Bankoutskottets register vid 1970 års riksdag (höstsessionen)

Register 1970:Bu - höst

- höst

Bankoutskottets register vid 1970 års riksdag (höstsessionen)

1

Sakregister

till bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1970 års riksdag

(höstsessionen)

I. Riksdagen och dess verk

Arbetarskyddslagen, riksdagens organ enligt 60 § .................. 90

Bankoutskottets instruktion, upphävande av........................ 90

Besvärsstadga för riksdagen och dess verk.......................... 82

Gruppkanslier, bidrag till riksdagspartiernas kostnader för......... 68

Nordiska rådets svenska delegation

ändring i instruktionen....................................... 85

översyn av kansliorganisationen................................ 88

Ombudsmän, riksdagens

återkallelse av framställning .................................. 78

ändring i instruktionen....................................... 85

Pension eller annan ersättning åt tjänstemän hos kamrarnas kanslier 81
Revisorer, riksdagens

ändring i instruktionen........................................ 85

Riksbanken

avdelningskontoret i Vänersborg .............................. 73

jubileumsfonden, ändring i stadgarna ............... 87

kontakter med bankerna ...................................... 89

reglemente .................................................. 86

riksbankslagen, ändring i...................................... 86

Riksdagsbiblioteket

ändring i reglementet.......................................... 85

Riksdagen

förvaltningskontoret, instruktion............................... 83

lokaler, kostnader för provisoriska.............................. 59

personalbestämmelser......................................... 84

personalorganisation ...................................... 55; 84

tjänstetillsättning......................................... 55; 84

Riksgäldskontoret

ändring i reglementet ........................................ 85

Tjänstemannastadgan för riksdagen och dess verk, bemyndigande att

vidtaga ändringar i............................................ 90

Tjänstenämnden för riksdagen och dess verk, bemyndigande att utse
företrädare för arbetsgivarparten i.............................. 90

II. Kreditväsen, ekonomisk politik, näringspolitik m. m.

Aktiebolag

aktiehantering, förenklad...................................... 57

styrelserepresentation för anställda.......................... 62; 70

äganderätt................................................... 62

Bankväsendet

banklagstiftningen, ändringar i.............................. 64; 77

huvudmän i sparbank ........................................ 61

offentliga styrelseledamöter i affärsbankerna.................... 64

1 Bihang till riksdagens protokoll 1970. 8 samt Register för höstsessionen

2 Bankoutskottets register vid 1970 års riksdag (höstsessionen)
Bensinhandel, se: Oljehandel

Bostadsfinansiering, obligationslån för ............................ 65

Ekonomisk politik.............................................. 60

Elproduktion................................................... 63

Etableringskontroll.............................................. 69

F ör etag sdemokr ati

i allmänhet .................................................. 70

vid de statsunderstödda teatrarna.............................. 71

Företagsformer ................................................ 62

Insyn i allmännyttiga stiftelser .................................. 56

International Development Association (IDA) ...................... 74

International Finance Corporation (IFC) .......................... 74

Jordbrukskasserörelsen, se: Bankväsendet

Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och stadshypoteksföreningar 76

Kreditrestriktioner.............................................. 60

Landshypoteksföreningar ........................................ 76

Lokaliseringspolitik, se: Regionalpolitik

Multinationella företag .......................................... 58

Myntlag ....................................................... 79

Obligationslån

för bostadsfinansiering........................................ 65

förtidsinlösen av vissa av svenska statens obligationslån.......... 66

värdesäkert statligt........................................ 60; 67

Olj ehandel

förstatligande ................................................ 63

import av olja via isfria hamnar i Norge........................ 80

prissättning på flytande bränsle i Norrland...................... 80

Penninglagstiftning, utredning om................................ 79

Postbanken, se: Bankväsendet

Prisreglering ................................................... 75

Regionalpolitik

lokaliseringssamråd, lag om.................................... 69

verkningar av höjd allmän arbetsgivaravgift...................... 60

Samhällsföretag ................................................ 62

Sparande

premiering, av frivilligt........................................ 67

sparstimulerande åtgärder..................................... 67

Sparbanker, se: Bankväsendet

Stabiliseringskonferens .......................................... 60

Stadshypotekskassa, Konungariket Sveriges, och stadshypoteksföreningar
...................................................... 76

