Riksdagens Skrifvelse, N:o 39.

1

N:o 39.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 maj 1891.
— — — — Andra Kammaren den 14 — —

Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna
under riksstatens nionde hufvudtitel.

(Statsutskottets utlåtande n:o 10, 10 a, 62 samt memorial n:is 31 och 68.)

Till Konungen.

I afseende å regleringen af utgifterna under riksstatens nionde hufvudtitel,
innefattande anslagen t\W pensions- och indragningsstaterna, får Riksdagen
för Eders Kongl. Maj:t anmäla följande beslut.

Pensionsstaten.

Bidrag till pensionering af enkor och barn efter lärare vid allmänna
läroverk, pedagogier, seminarier m. m.

l:o. I en till Riksdagen den 19 december 1890 aflåten proposition har
Eders Kongl. Maj:t föreslagit Riksdagen dels att medgifva, att öfverlärare
och lärare vid gymnastiska centralinstitutet måtte ega delaktighet i
lärarnes vid elementarläroverken enke- och pupillkassa, hvars reglementes
föreskrifter skulle i tillämpliga delar gälla till efterrättelse med afseende
å dem; hvarvid borde iakttagas, att öfverlärare skulle anses lika med
lektor, och lärare lika med annan ämneslärare vid allmänt läroverk, att
rättighet att vara delegare i kassan skulle tillkomma en hvar af nuvarande
tjensteinnehafvare, derest behörig anmälan om delaktighet gjordes hos
direktionen öfver kassan inom tid, som af Eders Kongl. Maj:t bestämdes —
Bill. till Riksd. Prof. 1891. 10 Sami. 1 Afd. 1 Band. 10 Raft. (N:o 39.) 1

2

Riksdagens Skrifvelse, N:o 39.

dock med vilkor i fråga om de tjensteinnehafvare, som i egenskap af
f. d. gymnastiklärare redan tillhörde kassan, att de frånträdde denna sin
delaktighet — samt att skyldighet att vara delegare i kassan ålåge en
hvar, som framdeles • blefve till öfverlärare eller lärare vid gymnastiska
centralinstitutet utnämnd; dels ock att, för beredande åt öfverlärare och
lärare vid gymnastiska centralinstitutet af delaktighet i kassan, bevilja ett
belopp af 1,100 kronor till ökning af det såsom bidrag till pensionering af
enkor och barn efter lärare vid allmänna läroverk, pedagogier, seminarier
m. m. för närvarande utgående belopp, 68,751 kronor, hvilket bidrag derigenom
komme att uppgå till 69,851 kronor.

Eders Kong! Maj:ts förevarande framställning har af Riksdagen
bifallits.

Anslaget för blesserade öfver- och underofficerare.

2:o. Eders Kongl. Maj:t har i en till Riksdagen den 31 sistlidne
januari aflåten proposition äskat Riksdagens medgifvande dertill, att så väl
de vid 1889 års slut å »anslaget till blesserade öfver- och underofficerare»
befintliga besparingar som ock de enahanda besparingar, hvilka derefter
uppkommit eller framdeles kunde uppkomma, måtte få i vederbörande rikshufvudböcker
till invalidhusfonden omföras.

Vid behandling af denna Eders Kongl. Maj:ts framställning hafva
Riksdagens kamrar stannat i olika beslut af den beskaffenhet, att, jemlikt
63 § riksdagsordningen, frågan i följd deraf för denna riksdag förfallit.

Öfriga anslag.

3:o. I afseende å öfriga anslag å denna stat har Eders Kongl. Maj:t
icke föreslagit någon ändring; och har Riksdagen beslutat att i riksstaten
för år 1892 med oförändrade belopp uppföra de anslag under pensionsstaten,
i hvilka förändring här ofvan icke blifvit anmäld.

Allmänna indragningsstaten.

