Konstitutionsutskottets register vid 1964- års riksdag (höstsessionen) 1

Register 1964:Ku - höst

- höst

Konstitutionsutskottets register vid 1964- års riksdag (höstsessionen) 1

Sakregister

över konstitutionsutskottets betänkande vid
1964 års riksdags höstsession

A

Allmänna handlingar, se: Sekretess 1 och 2

B

Besvär, om förfarandet i kommunal besvärsnämnd, se: Kommunallagarna
5

E

Ersättning för kommunala uppdrag, se: Kommunallagarna 6
Europarådet, se: Riksdagen 2

F

Film, angående tillämpning av tryckfrihetslagstiftningen å film m. m.,
se: Tryckfrihetsförordningen

Folkstyre, angående åtgärder till stärkande av det svenska folkstyret 39, 40

Försvar, angående kontrollen över utlämnande av sekretessbelagda
handlingar inom försvaret, se: Sekretess 1

Förtroendemän, angående heltidsanställda kommunala förtrondemän,
se: Kommunallagarna 7

G

Grundlagarna, se: Film, Folkstyre, Kvinnlig tronföljd, Län, Sekretess 2,
Statschef och Tryckfrihetsförordningen 1

J

Justitieombudsmannen, om kontroll genom riksdagens justitieombudsman
av taxeringsmyndigheterna ................................ 26

K

Kamrarnas förhandlingar, se: Televisionsutsändning
Kommunallagarna:

1. om rätt för kommun att vidtaga näringspolitiska åtgärder...... 29

2. om viss reglering i kommunallag av kommunal upphandling .... 30

3. angående suppleanter för stads-, kommunal- och kyrkofullmäktige 32

4. om ändrade regler för valbarhet till kommuns styrelse och nämnder
....................................................... 33

5. om förfarandet i kommunal besvärsnämnd.................... 34

6. angående ersättning för kommunala uppdrag.................. 35

7. angående heltidsanställda kommunala förtroendemän.......... 36

1 Dihang till riksdagens protokoll 196i. 5 samt. 2 avd. Register för höstsessionen

2 Konstitutionsutskottets register vid 196b års riksdag (höstsessionen)

Kommunal kompetens, se: Kommunallagarna 1
Kommunalstyrelse, se: Kommunallagarna 3 och 4
Kommunal och ecklesiastik indelning, angående ändrad lydelse av 18
och 20 §§ lagen den 13 juni 1919 om ändring i kommunal och eckle -

siastik indelning.............................................. 31

Konungen, se: Statschef

Kvinnlig tronföljd, angående införande av kvinnlig tronföljd........ 24

L

Län, angående ny organisation för självstyrelsen på länsplanet...... 39

Landsting, se: Län
Länsstyrelse, se: Län

N

Nordiska rådet, se: Riksdagen 2
Näringspolitiska åtgärder, se: Kommunallagarna 1

R

Riksdagen:

1. angående behandlingen i riksdagen av framställningar från riks -

dagens verk................................................ 27

2. angående behandlingen i riksdagen av redogörelserna för Europarådets
och Nordiska rådets verksamhet........................ 28

Riksdagsdebatter, se: Televisionsutsändning.

S

Sekretess:

1. angående kontrollen över utlämnande av sekretessbelagda handlingar
inom försvaret ...................................... 22

2. ändrad lydelse av 12 § lagen den 28 maj 1937 om inskränkningar i

rätten att utbekomma allmänna handlingar .................. 37

Statschef, om utbyte i grundlagarna av ordet »Konungen» mot ordet

»statschefen» ................................................ 25

Successionsordningen, se: Kvinnlig tronföljd
Suppleanter, se: Kommunallagarna 3

T

Taxeringsmyndigheterna, se: Justitieombudsmannen
Televisionsutsändning, angående televisionsutsändning av riksdagsdebatter
....................................................... 38

Tronföljd, se: Kvinnlig tronföljd

Tryckfrihetsförordningen, angående tillämpning av tryckfrihetslagstiftningen
å film m. m........................................... 23

U

Uppdrag, se: Kommunallagarna 6
Upphandling, se: Kommunallagarna 2

V

Valbarhet: se: Kommunallagarna 4

Konstitutionsutskottets register vid 196b års riksdag (höstsessionen) 3

Förteckning

f . '' " l. :

över konstitutionsutskottets betänkanden vid
1964 års riksdags höstsession

Betänkandets nummer och

Da-

tum

Behandling i

Anmärkningar

rubrik

Första

kam-

maren

Andra

kam-

maren

22. I anledning av väckt motion
angående kontrollen över ut-lämnande av sekretessbelag-da handlingar inom försva-ret.

28/10

4/11

Bifölls

4/11

Bifölls

Motionen, av utskottet avstyrkt,
har avslagits.

