Jordbruksutskottets register vid 1965 års riksdag (höstsessionen) 1

Register 1965:Ju - höst

- höst

Jordbruksutskottets register vid 1965 års riksdag (höstsessionen) 1

Register

till jordbruksutskottets utlåtanden vid 1965 års riksdag
(höstsessionen)

A

Allmänning, överförande av kronoskog, motioner.............. 27

........... ..................

B

Bekämpande av salmonellasjukdomen, motion ................ 21

.................. i lin . -i .i?u:

D

Domänverket:

byggnadsbeståndet på jordbruksdomänen Lindhov .......... 28: 4

fastighetsköp .....................-......................,28:1

möjligheten för inlandssågverken att köpa virke, motioner .... 26

natur- och fritidsverksamhet .............................. 28: 2 1

utmarksfastigheterna på Öland ............................ 28: 3

E

Ekonomisk landskapsvård, motioner ........................ 25

F

Fiske i Öresund, motion .................................... 24

Forsknings- och serviceorgan på vatten- och luftvårdsområdet .. 29

Forskningen, resistensbiologiska, motioner.................... 22

I

Inlandssågverken i Norrbotten och Västerbotten, motioner...... 26

Internationella veteavtalet .................................. 23

J

Jordbrukets högskolor, byggnadsarbeten, inredning och utrustning
av lokaler ........................................ 30:1,3

K

Kronoskog till allmänning, överförande, motioner.............. 27

Kr onotor par nas inventarielånefond, motioner ................ 20

1 Bihang till riksdagens protokoll 1965. 10 samt. Register för höslsessionen

2 Jordbruksutskottets register vid 1965 års riksdag (höstsessionen)

L

Landskapsvård, ekonomisk, motioner ........................ 25

Lantbrukshögskolan, byggnadsarbeten, inredning och utrustning

av lokaler .............................................. 30:1,3

Luftvård, forsknings- och serviceorgan .., f.................. 29

Lån ur kronotorparnas inventarielånefond, motioner .......... 20

R

t.'' -y,. *1 "><>

Resistensbiologiska forskningen, motioner .................. 22

Riksdagens revisorer ...................................... 28

1£ ............... i -

Salmonella, bekämpande av, motion.......................... 21

Sveriges utsädesförening, bidrag ............................ 30:2

£ ......... !''fibfii.T in;; T

Tilläggsstat I för budgetåret 1965/66 ........................ 30

Trålfiske i Öresund, motion . .............................. 24

: 8S .*......... ... ! ,1 . ,

y

Vatten- och luftvård, forsknings- och serviceorgan ............ 29

Veteavtal, 1962 års internationella .......................... 23

Våxtskyddsanstalt, statens, byggnationer vid Stora Råby, motioner
.................................................. 22

MARCUS BOKTR. STHLM IWi (50033