4:o. På derom gjord ansökning har Eders Kongl. Maj:t i statsverkspropositionen
föreslagit, att underofficeren vid kronoarbetsstationen å Tjurkö
Jonas Melén måtte berättigas att från och med månaden näst efter den,

3

Riksdagens Skrifvelse, N:o 39.

under hvilken afsked ur fångvårdens tjenst honom beviljades, under sin återstående
lifstid från allmänna indragningsstaten uppbära fyllnadspension till
så stort belopp, att detta tillsammans med honom tillkommande pension från
arméns pensionskassa utgjorde 700 kronor, eller 190 kronor årligen.

Eders Kongl. Maj:ts förevarande framställning har af Riksdagen bifallits.

5:o. På derom af chefen för generalstaben gjord hemställan har Eders
Kongl. Maj:t föreslagit, att gravören vid generalstabens topografiska afdelning
Georg Michael Wirsing måtte från och med månaden näst efter den, då
lian blefve frän sin ifrågavarande anställning entledigad, å allmänna indragningsstaten
tilläggas eu årlig pension af 1,500 kronor.

Eders Kongl. Maj:ts förevarande framställning har Riksdagen bifallit.

6:o. Med anledning af derom gjord ansökning har Kongl. Maj: t föreslagit,
att regementsläkaren vid Wermlands fältjägarecorps m. in. (1. E.
Westergrens enka Ottonie Leonlinc Westergren, född Gei jer, mätte från
allmänna indragningsstaten tilläggas en årlig pension af 400 kronor, att från
och med 1891 års ingång af henne åtnjutas, så länge hon förblefve enka.

Hvad Eders Kongl. Maj:t i berörda hänseende föreslagit har Riksdagen
bifallit.

7:o. Eders Kongl. Maj:t har föreslagit dels att tillförordnade presidenten
i kommerskollegium Carl Fredrik Wcern måtte förklaras berättigad
att, då han ur statens tjenst afginge, varda å allmänna indragningsstaten
uppförd till åtnjutande under sin återstående lifstid af en årlig pension af
5,000 kronor, att utgå från och med månaden näst efter den, i hvilken entledigande
blefve honom beviljadt, dels ock att kanslisten hos kommerskollegium
Otto Fredrik Ulff samt kammarskrifvarne hos kollegium, tillförordnade
kamreraren Gustaf Anders Lindberg och tillförordnade kammarförvandten
Magnus Lund, hvilkas befattningar icke inginge i den nya organisation af
embetsverket, som af Eders Kongl. Maj:t i statsverkspropositionen under
sjette hufvudtiteln föreslagits, måtte förklaras berättigade att från och med
år 1892 å allmänna indragningsstaten åtnjuta, Ulff pension af 1,300 kronor
årligen samt Lindberg och Lund, jemte de pensioner de efter afskedstagande
kunde ega från civilstatens pensionsinrättning uppbära, fyllnadspensioner till
belopp för Lindberg af 2,200 kronor och för Lund af 1,600 kronor om
året, dock att, derest någon af dem framdeles skulle erhålla anställning å
rikets stat, pensionsbeloppet för honom skulle minskas med ett belopp, sva -

4

Riksdagens Skrifvelse, N:o 39.

rande mot den nya aflöningen, eller,'' om denna uppginge till samma eller
högre belopp, upphöra att utgå.

Eders Kongl. Maj:ts framställning om uppförande å allmänna indragningsstaten
af pension åt tillförordnade presidenten i kommerskollegium Carl
Fredrik Waern har icke vunnit Riksdagens bifall; hvaremot med bifall till
Eders Kongl. Maj:ts derom gjorda framställning, kanslisten hos kommerskollegium
Otto Fredrik Ulff berättigats att från och med år 1892 under sin
återstående lifstid från allmänna indragningsstaten åtnjuta pension till belopp
af 1,300 kronor årligen.

