Riksdagens Skrifvelse N:o 116

Riksdagsskrivelse 1896:116

Riksdagens Skrifvelse N:o 116.

3

N:o 116.

Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 15 maj 1896.
Andra Kammaren den 15

Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående statsregleringen för
dr 1897 och sättet för anvisande af vissa anslag sbelopp.

(Statsutskottets memorial n:o 79.)

Till Konungen.

l:o.

Med bifall till Eders Kongl. Maj:ts i propositionen angående statsverkets
tillstånd och behof derom gjorda framställning har Riksdagen beslutat,
att såsom tillgång vid statsregleringen för år 1897 skall beräknas
och användas öfverskott å stat sregleringarna för föregående år 8,296,000
kronor.

2:o.

I ofvannämnda statsverksproposition har Eders Kongl. Majtt föreslagit
Riksdagen att till arbetareförsäkringsfonden i riksstaten för år 1897
afsätta 1,400,000 kronor.

Denna framställning har Riksdagen bifallit.

3:o.

Enligt hvad Riksdagen i skrifvelse den 13 innevarande månad för
Eders Kongl. Maj:t anmält, har Riksdagen till bestridande af kostnader
för kompletteringsarbeten å Yestkustbanan beviljat ett belopp af 1,350,000
kronor, hvarjemte Riksdagen tillkännagifvit, att Riksdagen komrne att i särskild
skrifvelse meddela sitt beslut om sättet för anvisande af denna summa
äfvensom om Eders Kongl. Maj:ts framställning, att en del deraf måtte
utgå redan under detta år.

4

Riksdagens Skrifvelse N:o 116.

Eders Kongl. Maj:t hade i sistberörda afseende föreslagit, att anslaget
skulle utgå från riksgäldskontoret med högst 650,000 kronor under år
1896 och med återstoden under år 1897.

Riksdagen, som icke har något att erinra deremot, att 650,000 kronor
af ifrågavarande anslag utgå redan under detta år och resten 700,000
kronor under år 1897, har, då statsregleringen för sistnämnda år dertill
lemnar tillgång, anvisat beloppet 700,000 kronor till utgående å riksstaten
utom hufvudtitlarne. Hvad härefter beträffar den summa af 650,000
kronor, som, enär den skall utgå år 1896, bör göras oberoende af riksstaten
för år 1897, har Riksdagen ansett önskvärdt, att densamma icke
anskaffas genom upplåning. I statsverkspropositionen hade Eders Kongl.
Maj:t föreslagit Riksdagen medgifva att, för påbörjande af arbeten för
vissa förbättringar vid Stockholms centralstation, redan under år 1896
finge af jernvägstrafikmedlen användas ett belopp af 500,000 kronor, och
hade chefen för civildepartementet i sitt, yttrande till protokollet öfver
civilärenden den 13 sistlidne mars till stöd derför andragit, att, då till
statskontoret från jern vägsstyr elsen för år 1895 inlevererats 9 millioner
kronor, eller 2 millioner kronor mera än hvad för samma år under ordinarie
inkomster af statsbanorna i riksstaten uppförts, jernvägstrafikmedlen med
all sannolikhet kunde antagas komma att för år 1896 utöfver de sålunda
disponerade 500,000 kronor lemna öfverskott att till statskontoret inlevereras
till större belopp än den summa, 7,200,000 kronor, som vore i
riksstaten för detta år beräknad. Eders Kongl. Maj:ts omförmälda framställning
blef emellertid af Riksdagen endast på det sätt bifallen, att till
vissa förbättringar för trafiken vid Stockholms centralstation beviljades ett
belopp af högst 100,000 kronor, att utgå af jernvägstrafikmedlen under
innevarande år.

Att det af chefen för civildepartementet gjorda antagandet, att för
innevarande år ett betydligare öfverskott komme att uppstå å de beräknade
jernvägstrafikmedlen, hvilat på goda grunder, framgår deraf, att
under detta års fyra första månader från jernvägsstyrelsen till statskontoret
inlevererats tillsammans 3,300,000 kronor. Med hänsyn härtill
och då utom de till 7,200,000 kronor beräknade trafikmedlen för detta
år kommer att från riksgäldskontoret till statskontoret öfverlemnas behållning
å medel från Vestkustbanan, med all sannolikhet öfverstigande
500,000 kronor, har Riksdagen ansett det icke böra möta någon betänklighet
att anvisa ifrågavarande 650,000 kronor till utgående af jernvägstrafikmedlen
under innevarande år.

Riksdagen har alltså beslutat, att af det till bestridande af kostnader
för kompletteringsarbeten å Vestkustbanan beviljade anslag å 1,350,000

5

Riksdagens Skrifvelse N:o 116.

kronor ett belopp af 650,000 kronor må utgå af jernvägstrafikmedlen för
innevarande år och anvisat återstoden, 700,000 kronor, å riksstaten för år
1897 utom hufvudtitlarne.

4:o.

Deremot är upplåning erforderlig för anskaffande af de, enligt Riksdagens
skrifvelse den 15 i denna månad, för år 1897 beviljade 1,500,000
kronor till låneunderstöd för enskilda jernvägar, och bar Riksdagen till
följd häraf anvisat nämnda belopp till utgående från riksgäldskontor^,
att enligt Eders Kongl. Maj:ts disposition utbetalas, och bemyndigat riksgäldskontoret
att medelst försäljning af svenska statsobligationer i mån
af behof bereda erforderlig tillgång till samma belopps utbetalning.

5:o.

I skrifvelse af den 13 innevarande månad har Riksdagen för uppförande
af ny byggnad för allmänna läroverket i Östersund beviljat ett
räntefritt lån af 15,000 kronor, med skyldighet för läroverket att af dess
byggnadsfond i vederbörlig ordning återbetala samma lån med 500 kronor
årligen under 30 år.

I likhet med hvad förut i dylika fall egt rum torde lånet böra utgå
från riksgäldskontoret; och enär statsregleringen lemnar tillgång till be.-täckande af såväl detta lån som det staden Mariestad från riksgäldskontoret
beviljade lån å 150,000 kronor för tomtreglering, |har Riksdagen dels anvisat
lånet för uppförande af ny byggnad för allmänna läroverket i Östersund
att utgå från riksgäldskontoret under år 1897, dels uppfört såväl
dess belopp, 15,000 kronor, som beloppet af det staden Mariestad beviljade
tomtregleringslån, 150,000 kronor, å riksstaten för år 1897, att af statskontoret
riksgäldskontoret ersättas.

6:o.

Eders Kongl. Maj:t har i statsverkspropositionen föreslagit att till förstärkande
af statsverkets kassaförlagsfond måtte afsättas 504,900 kronor.

Äfven Riksdagen anser, att öfverskottet å den föreliggande statsregleringen
bör till statsverkets kassaförlagsfond afsättas. Det belopp, som
härför finnes disponibelt, utgör emellertid 800,100 kronor; och har Riksdagen
fördenskull, till förstärkande af statsverkets kassaförlagsfond, å riksstaten
för år 1897 anvisat 800,100 kronor.

Stockholm den 15 maj 1896.

Med undersåtlig vördnad.