öfver lagutskottets utlåtanden och memorial vid lagtima riksdagen år 1895

Register 1895:LU

öfver lagutskottets utlåtanden och memorial vid lagtima riksdagen år 1895.

A.

Utlåtandets

eller

memorialets

n:o.

Adelsmän, utländske:

angående upphäfvande af forum privilegiatum för ................. 5.

Annonsering: se Legal annonsering.

Arrendelag:

angående utarbetande af................................................................... 10.

Auktionsställe: se Utsökningslagen.

B.

Bageri:

angående arbetstiden i..................................................... 34.

Boställshafvare: se Boställsskog.

Boställsskog:

angående ersättning åt boställshafvare för indelning; af.......... 40.

Brottmål:

om ersättning åt målsegare i .......................................................... 30.

Bränvin:

angående vilkoren för försäljning af........................................ 1.

Byggningabalken :

om ändring af 27 kap. 10 §........................................................ 14.

Bill. till Riksd. Prat. 1895. 7 Sami. 29 Uäft. 1

2

Utlåtandets

eller

memorialets

n:o.

F.

Fast egendom:

lag angående hvad till fast egendom är att hänföra............ 19.

Fjerding smän:

angående tillsättande och aflönande af...................................... 11.

Flottled :

om ändrade bestämmelser angående ............................................... 37.

Flyttningstid:

om ändring deraf för tjenstehjon .................................................. 7.

Foder:

angående arrendator rätt till ersättning derför vid afflyttning 14.
Folkskoleafgift :

om upphäfvande af den personliga................................................ 25.

Forum privilegiatum:

angående upphäfvande deraf för utländske adelsmän, som i

riket inkommit .................................................................................. 5.

Frihetsstraff:

angående verkställighet af .............................................................. 36.

Förnyelse:

af inteckning.......................................................................................... 24.

Försträckning:

om ändrade bestämmelser angående ränta vid.......................... 4.

Försörjning:

oäkta barns ................................................................................... 27.

G.

Giftermålsbalken ;

om ändrad lydelse af 10 kap. 2 §.............................................. 9.

Giftorätt:

om ändrade bestämmelser derom .......................................... 9.

Gårdfarihandel: se Näringsfrihet.

3

Utlåtandets

eller

memorialets

n:o.

H.

Hittegods ..........................................................................................

39.

Hofrätt;

om förändring i liofrätternas jurisdiktionsområden ..........

om indragning af hofrätten öfver Skåne och Blekinge
Hästar...........................................................................................

21.

21.

. .. 26, 44.

1.

Inteckning:

om upphäfvande af skyldigheten att förnya ..................

angående ändring af 23 § förordningen om ....................

dödning af ...........................................................

24.

29.

29.

i.

Jagt:

angående lag om rätt till .....................................................

Jurisdiktionsområde:

8.

angående förändring i liofrätternas ..................................

Justitie- ombudsmannen:

angående hans ömhet sförvaltning ..................................

21.

2.

K

Kassaman:

om kommunalnämnds utseende af..........................

Kommunalbeskattning:

33, 45.

å jordbruksfastighet, i stad

Kommunal rosträtt

35.

22.

4

Kommunalstyrelse:

a) på landet:

angående ändring af 38 § ..............................

" §...............................

». II .1 56 § ..............................

b) i stad:

angående ändring i förordningen om..............

c) i Stockholm:

angående 9, 11 och 14 §§ i förordning om
Konkursförvaltning:

om utöfvande af rösträtt i frågor, som röra
Konkurslagen:

angående ändring af 11 § ..........................

41 § ..............................

- 58 § ..............................

Krigsbruk: se Reqvisition.

Krigsmagt: se Reqvisition.

Kungsådra:

om ändrade bestämmelser angående .........

Kungörelse: se Legal annonsering.

Kyrkovärd:

angående tillsättande af...................................

Utlåtandets

eller

memorialets

n:o.

16.
33, 45.
33, 45.

35.

43.

28.

22.

18.

23.

37.

3.

L.

Lagfart:

om ändring af 10 § i förordningen angående 38.

Legal annonsering ................................................................................ 38.

Legostadgan:

om ändring af 39 och 44 §§ i ......................................... 7.

Lösdrifvare:

om tillägg till lagen angående lösdrifvares behandling 6.

M

Mälsegare :

om resekostnads- och traktamentsersättningar åt

30.

Utlåtandets

eller

memorialets

n:o.

. rv'' [*;[

H

T ! ....................... ..... i*1. . -i{i

Nämndeman:

om ersättning för biträde vid vägsyn ....................................... 20.

Näringsfrihet:

om ändrade bestämmelser angående .......................... 13.

0.

Oäkta barn:

försörjning .......................................................................................... 27.

U

P.

.V J I C [i; Mki-i), 11 r-.M i..: fi ,

Patent:

om ändring af 15 § i förordningen angående ........................ 41.

Personlig folkskoleafgift:

angående upphäfvande af.............................................................. 25.

R.

Reqvisition:

lag angående skyldighet för kommuner och enskilde att full -

göra reqvisitioner för krigsmagtens behof m. m................... 20, 44.

Ränta vid försträckning:

angående ändrade bestämmelser derom ................................... 4.

Rättens ombudsman:

om ändrade bestämmelser rörande utseende af ..................... 18.

Rösträtt:

i konkursfrågor ............................................................................ 28.

Jiih. till RUcsd. Prat. 7895. 7 Sami. 29 Halt. 2

6

Utlåiandets

eller

memorialets

S. n:0-

Skogsvård:

å enskildes skogar................................................................................ 42.

Snöplogfogde:

om tillsättning af................................................................................... 17.

Strafflagen:

angående tillägg till 7 kap. 3 § .......................................... ... 15.

ändring af 11 kap. 15 §....................... .......................... 31.

,, § 16 i förordningen om nya strafflagens

niförande............................................. 39.

Tobaksvaror:

angående försäljning af

T.

15.

U

Utsökningslagen:

om ändrad lydelse af 94 §...................................

Utöfning sträng: se Patent.

v.

Väghållningsbesvärets utgörande på landet:

angående ändring i 63 § i lagen om ..............

170 C

"n v> v (° S ii ii ii ..............

Vägskatt:

om uppbörd af ......................................................

Vägsyn :

om ersättning till nämndeman för biträde vid

Y.

Yrkesfara :

tillägg till lagen angående skydd mot ...........

12.

16.

17.

16.

20.

32.

STOCKHOLM, ISAAC MARCUS BOKTRYCKEKI-AKTIEBOLAG, 1895.

V

Rättelse

i lagutskottets utlåtande n:o 21.

Sid. 9, rad. 9 nedifrån stär: olikheter i judicielt

läs: likheter i judicielt

Hili. Ull Puls,!. Vrot. 1SHÖ. 7 Samt.

R ii 11e 1 so

i lagutskottets memorial n:o 44.

Sid. 3, rad 12 uppifrån stär: föranledd

läs: föranledt

Hih till Riksd. Frat. 1SH5. 7 Sami,