Konstitutionsutskottets register vid 1970 års riksdag (vårsessionen) 1

Register 1970:Ku

Konstitutionsutskottets register vid 1970 års riksdag (vårsessionen) 1

Sakregister

över konstitutionsutskottets betänkanden vid
1970 års riksdags vårsession

A

Allmänna handlingars offentlighet, se Sekretesslagen (36)

Se även Val 3 (11) och Lagsökning (17)

B

Beriktigande, se Nordiska rådet (33)

Byggnadsnämnd, se Kommunala frågor 1(1)

D

Domares oavsättlighet m. m., upphävande av....................... 4

E

Ersättare, se Riksdagen 7 (40)

F

Fastighetsnämnd, se Kommunala frågor 1(1)

Folkstyret, åtgärder för att fördjupa och stärka det svenska.......... 30

Företagsdemokrati, se Kommunala frågor 8 (35)

Förvaltningsdomstolarnas organisation, ändring i regeringsformen m. m. 32

G

Gotlands läns landstingskommun, se Kommunala frågor 2 (5)

I

Industrilokalisering, se Riksdagen 4 (21)

Insyn, se Kommunala frågor 6 (28)

Internationell biståndsverksamhet, se Kommunala frågor 5 (22)

J

JO-inslitutionen, översyn av, se Uppskov (48)

K

Kommunala frågor:

1. Ändring av valbarhetsbestämmelserna för ledamot av byggnads -

eller fastighetsnämnd....................................... 1

2. Upplösning av Gotlands läns landstingskommun in. m........... 5

3. Val av nämndemän......................................... 16

4. Säkerställande av städers rättigheter och traditioner............ 18

5. Rätt för kommun att utan vederlag överlåta viss sjukvårdsutrust ning

till u-land............................................. 22

6. Offentlig handläggning i samarbetsnämnderna inom kommunblocken
................................................... 23

7. Styrelseval till och insyn i kommunala bolag och stiftelser m. m. .. 28

8. Den kommunala demokratin................................. 29

9. Företagsdemokrati inom den offentliga verksamheten.......... 35

Kommunala vallagen, se Val 6 (37)

1 Bihang till riksdagens protokoll 1970. 5 samt. 2 avd. Register för vårsessionen

2 Konstitutionsutskottets register vid 1970 års riksdag (vårsessionen)

Kvinnlig tronföljd............................................... 8

L

Lagrådet, ändring i regeringsformen angående..................... 20

Lagsökning, inskränkning i offentligheten vid...................... 17

Länsförvaltningen, partiell omorganisation av den statliga............ 34

M

Manuskript, förbud att tala från, se Riksdagen 2 (3)

Marknadsföring m. m., lag om otillbörlig.......................... 36

Medlemskap i politiskt parti, se Politiskt parti (7)

N

Nordiska rådet, den svenska delegationens skrivelse med överlämnande

av berättelse för rådets adertonde session...................... 33

Nämndemän, val av, se Kommunala frågor 3 (16)

O

Oavsättlighet, upphävande av domares, se Domares oavsättlighet (4)
Offentlighet, se Lagsökning (17) och Kommunala frågor 6 (23)

P

Partistödet, angående grunderna för det statliga.................... 14

Planeringen av industrilokaliseringen, se Riksdagen 4 (21)

Politiskt parti m. m., förvärv av medlemskap i...................... 7

Pornografibrott, förverkande av ekonomisk vinning genom, se Tryckfrihet
6 (39)

Pressetiska frågor, utredning angående............................ 41

R

Reklamförbud, se Tryckfrihet 2 (26)

Riksdagen:

1. Riksdagens sammanträdesort................................ 2

2. Förbud att tala från manuskript.............................. 3

3. Riksdagens medverkan vid planeringen av den framtida industrilokaliseringen
.............................................. 21

4. Grundlagsändringar, avseende ny utskottsorganisation för riksdagen
m. m................................................... 27

5. Formerna för riksdagens öppnande .......................... 38

6. Ersättare för riksdagens ledamöter .......................... 40

Riksdagens revisorers verksamhetsberättelse för år 1969 ............ 15

Rikssymbol, skymfande av, se Tryckfrihet 3 (39)

Röstlängd, se Val 3(11)

Rösträttsåldern, se Nordiska rådet (33) och Val 1 (9, 25)

S

Sammanträdesort, se Riksdagen 1 (2)

Sekretesslagen, se Marknadsföring (36)

Statsrådsprotokollen, granskning av............................... 42

Styrelseval, se Kommunala frågor 7 (28)

