

innevarande riksmöte ifrågakominit de förändringar, hvilka här nedan omförmälas

i den ordning, hvaruti anslagen finnas i Riks-staten uppförda.

Departementets Expedition.

l:o. Till löneförbättring för två vid donna Expedition anställde vaktmästare

har Eders Kongl.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.