Eders Kongl. Maj:ts framställning om pension åt kammarskrifvaren hos
kommerskollegium, tillförordnade kamreraren Gustaf Anders Lindberg har på
det sätt bifallits, att Lindberg, berättigats att, jemte den pension han efter
afskedstagandet må ega att från civilstatens pensionsinrättning uppbära, från
och med år 1892 under sin återstående lifstid å allmänna indragningsstaten
åtnjuta fyllnadspension till belopp af 1,700 kronor om året, dock att, derest
Lindberg framdeles skulle erhålla anställning å rikets stat, pensionsbeloppet
för honom skall minskas med ett belopp, svarande mot den nya aflöningen,
eller, om denna uppgår till samma eller högre belopp, upphöra att utgå.

Slutligen har Eders Kongl. Maj:ts derom gjorda framställning på det
sätt bifallits, att kammarskrifvaren hos kommerskollegium, tillförordnade kammarförvandten
Magnus Lund berättigats att, jemte den pension han efter
afskedstagandet kan ega från civilstatens pensionsinrättning uppbära, från
och med år 1892 under sin återstående lifstid å allmänna indragningsstaten
åtnjuta fyllnadspension till belopp af 1,000 kronor om året, dock att, derest
Lund framdeles skulle erhålla anställning ä rikets stat, pensionsbeloppet för
honom skall minskas med ett belopp, svarande mot den nya aflöningen, eller,
om denna uppgår till samma eller högre belopp, upphöra att utgå.

8:o. Med anledning af eu af kommissionslandtmätaren i Malmöhus
län Herman Julius Kull gjord, af landtörn teristyrelsen till Eders Kongl. Maj:t
öfverlemnad ansökning bär Eders Kong!. Maj:t föreslagit, att Kull måtte
från och med månaden näst efter den, hvarunder han erhölle afsked frän
tjensten, under sin återstående lifstid å allmänna indragningsstaten åtnjuta en
ärlig pension af 1,600 kronor.

Eders Kongl. Maj:ts förevarande framställning har af Riksdagen bifallits.

9:o. Eders Kongl. Maj:t har med anledning af i ämnet gjord ansökning
föreslagit, att afvittringslandtmätaren i Norrbottens län, kommissions
landmätaren Karl Mauritz Ulfhjelm måtte, dock med vilkor att rätt till
pension såsom kommissionslandtmätare ej mätte honom tillkomma, från och

5

Riksdagens Skrifvelse, N:o 39.

med månaden näst efter den, hvarunder han erhölle afsked från afvittringsverket,
under sin återstående lifstid å allmänna indragningsstaten åtnjuta en
årlig pension af 1,600 kronor.

Eders Kong! Maj:ts förevarande framställning har af Riksdagen
bifallits.

0

10:o. Uppå derom af länsveterinären i Gefleborgs län Axel Johan
August Brolins enka Mana Charlotta Brolin, född Jansson, gjord, af Eders
Kongl. Maj:ts befallningshafvande i nämnda län till Eders Kong]. Maj:t
insänd ansökan, har Eders Kong]. Maj:t föreslagit, att enkan Brolin matte,
så länge hon förblefve enka, från allmänna indragningsstaten åtnjuta en årlig
pension af 300 kronor, att utgå från och med 1891 års ingång.

Eders Kongl. Maj:ts förevarande framställning har af Riksdagen
bifallits.

1 Ro. Med anledning af en af läraren i musik vid allmänna läroverket
i Karlskrona, musikdirektören Johan August Askling gjord ansökning hav
Eders Kongl. Maj:t, efter det infordrade utlåtanden öfver ansökningen afgifvits
af eforus öfver Lunds stifts allmänna läroverk samt af statskontoret,
föreslagit, att Askling måtte från och med månaden näst efter den, i hvilken
afsked blefve honom beviljadt, för sin återstående lifstid å allmänna indragningsstaten
åtnjuta eu årlig pension af 1,250 kronor.

Eders Kongl. Maj:ts förevarande framställning har icke vunnit Riksdagens
bifall.