Städers rättigheter och traditioner, säkerställande av, se Kommunala
frågor 4 (18)

Konstitutionsutskottets register vid 1970 års riksdag (vårsessionen) 3

T

Tronföljd, se Kvinnlig tronföljd (8)

Trosfrid, brott mot, se Tryckfrihet 4 (39)

Tryckfrihet:

1. Ändring i tryckfrihetsförordningen .......................... 6

2. Åtgärder för att möjliggöra förbud mot reklam för spritdrycker

m. m.............................. 20

3. Skymfande av rikssymbol................................... 39

4. Brott mot trosfrid.......................................... 39

5. Sårande av tukt och sedlighet................................ 39

6. Förverkande av ekonomisk vinning genom pornografibrott...... 39

Trådöverföring av TV- och radioprogram, liberalisering av reglerna för 19

U

Uppskov med behandlingen av visst ärende........................ 43

Utlandssvenskars rösträtt, se Val 2 (10)

Utredningsväsendet, det statliga.................................. 24

Utskottsorganisationen, se Riksdagen 5 (27)

V

Val:

1. Sänkning av rösträttsåldern................................ 9, 25

2. Vidgad rätt för utlandssvenskar att deltaga i allmänna val...... 10

3. Sekretesskydd för avprickad röstlängd........................ 11

4. Valsedlars tillgänglighet vid röstning i vallokal................ 12

5. Ändringar i reglerna om valnämnd............................ 13

6. Ändring av reglerna i kommunala vallagen om utseende av suppleanter
för fullmäktige i kommuner och församlingar............ 37

