Tredje lagutskottets register vid 1965 års riksdag (höstsessionen) 1

Register 1965:L3u - höst

- höst

Tredje lagutskottets register vid 1965 års riksdag (höstsessionen) 1

Register

till tredje lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1965 års riksdag

(höstsessionen)

B

Byggnadsarbete:

lag angående ändrad lydelse av 1 § lagen den 31 maj 1963 (nr 268)
om igångsättningstillstånd för byggnadsarbete..................

Byggnadslagen:

lag om ändring i byggnadslagen den 30 juni 1947 (nr 385)..........

33

30

D

Djurskydd:

lag om ändrad lydelse av 16 kap. 13 § brottsbalken................ 31

lag om ändring i lagen den 19 maj 1944 (nr 219) om djurskydd .... 31

lag om ändring i lagen den 4 juni 1937 (nr 313) angående slakt av

husdjur ................................................... 31

angående djurplågeri.......................................... 31

angående förbud att handha djur............................... 31

angående användning av djur för vetenskapligt ändamål.......... 31

angående slakt av ren......................................... 31

angående kastrering av ren.................................... 31

angående vissa hästtävlingar................................... 31

angående transport av levande djur............................ 31

angående hållning och klubbning .............................. 31

angående taggtrådsstängsel .................................... 31

angående yrkesmässig hunduppfödning m. m..................... 31

angående tillsynen av djurskyddslagens efterlevnad............... 31

angående bandhundar......................................... 31

I

Igångsättningstillstånd:
se Byggnadsarbete (33)

J

Jaktlagstiftning:

angående jakten på sjöfågel vid Bottenviken och östersjökusten 28, 32
se Nordiska rådet (29)

Järnvägstrafiken :
se Trafikpolitik (35)

N

Nordiska rådet:

redogörelse från Nordiska rådets svenska delegation.............. 29

1 Bihang till riksdagens protokoll 1965. 9 saml. 3 avd. Register för höstsessionen

2 Tredje lagutskottets register vid 1965 års riksdag (höstsessionen)

S

Sames pärs mål:

se Nordiska rådet (29)

T

Trafikpolitik:

angående den statliga trafikpolitiken............................ 35

U

Uppskjutna ärenden:

förordning angående ändringar i vägtrafikförordningen ......i... 36

v

Vägtrafik:

förordning om ändrad lydelse av 67 och 68 §§ vägtrafikförordningen

den 28 september 1951 (nr 648) .............................. 34

se Nordiska rådet (29)
se Trafikpolitik (35)
se Uppskjutna ärenden (36)

Y

Yrkesmässig automobiltrafik:
se Trafikpolitik (35)

ö

överlast:

se Vägtrafik (34)

Tredje lagutskottets register vid 1965 års riksdag (höstsessionen) 3

Förteckning

över tredje lagutskottets utlåtanden och memorial
vid 1965 års riksdag (höstsessionen)

Nummer och rubrik

Da-

Behandlades i

Anmärkningar

tum

Första

kam-

maren

Andra

kam-

maren

28. I anledning av väckt motion
angående jakten på sjöfågel
vid Bottenviken och öster-sjökusten

4/11

17/11

17/11

Utskottets i anledning av mo-tionen gjorda hemställan har
bifallits av andra kammaren
medan första kammaren god-känt den vid utlåtandet foga-de reservationen. Se nr 32

29. I anledning av Kungl. Maj :ts
skrivelse med överlämnande
av redogörelse från Nordiska
rådets svenska delegation, i
vad skrivelsen hänvisats till
lagutskott och behandlats av
tredje lagutskottet, jämte i
ämnet väckta motioner

4/11

8/12

8/12

Utskottets i anledning av skri-velsen och motionerna gjorda
hemställan har bifallits. Riks-dagens skrivelse nr 406

30. I anledning av Kungl. Maj :ts
proposition med förslag till
lag om ändring i byggnads-lagen

25/11

9/12

9/12

Propositionen, av utskottet till-styrkt, har bifallits. Riksda-gens skrivelse nr 407

31. I anledning av Kungl. Maj :ts
proposition med förslag till
lag om ändrad lydelse av 16
kap. 13 § brottsbalken m. m.
jämte i ämnet väckta mo-tioner

25/11

9/12

9/12

Propositionen i vad avser lag-förslagen, av utskottet till-styrkta, har bifallits. Utskot-tets hemställan i övrigt har
bifallits. Riksdagens skrivelse
nr 408

32. Föranlett av kamrarnas
skiljaktiga beslut vid be-handlingen av utskottets ut-låtande nr 28

25/11

9/12

9/12

Memorialet har lagts till hand-lingarna

33. I anledning av Kungl. Maj :ts
proposition med förslag till
lag angående ändrad lydelse
av 1 § lagen den 31 maj 1963
(nr 268) om igångsättnings-tillstånd för byggnadsarbete
jämte i ämnet väckta mo-tioner

2/12

9/12

9/12

Propositionen, av utskottet till-styrkt, har bifallits. Motio-nerna, av utskottet avstyrkta,
har avslagits. Riksdagens skri-velse nr 416

4 Tredje lagutskottets register vid 1965 års riksdag (höstsessionen)

Nummer och rubrik

Da-

tum

Behandlades i

Anmärkningar

Första

kam-

maren

Andra

kam-

maren

34. I anledning av Kungl. Maj :ts
proposition med förslag till
förordning om ändrad ly-dese av 67 och 68 §§ vägtra-fikförordningen den 28 sep-tember 1951 (nr 648) jämte
i ämnet väckta motioner

9/12

15/12

16/12

Utskottets i anledning av pro-positionen gjorda hemställan
har bifallits. Motionerna, av
utskottet avstyrkta, har av-slagits. Riksdagens skrivelse
nr 455.

35. I anledning av Kungl. Maj :ts
proposition angående den
statliga trafikpolitiken

9/12

15/12

16/12

Utskottets i anledning av pro-positionen gjorda hemställan
har bifallits. Riksdagens skri-velse nr 456.

36. Angående uppskov med be-handlingen av utskottet till-delat ärende

14/12

15/12

15/12

Utskottets hemställan har bifal-lits

MARCUS BOKTR. STHLM IH6 650032