12:o. Med anledning af en utaf extra lärarinnan vid den med högre
lärarinneseminariet i Stockholm förenade normalskolan för flickor Olivia
Christina Elisabeth Wasmuth gjord, af direktionen för nämnda seminarum
till Eders Kongl. Maj:t, öfverlemnad ansökning, har Eders Kongl. Maj:t föreslagit,
att Wasmuth måtte från och med månaden näst efter den, då hon
erhölle entledigande från innehafvande anställning vid berörda skola, för sin
återstående lifstid å allmänna indragningsstaten åtnjuta en årlig pension af
500 kronor.

Eders Kongl. Maj:ts förevarande framställning bär vunnit Riksdagens

bifall.

13:o. Med bifall till Eders Kongl. Maj:ts derom gjorda framställning
har Riksdagen å allmänna indragningsstaten för år 1892 anvisat ett anslag
af 10,000 kronor, att enligt de närmare bestämmelser, Eders Kongl. Maj:t
kan finna godt meddela, användas till understöd af högst 250 kronor åt

6

Riksdagens Skrifvelse, N:o 39.

sådana äldre behöfvande folkskolelärare, hvilka oförvitligen skött sin tjenst,
men derifrån erhållit afsked före år 1867.

14:o. På derom gjord ansökning har Eders Kong!. Maj:t vidare föreslagit,
att f. d. öfverbibliotekarien vid Kongl. biblioteket Gustaf Edvard
Ktemming måtte, utöfver den pension, som eljest tiilkomme honom, årligen
under sin återstående lifstid, räknadt från och med år 1891, uppbära från
allmänna indragningsstaten ett belopp af 2,000 kronor.

Då f: d. öfverbibliotekarien Klemming redan af staten uppbär pension
till belopp af 5,000 kronor, har Eders Kongl. Maj:ts förevarande framställning
icke af Riksdagen bifallits.

15:o. Uppå derom af förre s}fsslomannen vid Upsala centralhospital
F. L. Kallermans enka Elisabeth Maria Emilia Kallerman, född Yoss, gjord,
af direktionen för Upsala centralhospital till Eders Kongl. Maj:t insänd
ansökning, har Eders Kongl. Maj.t föreslagit, att enkan Kallerman måtte
fa åtnjuta en årlig pension af 350 kronor, att utgå från allmänna indragningsstaten
från och med 1891 års början och sä länge hon i sitt nuvarande
enkestånd förblefve.

Eders Kongl. Maj:ts förevarande framställning har af Riksdagen
bifallits.

16:o. Med anledning af i ämnet gjord ansökan bär Eders Kongl.
Maj:t föreslagit, att läraren vid akademiens för de fria konsterna läroverk,
vice professorn Gustaf Wilhelm Palms enka Eva Sofia Johanna Palm, född
Sandberg, måtte åtnjuta en ärlig pension å allmänna indragningsstaten till
belopp af 500 kronor, att utgå från och med 1891 års början under hennes
återstående lifstid, så länge hon förblefve enka.

Detta Eders Kongl. Maj:ts förslag har vunnit Riksdagens bifall.

17:o. Med anledning af en af Eders Kongl. Maj:ts befallningshafvande
i Stockholms län med skrifvelse den 29 september 1890 till Eders Kongl.
Maj:t insänd och dervid till bifall förordad, af provinsialläkaren i Stockholms
distrikt, medicine dokjorn Johan Fredrik Svedberg gjord ansökning, har
Eders Kongl. Maj:t föreslagit, att Svedberg måtte få åtnjuta en årlig pension
å allmänna indragningsstaten af 1,800 kronor, att utgå under hans
återstående lifstid från och med månaden näst efter den, då afsked från
tjensten blefve honom beviljadt.

Riksdagen har ansett det vara förmånligt, att genom beredande af
någon pension åt Svedberg hans innehafvande provinsialläkaretjenst blifver

7

Riksdagens Skrifvelse, N:o 39.

med yngre och kraftigare läkare besatt, hvarför Eders Kongl. Maj:ts förevarande
framställning af Riksdagen bifallits.