4 Konstitutionsutskottets register vid 1970 års riksdag (vårsessionen)

Förteckning

över konstitutionsutskottets betänkande!! vid
1970 års riksdags vårsession

Betänkandets nummer och rubrik

Da-

tum

Behandling i

Riksdagens beslut

Första

kam-

maren

Andra

kam-

maren

1. I anledning av motioner an-gående valbarhet till bygg-nads- och fastighetsnämnder

10/2

18/2

18/2

Bifall

2. I anledning av motion om
riksdagens sammanträdesort

10/2

18/2

18/2

Bifall

3. I anledning av motion om
förbud att tala från manu-skript i riksdagen

10/2

18/2

18/2

Bifall

4. I anledning av motion om
upphävande av regerings-formens stadgande om do-mares oavsättlighet m. m.

10/2

18/2

18/2

Bifall

5. I anledning av proposition
med förslag till lag om upp-lösning av Gotlands läns
landstingskommun m. m.

10/2

18/2

18/2

Bifall, rskr nr 72

6. I anledning av proposition
med förslag till ändring i
tryckfrihetsförordningen

10/2

18/2

18/2

Bifall

7. I anledning av motioner om
stadgande i grundlag angå-ende förvärv av medlemskap
i politiskt parti m. m.

10/2

25/2

25/2

Bifall

8. I anledning av motioner om
kvinnlig tronföljd

10/2

25/2

25/2

Bifall

9. I anledning av motioner om
sänkning av rösträttsåldern

17/2

18/3

18/3

FK: bifall utskottet

AK: bifall reservation

10. I anledning av motioner om
vidgad rätt för utlands-svenskar att deltaga i all-männa val

17/2

25/2

25/2

Bifall, rskr nr 79

11. I anledning av motioner om
sekretess för avprickad röst-längd

17/2

25/2

25/2

Bifall

12. I anledning av motioner om
åtgärder för att valsedlar
skall finnas tillgängliga vid
röstning i vallokal

17/2

25/2

25/2

Bifall

Konstitutionsutskottets register vid 1970 års riksdag (vårsessionen) 5

Betänkandets nummer och rubrik

Da-

tum

Behandling i

Riksdagens beslut

Första

kam-

maren

Andra

kam-

maren

13. I anledning av motion om
ändringar i reglerna om val-nämnd

17/2

25/2

25/2

Bifall, rskr nr 80

14. Angående grunderna för par-tistöd i anledning av stats-verkspropositionen samt mo-tioner

17/2

18/3

18/3

Bifall, rskr nr 103

15. I anledning av riksdagens
revisorers verksamhetsbe-

rättelse för år 1969

17/2

25/2

25/2

Lades till handlingarna

16. I anledning av motioner om
val av nämndemän

24/2

11/3

11/3

Bifall

17. I anledning av motioner om
inskränkning i offentlighe-ten vid lagsökning

3/3

11/3

11/3

Bifall

18. I anledning av motioner an-gående säkerställande av
städers rättigheter och tra-ditioner

3/3

11/3

11/3

Bifall

19. I anledning av motioner om
liberalisering av reglerna för
trådöverföring av TV- och
radioprogram

3/3

15/4

15/4

Bifall

20. I anledning av proposition
med förslag till ändring i
regeringsformen jämte följd-motioner

10/3

18/3

18/3

Bifall

21. I anledning av motioner om
riksdagens medverkan vid
planeringen av den framti-da industrilokaliseringen

10/3

3/4

8/4

Bifall

22. I anledning av motioner om
rätt för kommun att utan
vederlag överlåta viss sjuk-vårdsutrustning till u-land

10/3

3/4

8/4

Bifall

23. I anledning av motioner om
offentlig handläggning i
samarbetsnämnderna inom
kommunblocken

2/4

15/4

15/4

Bifall

24. I anledning av motioner om
utredningsväsendet

2/4

15/4

15/4

Bifall

25. Föranlett av kamrarnas
skiljaktiga beslut beträffan-de utskottets utlåtande nr 9
i anledning av motioner om
sänkning av rösträttsåldern

2/4

15/4

15/4

Lades till handlingarna

6 Konstitutionsutskottets register vid 1970 års riksdag (vårsessionen)

Betänkandets nummer och rubrik

Da-

tum

Behandling i

Riksdagens beslut

Första

kam-

maren

Andra

kam-

maren

26. I anledning av motioner om
åtgärder för att möjliggöra
förbud mot reklam för sprit-drycker m. m.

2/4

29/4

29/4

Bifall

27. I anledning av proposition
med förslag till grundlags-ändringar, avseende ny ut-skottsorganisation för riks-dagen, Tn: m., samt motioner

23/4

15/5

15/5

Bifall, rskr nr 283

28. I anledning av motioner an-gående styrelseval till och
insyn i kommunala bolag
och stiftelser m. m.

5/5

15/5

15/5

Bifall

29. I anledning av motioner an-gående den kommunala de-mokratin

5/5

15/5

15/5

Bifall

30. I anledning av motioner om
åtgärder för att fördjupa
och stärka det svenska folk-styret

5/5

15/5

15/5

Bifall

31. I anledning av proposition
angående godkännande av
konvention om avskaffande
av rasdiskriminering, m. m.,
i vad propositionen hänvi-sats till utskottet, jämte
följdmotioner

5/5

26/5

26/5

Bifall, rskr nr 247

32. I anledning av proposition
med förslag till ändring i
regeringsformen m. m.

5/5

15/5

15/5

Bifall

33. I anledning av Nordiska rå-dets svenska delegations
skrivelse med överlämnande
av berättelse för rådets
adertonde session, i vad
skrivelsen hänvisats till ut-skottet

5/5

15/5

15/5

Bifall

34. I anledning av proposition
om riktlinjer för en partiell
omorganisation av den stat-liga länsförvaltningen, i vad
propositionen hänvisats till
utskottet, jämte motioner

12/5

27/5

f

27/5

Bifall, rskr nr 248

35. I anledning av motioner om
företagsdemokrati inom den
offentliga verksamheten

12/5

22/5

22/5

Bifall

Konstitutionsutskottets register vid 1970 års riksdag (vårsessionen) 7

Betänkandets nummer och rubrik

Da-

tum

Behandling i

Riksdagens beslut

Första

kam-

maren

Andra

kam-

maren

36. I anledning av proposition
med förslag till lag om otill-börlig marknadsföring,

m. m., i vad denna hänvi-sats till utskottet

12/5

22/5

22/5

Bifall, rskr nr 249

37. I anledning av proposition
med förslag till ändring i
kommunala vallagen (1930:
253) jämte följdmotioner

14/5

22/5

22/5

Bifall, rskr nr 250

38. I anledning av motioner an-gående formerna för riks-dagens öppnande

19/5

26/5

26/5

Bifall

39. I anledning av proposition
med förslag till ändring i
tryckfrihetsförordningen,
m. m., i vad propositionen
hänvisats till utskottet, jäm-te motioner

21/5

28/5

28/5

Bifall, rskr nr 312

40. I anledning av motioner om
ersättare för riksdagens le-damöter

21/5

27/5

27/5

Bifall

41. I anledning av motioner om
utredning angående presse-tiska frågor

21/5

28/5

28/5

Bifall

42. I anledning av granskning
av statsrådsprotokollen

21/5

28/5

28/5

Lades till handlingarna med
gillande av reservation

43. Angående uppskov med be-handlingen av visst ärende

22/5

26/5

26/5

Bifall

MARCUS BOKTR. STHLM 1970