23. I anledning av väckta mo-tioner om tillämpning av
tryckfrihetslagstiftningen å
film m. m.

28/10

4/11

Bifölls

4/11

Bifölls

Motionerna, av utskottet av-styrkta, har avslagits.

24. I anledning av väckta mo-tioner angående införande
av kvinnlig tronföljd.

28/10

4/11

Bifölls

4/11

Bifölls

Motionerna, av utskottet av-styrkta, har avslagits.

25. I anledning av väckt motion
angående utbyte i grundla-garna av ordet »Konungen»
mot ordet »statschefen».

28/10

4/11

Bifölls

4/11

Bifölls

Motionen, av utskottet avstyrkt,
har avslagits.

2t>. I anledning av väckta mo-tioner om kontroll genom
riksdagens justitieombuds-man över taxeringsmyndig-heterna.

28/10

25/11

Avslogs

25/11

Avslogs

Det av utskottet med anledning
av motionerna framlagda skri-velseförslaget har avslagits.

27. I anledning av väckt motion
angående behandlingen i
riksdagen av framställningar
från riksdagens verk.

11/11

18/11

Bifölls

18/11

Bifölls

Motionen, av utskottet avstyrkt,
har avslagits.

28. I anledning av väckta mo-tioner angående behandling-en av redogörelserna för Eu-roparådets och Nordiska rå-dets verksamhet.

11/11

18/11

Bifölls

18/11

Bifölls

Motionerna, av utskottet av-styrkta, har avslagits.

29. I anledning av väckt motion
om rätt för kommun att vid-taga näringspolitiska åtgär-der.

11/11

18/11

Bifölls

18/11

Bifölls

Motionen, av utskottet avstyrkt,
har avslagits.

30. I anledning av väckta mo-tioner om viss reglering i
kommunallag av kommunal
upphandling.

11/11

18/11

Bifölls

18/11

Bifölls

Motionerna, av utskottet av-styrkta, har avslagits.

4 Konstitutionsutskottets register vid 196b års riksdag (höstsessionen)

Betänkandets nummer och
rubrik

Da-

tum

Behandling i

Anmärkningar

Första

kam-

maren

Andra

kam-

maren

31. I anledning av Kungl. Maj:ts
proposition med förslag till
lag angående ändrad lydelse
av 18 och 20 §§ lagen den 13
juni 1919 om ändring i kom-munal och ecklesiastik indel-ning.

18/11

25/11

Bifölls

25/11

Bifölls

Propositionen, av utskottet till-styrkt, har bifallits. Riksda-gens skrivelse nr 335.

32. I anledning av väckt motion
angående suppleanter för
stads-, kommunal- och kyr-kofullmäktige.

18/11

25/11

Bifölls

25/11

Avslogs

Det i motionen framförda, av
utskottet avstyrkta skrivelse-förslaget har förfallit.

33. I anledning av väckta mo-tioner om ändrade regler för
valbarhet till kommuns sty-relse och nämnder.

18/11

25/11

Bifölls

25/11

Bifölls

Motionerna, av utskottet av-styrkta, har avslagits.

34. I anledning av väckt motion
om förfarandet i kommunal
besvärsnämnd.

18/11

25/11

Bifölls

25/11

Bifölls

Motionen, av utskottet avstyrkt,
har avslagits.

35. I anledning av väckta mo-tioner angående ersättning
för kommunala uppdrag.

25/11

2/12

Bifölls

2/12

Bifölls

Motionerna, av utskottet av-styrkta, har avslagits.

36. 1 anledning av Väckta mo-tioner angående heltidsan-ställda kommunala förtro-endemän.

25/11

2/12

Bifölls

2/12

Bifölls

Motionerna, av utskottet av-styrkta, har avslagits.

37. I anledning av Kungl. Maj :ts
proposition med förslag till
lag angående ändrad lydelse
av 12 § lagen den 28 maj
1937 om inskränkningar i
rätten att utbekomma all-männa handlingar.

25/11

2/12

Bifölls

2/12

Bifölls

Propositionen, av utskottet till-styrkt, har bifallits. Riksda-dagens skrivelse nr 349.

38. Angående televisionsutsänd-ningar av kamrarnas för-handlingar.

25/11

9/12

Bifölls

9/12

Bifölls

Utskottets förslag om mera var-aktig ordning har antagits.

39. I anledning av väckta mo-tioner om ny organisation
för självstyrelsen på läns-planet.

1/12

9/12

Bifölls

9/12

Bifölls

Motionerna, av utskottet av-styrkta, har avslagits.

40. I anledning av väckt motion
om åtgärder till stärkande
av det svenska folkstyret.

1/12

15/12

Bifölls

15/12

Bifölls

Motionen, av utskottet avstyrkt,
har avslagits.

Stockholm 1965. Isaac Marcus Boktryckeri Aktiebolag 640152