18:o. Uti en till Riksdagen den 23 januari innevarande år aflåten
proposition har Eders Kongl. Maj:t på derom gjord ansökning föreslagit
Riksdagen medgifva, att aflidne f. d. landshöfdingen i Vermlands län in. in.
H. G. W. Gyllenrams ogifta dotter Beata Lovisa Gustaf va Gyllenram måtte,
så länge hon förblefve ogift, å allmänna indragningsstaten åtnjuta eu årlig
pension af 600 kronor att utgå från och med år 1891.

Eders Kongl. Maj:ts förevarande framställning har Riksdagen bifallit.

19:o. Uti en till Riksdagen den 23 januari innevarande år aflåten
proposition har Eders Kongl. Maj:t föreslagit, att, derest i anledning af
Eders Kongl. Maj:ts derom till Riksdagen den 14 i denna månad gjorda
framställning en förändrad organisation af landtbruksinstitutet vid Ultima
blefve beslutad, åt föreståndaren för nämnda institut Fabian Gustaf Norström
och föreståndaren för den agrikulturkemiska försöksanstalten derstädes, läraren
i agrikulturkemi och geologi vid institutet Hampus Adolph von Post finge å
allmänna indragningsstaten uppföras årliga pensioner till belopp af 4,000
kronor för Korström och 3,200 kronor för von Post, att utgå från och med
månaden näst efter den, hvarunder de från sina befattningar erhölle entledigande.

Eders Kongl. Maj:ts derom gjorda framställning har på det sätt bifallits,
att Riksdagen beslutit, att åt föreståndaren för Ultima landtbruksinstitut
Fabian Gustaf Korström å allmänna indragningsstaten uppföra en
årlig pension till belopp af 2,700 kronor, att utgå från och med månaden
näst efter den, hvarunder han från sin befattning erhåller entledigande.

Med bifall till Eders Kongl. Maj:ts derom gjorda framställning har Riksdagen
beslutit att åt föreståndaren för agrikulturkemiska försöksanstalten vid
Ultima landtbruksinstitut, läraren i agrikulturkemi och geologi derstädes
Hampus Adolph von Post uppföra å allmänna indragningsstaten en årlig
pension till belopp af 3,200 kronor, att utgå från och med månaden näst
efter den, hvarunder han från sina befattningar erhåller entledigande.

20:o. I nuvarande ordinarie anslaget till allmänna indragningsstaten,
som utgår i kontant anvisning med 1,599,902 kronor och i ersättning för
indragen indelning in. in. med 600 kronor, eller med tillsammans 1,600,502
kronor, har Eders Kongl. Maj:t i statsverkspropositionen icke föreslagit annan
förändring, än att, för afrundande af samtliga hufvudtitlarnes slutsumma,
samma anslag måtte höjas med 150 kronor till 1,600,652 kronor; och har

8

Riksdagens Skrifvelse, N;o 39.

Riksdagen med bifall till Eders Kongl. Maj:ts framställning uppfört ordinarie
anslaget till allmänna indragningsstaten med 1,600,652 kronor.

Extra anslag.

21:o. Eders Kongl. Maj:t bär slutligen i statsverkspropositionen föreslagit,
att å extra stat för år 1892 måtte anvisas ett kreditiv af 1,475,000
kronor, att användas dels till upprätthållande af arméns pensionskassas egen
pensionering med nu faststälda pensionsbelopp, mot skyldighet för pensionskassan
att afstå det för året densamma tillkommande förhöjda vederlag för
de till statsverket indragna rusthållsafgifterna och dels till fyllnadspensioner
i enlighet med de af Riksdagen godkända grunder för sådana pensioners utgående,
äfvensom att hvad af de till pensioneringen under år 1891 anslagna
medel kunde blifva oanvändt måtte för det kommande årets pensionering
användas.

