Jordbruksutskottets register vid 1968 års riksdag (höstsessionen) 1

Register 1968:Ju - höst

- höst

Jordbruksutskottets register vid 1968 års riksdag (höstsessionen) 1

Register

över jordbruksutskottets utlåtanden vid 1968 års riksdag
(höstsessionen)

D

Domänverkets markfond, dispositionen av ........................ 33

E

Erosion vid Löderups strandbad, se Löderups strandbad

P

Fisker ilånefonden, se Tilläggsstat 1
Fiskerinäringen:

1. fiskerinäringens framtid .................................... 42

2. fisket i Torne älv .......................................... 41

3. konserveringsindustri för fisk på ostkusten .................. 43

Flyttfåglar, skydd av, se Nordiska rådets svenska delegation 1
Friluftsanläggningar, se Domänverkets markfond

G

Glesbygdsområden, stödåtgärder, se Naturvård 4

H

Hingstpremieringsnämnd, överklagande av beslut i premieringsfrågor 37

J

Jordbrukets högskolor, inredning och utrustning av lokaler, se Tilläggsstat
1

K

Kommunala naturvårdsombudens uppgifter, se Naturvård 3
Konserveringsindustri för fisk, se Fiskerinäringen 3
Kullaberg, avgiftsfritt tillträde till.....................

L

Löderups strandbad, skydd mot erosion.....................

M

Markägare, värderingsnämnd för, se Naturvård 1

N

Naturvård:

1. ersättning för intrång enligt naturvårdslagen...........

2. natur- och fritidsområden, se Domänverkets markfond

1 Bihang till riksdagens protokoll 1968. 10 saml. Register för höstsessionen

35

36

45

2 Jordbruksutskottets register vid 1968 års riksdag (höstsessionen)

3. de kommunala naturvårdsombudens uppgifter................. 44

4. stödåtgärder i glesbygdsområden............................. 40

Nordiska rådets svenska delegation:

1. skydd av flyttfåglar ........................................ 47

2. forskningsfrågor........................................... 47

P

Premieringsnämnd, se Hingst premier ing snämnd

R

Riksdagens revisorer:

1. statens skogsförbättringsanslag .............................. 46

2. statistik över vatten- och avloppsanläggningar ................ 46

S

Skadedjurslaboratorium, inrättande av............................ 39

Skogsförbättringsanslag, statens, se Riksdagens revisorer 1
Skogsodlingsåtgärder på sämre jordbruksmark, se Riksdagens revisorer Skogstekniskt

utvecklingsarbete, se Nordiska rådets svenska delega -

tion 2

Skogsvårdslån.................................................. 38

Sorkproblemen, se Skadedjurslaboratorium

T

Tilläggsstat I................................................... 48

Turismen i glesbygdsområden, se Naturvård 4
Torne älv, kronans fiskerätt i, se Fiskerinäringen 2

V

Värdering av mark, se Naturvård 1

Vatten- och avloppsanläggningar, statistik över, se Riksdagens revisorer
2

Ä

Älgskada, ersättning för

34

Jordbruksutskottets register vid 1968 års riksdag (höstsessionen)

3

Förteckning

över jordbruksutskottets utlåtanden vid 1968 års riksdag
(höstsessionen)

Nummer och rubrik

Jus-terat
av ut-skot-tet

Behandling i

Rskr

Anmärkningar

Första

kam-

maren

Andra

kam-

maren

33. I anledning av motioner an-gående dispositionen av do-mänverkets markfond.

29/10

6/11

6/11

Motionerna, av utskottet av-styrkta, har avslagits.

34. I anledning av motion angå-ende ersättningen för älg-skada.

29/10

6/11

6/11

Motionen, av utskottet avstyrkt,
har avslagits.

35. I anledning av motioner om
avgiftsfritt tillträde till Kul-laberg, m. m.

5/11

14/11

14/11

Motionerna, av utskottet av-styrkta, har avslagits.

36. I anledning av motioner om
skydd mot erosion vid Löde-rups strandbad.

5/11

14/11

14/11

Utskottets hemställan i anled-ning av motionerna har bifal-lits.

37. I anledning av motioner an-gående expertis vid överkla-gande av beslut av hingst-premieringsnämnd.

12/11

20/11

20/11

Motionerna, av utskottet av-styrkta, har avslagits.

38. I anledning av motioner an-gående skogsvårdslån.

12/11

20/11

20/11

344

Utskottets hemställan i anled-ning av motionerna har bifal-lits.

39. I anledning av motion om
inrättande av ett skade-djurslaboratorium.

12/11

20/11

20/11

Motionen, av utskottet avstyrkt,
har avslagits.

40. I anledning av motioner om
vissa stödåtgärder i gles-bygdsområden.

12/11

20/11

20/11

Utskottets hemställan i anled-ning av motionerna har bifal-lits.

41. I anledning av motioner an-gående kronans fiskerätt i
Torne älv.

19/11

27/11

27/11

Motionerna, av utskottet av-styrkta, har avslagits.

42. I anledning av motioner om
utredning angående fiskeri-näringens framtid.

19/11

27/11

27/11

356

Utskottets hemställan i anled-ning av motionerna har bifal-lits.

43. I anledning av motioner om
utredning angående en kon-serveringsindustri för fisk
på ostkusten.

19/11

27/11

27/11

Motionerna, av utskottet av-styrkta, har avslagits.

44. I anledning av motioner om
en översyn av de kommuna-la naturvårdsombudens upp-gifter.

26/11

4/12

5/12

Motionerna, av utskottet av-styrkta, har avslagits.

4

Jordbruksutskottets register vid 1968 års riksdag (höstsessionen)

Nummer och rubrik

Jus-terat
av ut-skot-tet

Behandling i

Rskr

Anmärkningar

Första

kam-

maren

Andra

kam-

maren

nr

45. I anledning av motioner an-gående ersättningen för in-trång enligt naturvårdsla-gen.

26/11

4/12

5/12

Motionerna, av utskottet av-styrkta, har avslagits.

46. I anledning av riksdagens år
1967 församlade revisorers
berättelse angående verk-ställd granskning av stats-verket, m. in., såvitt berät-telsen hänvisats till jord-bruksutskottet.

19/11

27/11

27/11

Utlåtandet har av riksdagen
lagts till handlingarna.

47. I anledning av Kungl. Maj :ts
skrivelse med överlämnande
av redogörelse från Nordiska
rådets svenska delegation, i
vad skrivelsen hänvisats till
jordbruksutskottet, jämte

motion.

19/11

27/11

27/11

Utlåtandet har av riksdagen
lagts till handlingarna.

48. I anledning av Kungl. Maj :ts
proposition angående utgif-ter på tilläggsstat I till riks-staten för budgetåret 1968/
69, såvitt propositionen av-ser jordbruksärenden.

3/12

11/12

12/12

411

Till utskottet hänvisade avsnitt
av propositionen, av utskottet
tillstyrkta, har bifallits.

MARCUS BOKTR. STHLM 1969 680033