Riksdagens skrivelse nr 405—407 år 1966

Riksdagsskrivelse 1966:405 - höst

- höst

16

Riksdagens skrivelse nr 405407 år 1966

Nr 405

Riksdagens skrivelse till styrelsen för riksdagsbiblioteket angående
cmdringar i reglementet för riksdagsbiblioteket.

(Bankoutskottets memorial nr 60)

Till styrelsen för riksdagsbiblioteket

Med överlämnande av ett tryckt exemplar av bankoutskottets memorial
nr 60 med förslag till ändringar i reglementet för riksdagsbiblioteket m. m.
får riksdagen tillkännagiva, att riksdagen fattat beslut i överensstämmelse
med vad utskottet i memorialet hemställt.

Stockholm den 15 december 1966

På riksdagens vägnar

Nr 406

Riksdagens skrivelse till styrelsen för riksdagens förvaltningskontor
i anledning av framställning från styrelsen för riksdagens
förvaltningskontor angående anslag för iordningställande
av ledamotsrum i riksdagshuset.

(Bankoutskottets memorial nr 62)

Till styrelsen för riksdagens förvaltningskontor

Med överlämnande av ett tryckt exemplar av bankoutskottets memorial
nr 62 i anledning av framställning från styrelsen för riksdagens förvaltningskontor
angående anslag för iordningställande av ledamotsrum i riksdagshuset
får riksdagen tillkännagiva, att riksdagen fattat beslut i överensstämmelse
med vad utskottet i memorialet hemställt.

Stockholm den 15 december 1966

På riksdagens vägnar

Nr 407

Riksdagens skrivelse till Konungen med förslag angående viss utredning
rörande registrering av partibeteckningar.

Till Konungen

Med överlämnande av ett exemplar av konstitutionsutskottets memorial
nr 44 får riksdagen härmed anmäla, att utskottets hemställan bifallits.

Stockholm den 15 december 1966

Med undersåtlig vördnad

Alfa Boktryckeri AB, Sthkn 1966