Då den af Eders Kongl. Maj:t nu föreslagna förhöjning i kreditivet
med 50,000 kronor icke öfverskrider de beräkningar angående kostnaderna
för ifrågavarande pensionering, som af Eders Kongl. Maj:t för 1877 års
Riksdag framlades, bär Eders Kongl. Maj:t.s förevarande framställning af
Riksdagen bifallits.

Stockholm den 14 maj 1891.

Med undersåtlig vördnad.

Riksdagens Skrifvelse, N:o 39.

9

Bil. Litt. A.

Allmänna indragningsstaten.

Kronor, j ö. i

Ny anvisning.

Underofficeren vid kronoarbetsstationen å Tjurkö Jonas Melén, fyllnads-j

:

pension...................................................................................................

Gravören vid generalstabens topografiska afdelning Georg Micbael

Wirsing, pension .................................................................................

Kegementsläkaren vid Yermlands fältjägarecorps m. in. G. E. Wester grens

enka Ottonie Leontine Westergren, född Geijer, pension......

Kanslisten bos kommerskollegium Otto Fredrik Ulff, pension...............

Kammarskrifvaren hos kommerskollegium, tillförordnade kamereraren

Gustaf Anders Lindberg, fyllnadspension .........................................

Kammarskrifvaren hos kommerskollegium, tillförordnade kammar förvandten

Magnus Lund, fyllnadspension .......................................

Kommissionslandtmätaren i Malmöhus län Herman Julius Kull, pension
Afvittringslandtmätaren i Norrbottens län, kommissionslandtmätaren

Karl Maaritz Ulfhjelm, pension..........................................................

Länsveterinären i Gefleborgs län Axel Johan August Brolins enkaj

Maria Charlotta Brolin, född Jansson, pension.................................j

Extra lärarinnan vid den med högre lärarinneseminariet i Stockholm;
förenade normalskolan för flickor Olivia Christina Elisabethj

Wasmuth, pension.................................................................................j

Understöd åt f. d. folkskolelärare, som tagit afsked före år 1867.........|

Förre sysslomannen vid Upsala central hospital F. L. Kallermans enka;

Elisabeth Maria Emilia Kallerman, född Voss, pension..................j

Läraren vid akademiens för de fria konsterna läroverk, vice professoren;
G. W. Palms enka Eva Sofia Johanna Palm, född Sandberg,j

pension.................... _...!

Provinsialläkaren i Stockholms distrikt, medicine doktorn Johan Fredrik|

Svedberg, pension.................................................................................

Aflidne f. d. landshöfdingen i Vermlands län in. m. H. G. W. Gyllenrams
ogifta dotter Beata Lovisa Gustafva Gyllenram, pension......

Föreståndaren för landtbrnksinstitutet vid Ultuna Fabian Gustaf Nor ström,

pension.......................................................................................

Föreståndaren för den agrikulturkemiska försöksanstalten vid Ultuna
landtbruksinstitut, läraren i agrikulturkemi och geologi vid institutet
Hampus Adolph von Post, pension .........................

Summa

190j 1,

500-

400''-

1,300;-

1 i

l,70o|-

1,000-

1,600-

i

1,600-

3001-

500j 10,

000-

350!

5001

1,800

600

2,700

3,200

29,240

Bill. till Rilcsd. Prof. 1891. 10 Samt. 1 Afd. 1 Band. 10 Raft.

2

10

Riksdagens Skrifvelse, N:o 39.

BIL

Ordinarie anslagen under

Pensions- och indragengsstaterna

A. Pensiousstaten.

Civilstatens pensionskassa:

Pensionsstaten för civile embets- och tjensteman ...............................................................

Dito för deras enkor och omyndiga barn.............................................................................

Ersättningar för mistade löneinnehållningar ..........,.............................................................

Dito för nådars- och begrafningshjelpsbesparingar...............................................................

För pensionering af kommissionslandtmätare jemte deras enkor och barn..................

För dito af tjensteman och betjente vid skogsstaten och skogsskolorna .....................

För dito af föreståndare, lärare och betjente vid tekniska högskolan...........................

