Riksdagens skrivelse nr 398—399 år 1966

Riksdagsskrivelse 1966:399 - höst

- höst

Riksdagens skrivelse nr 398399 år 1966

13

Nr 398

Riksdagens skrivelse till styrelsen för riksdagens förvaltningskontor
i anledning av motioner angående utnyttjande av
automatisk databehandling i riksdagsarbetet.

(Bankoutskottets utlåtande nr 52)

Till styrelser! för riksdagens förvaltningskontor

Med överlämnande av ett tryckt exemplar av bankoutskottets utlåtande
nr 52 i anledning av motioner angående utnyttjande av automatisk databehandling
i riksdagsarbetet får riksdagen tillkännagiva, att riksdagen fattat
beslut i överensstämmelse med vad utskottet i utlåtandet hemställt.

Stockholm den 15 december 1966

På riksdagens vägnar

Nr 399

Riksdagens skrivelse till styrelsen för riksdagens förvaltningskontor
i anledning av skrivelse från styrelsen för riksdagens
förvaltningskontor med förslag till bestämmelser angående
Riksdagens författningssamling m. m.

(Bankoutskottets memorial nr 55)

Till styrelsen för riksdagens förvaltningskontor

Med överlämnande av ett tryckt exemplar av bankoutskottets memorial
nr 55 i anledning av skrivelse från styrelsen för riksdagens förvaltningskontor
med förslag till bestämmelser angående Riksdagens författningssamling
m. m. får riksdagen tillkännagiva, att riksdagen fattat beslut i överensstämmelse
med vad utskottet i memorialet hemställt.

Stockholm den 15 december 1966

På riksdagens vägnar