öfver de af Lag-Utskottet vid 187 7 års riksdag afgifna Utlåtanden

Register 1877:LU

Register

öfver de af Lag-Utskottet vid 187 7 års riksdag afgifna Utlåtanden.

AUtlåtaudets
nummer.

Administration s. k.: om utredning dymedelst af gäldbunden köpmans bo . . 36.

Af verkning af ungskog: om tillämpning af den för Norrbottens län gällande
Kongl. förordningen af 29 September 1874 jemväl å Yesterbottens

län, med undantag af lappmarkerna..........22.

Andaktsöfning, särskilda sammankomster för: om upphäfvande af eller ändring

i Kongl. förordningen derom af 11 December 1868 . . . 16''

D.

Damlucka: om skyldigheten att hålla sådan öppen

F.

Fatalier: om införande i Rättegångsbalken af ett stadgande om deras beva^

rande..................

Folkskolelärareval: om ändring i stadgandena derom . ......

Fängelser: om inrättande af särskilda sådana för minderåriga straffångar .
Förmånsrätt; se Jernväg.

Gr.

Gift qvinna: om antagande af en förordning rörande sådan qvinnas rätt .
Bill, till Riksd, Prat. 1877. 7 Sami. 24 Haft.

H.

Husförhör: om deras afskaffande............ 2 9

Häradsfängelse: om ändring i stadgande rörande dess byggande och underhåll'' 7.

I.

Inteckning; se Sko g saf verkning skontrakt.

J.

Jernväg, kanal eller annan dermed jemförlig anläggning: om förmånsrätt deri . 3

Justitieombudsmannens embetsförvaltning: granskning deraf.....

Jäf, mot äktenskap: om ändring i bestämmelserna derom.......1

K.

Klockareval: om ändring i stadgandena derom..........30

Kommunallagarne:

om införande i åtskilliga utaf dessa af ett stadgande derom att redovisningsskyldig
samhällsmedlem icke må deltaga i revisorsval eller till
revisor väljas.........~

om ändring i gällande bestämmelser om rösträtten i kommunala
angelägenheter......... g j

om ändring i 3 7 § af Kong!, förordningen den 23 Maj 18 G2 om
kommunalstyrelse i Stockholm............ 5

om ändring i 58 § af Kong!, förordningen den 21 Mars 1862 om

kommunalstyrelse pålandet. . . ..... 38

Konstverk: om utsträckt tillämpning af lagen angåendeefterbildningaf''sådana 20.
Kyrkostämma samt Kyrka- och Skolråd: om tillägg till 37 § i Kongl. förordningen
derom af den 21 Mars 186 2 .....T. . 28.

L.

Landsting, Kongl. förordningen derom af den 21 Mars 1 862.

om tillägg till 49 §.............. 29

. om ändring i 32 §....... g;;

Lappmarken; se Värnpligt.

Ce

34.

Markegångstaxor: om reseersättning åt deputerade till sådana taxors upprättande
............

O.

Organistval: om ändring i stadgandena derom

30

P.

Presterliga sysslor: om ändring i gällande bestämmelser angående sådana sysslors
tillsättande................ 26.

II.

Peligionsöfning, främmande trosbekännare?: om ändring i Kongl. förordningen

derom af den 31 Oktober 1873 ........... 16.

Reseer sättning, se Märke gång staxor.

Ränta: angående sådan vid försträckning på viss. kort tid....... 6.

Rättegångsbalken:

om ändring i 11 kap. 1 §............17.

,, kap. 10 §............ 23.

,, ,, ,, SO kap. 5 och 6 ?§ . ........18.

Sjöolyckor: om lagstiftningsåtgärder till sådana olyckors förekommande . . . 13.

Skogsafverkningskontrakt: om inskränkning i rättigheten att få sådant inteckna^ 24.

Skrift: förordning rörande eganderätt dertill...... . . . .20. 37.

Strafflagen:

om ändring i 2 kap. 2 §.............8.

,, 2 kap. 13 §.............2.

- ,, tillägg till 5 kap. 3 § . 4.

,, ändring i 18 kap. 16 §............ 9.

,, ,, 207 kap. 18 i............4.

se Vatten- och brödstraff.

Stängselskyldigheten: om ändring i Kongl. förordningen derom af den 21 December
1857 ................. 27,

T,

«

Telegram: om laga vitsord åt sådant...........

Tiondelada: angående ändring i bestämmelserna om sådan ladas byggande ocn

underhåll...............'' ''

Tingshus: om ändring i stadgandena rörande dess byggande och underhäll . .

u.

Ungskog; se Afredning.

Utredning; se Administration.

\

Vatten- och brödstraf: om dess afskaffande.......

Vänligt, allmän: om befrielse för lappmarkernas befolkning inom Vesterbottens
och Norrbottens län från deltagande deri......

Stockholm, Aktiebolaget Forsete, 1877.