För dito af embets- och tjensteman samt betjente vid väg- och vattenbyggnads lön

på ordinarie stat äfvensom af deras enkor och barn.............................................

j Arméns pensionskassa:

Ersättning för mistade löneinnehållningar..............................................................................

Dito för nådars- och begrafningshjelpsbesparingar ............................................................

Bidrag till pensionering af enkor och barn efter befäl och underbefäl med veder Vadstena

krigsmanshuskassa.........................................................................................................

Amiralitetskrigsmanskassan:

Ersättning för mistade inkomster:

Till pensionsfonden.................................................................................................................

» gratialfonden.....................................................................................................................

Till pensionering af flottans befäl och underbefäl med vederlikar, förslagsanslag......

Till dito af flottans och lotsverkets gemenskap (deraf högst 9,030 kronor till den
mans- och handtverksstaterna inrättade invalidstat), förslagsanslag..........................

Riksdagens Skrifvelse, N:o 39.

11

itt. B.

iksstatens Nionde hufvudtitel.

............................................... 37,500: —

............................................... 45,000: —

................. 2,246: —

.......................................... 6,540: —

.............................................. 7,200: —

............................................... 9,000: —

............................................... 3,500: —

tyrelsen, hvilka uppbära
............................................... 1,300: —

............................................. 4,640: —

............................................... 28,080: —

''kar....................................... 67,708: —

.................... 36,320: —

.................... 16,650: — 52,970: —

............................................... 100,000: —

ör daglönare å f. d. timmer.
.............................................. 66,500: -

Anvisning
i kontant.

Ersättning för
indragen in-delning m. m.
på förslag.

Summa.

Kronor.

Ö.

Kronor.

ö.

Kronor.

112,286

__

112,286

100,428

243,640

100,428

243,640

219,470

219,470

675,824

—1--

675,824

Transport

12

Riksdagens Skrifvelse, N:o 39.

Invalidhusfonden ...............................................................................t..............................

För blesserade öfver- och underofficerare, reservationsanslag..........................................

Bidrag till handelsflottans pensionsanstalt, att af tullmedlen direkt utgå, förslagsansl
i Bidrag till pensionering af enkor och barn efter lärare vid allmänna läroverk, pe

belopp ...........................................................................................................................................

Ökas med....................................................................................................................................

Bidrag till folkskolelärares pensionering................................................................................

Bidrag till folkskolelärarnes enke- och pupillkassa ............................................................

Bidrag till, kong!, teaterns pensionskassor.............................................................................

B. Allmänna indragningsstaten.

Till diverse föremål, förslagsanslag. Nuvarande anvisning i kontant................

ökas för jemnande af riksstatens slutsumma med,................................................

Riksdagens Skrifvelse, N:o 3.9.

13

Transport

bgogier, seminarier m. m.

Nuvarande
68,751: —i
1,100: —i

Anvisning
i kontant.

Ersättning för
indragen in-delning m. m.
på. förslag.

Summa.

Kronor.

ö.

Kronor.

ö.

Kronor.

675,824

675,824

60,350

---

60,350

4,000

4,000

78,000

78,000

69,851

69,851

357,373

—-

357,373

63,500

63,500

6,000

_

■ , „

6,000

S:gr

1,314,898

1,314,898

1,599,902: —
150: —

,11''“''/ > Ju

1,600,052

600

1,600,652

Summa

2,914,950

600

__

2,915,550

Bill. till Riksd. Prof. 1891. 10 Sami. 1 Afd 1 Band. 10 Saft.

3

14

Riksdagens Skrifvelse, N:o 39.

Bil. Litt. C.

Extra ordinarie anslag under riksstatens Nionde

hufyudtitel.

Kronor.

ö.

Pensiousstaten.

För upprätthållande af arméns pensionskassas egen pensionering samt

1,475,000

till fyllnadspensioner, kreditiv............................................................

■)

Stockholm, Assoeiations-Boktryckeriet, 1891.