Statliga företag

bensin- och oljehandeln, förstatligande av........................ 63

Stiftelser, insyn i allmännyttiga.................................. 56

Sveriges allmänna hypoteksbank och landshypoteksföreningar ...... 76

Teatrar

företagsdemokrati ............................................ 71

upphovsrättslagens tillämpning ................................ 72

Upphovsrätt, se: Teatrar

Värdepapper scentralen VPC Aktiebolag............................ 57

Världsbanken, ökning av den svenska andelen i grundfonden.......... 74

Bankoutskottets register vid 1970 års riksdag (höstsessionen)

3

Förteckning

över bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1970 års riksdag

(höstsessionen)

Nummer och rubrik

Da-

tum

Behandling i

Anmärkningar

Första

kam-

maren

Andra

kam-

maren

55. Memorial angående vissa
frågor i samband med över-gången till beslutad perso-nalorganisation för enkam-marriksdagen.

27/10

4/11

4/11

Vad utskottet hemställt bifölls.
Riksdagens skrivelse nr 348.

56. I anledning av motioner an-gående allmännyttiga stif-telser.

3/11

11/11

11/11

De i utlåtandet behandlade mo-tionsyrkandena, av utskottet
avstyrkta, avslogs.

57. I anledning av proposition
med förslag till lag om för-enklad aktiehantering, m. m.

3/11

18/11

18/11

I enlighet med utskottets hem-ställan bifölls propositionen i
berörd del. Riksdagens skri-velse nr 371.

58. I anledning av motion om
åtgärder för att motverka
maktkoncentration hos mul-tinationella företag.

3/11

11/11

11/11

Motionen, av utskottet avstyrkt,
avslogs.

59. I anledning av framställ-ning från styrelsen för riks-dagens förvaltningskontor

om ytterligare anslag till
Den inre riksdagsförvalt-ningen: Kostnader för pro-visoriska lokaler.

3/11

11/11

11/11

Framställningen, av utskottet
tillstyrkt, bifölls. Riksdagens
skrivelse nr 373.

60. I anledning av motioner an-gående den ekonomiska po-litiken, föranledda av pro-position om vissa finans-politiska åtgärder, m. m.

10/11

18/11

18/11

Med bifall till vad utskottet
hemställt under A, C och D
samt till reservationen 2 av-slogs de i utlåtandet behand-lade motionsyrkandena.

61. I anledning av motioner an-gående val av huvudmän i
sparbank.

17/11

25/11

25/11

Motionerna, av utskottet av-styrkta, avslogs.

62. I anledning av motion om
ökat inflytande i företagen
för samhället och de an-ställda.

10/11

18/11

18/11

Utskottets hemställan bifölls.
Riksdagens skrivelse nr 374.

63. I anledning av motioner om
förstatligande av elproduk-tionen samt bensin- och ol-jehandeln.

10/11

18/11

18/11

Motionerna, av utskottet av-styrkta, avslogs.

4

Bankoutskottets register vid 1970 års riksdag (höstsessionen)

Nummer och rubrik

Da-

tum

Behandling i

Anmärkningar

Första

kam-

maren

Andra

kam-

maren

64. I anledning av proposition
om offentliga ledamöter i
affärsbankerna jämte mo-tioner.

17/11

2/12

2/12

I enlighet med utskottets hem-ställan bifölls propositionen
och avslogs motionerna. Riks-dagens skrivelse nr 395.

65. I anledning av motioner om
särskilda obligationslån för
bostadsfinansiering.

17/11

2/12

2/12

Motionerna, av utskottet av-styrkta, avslogs.

66. I anledning av proposition
angående begränsad förtids-inlösen av vissa av svenska
statens obligationslån.

17/11

25/11

25/11

Vad utskottet hemställt bifölls.
Riksdagens skrivelse nr 383.

67. I anledning av proposition
med förslag till lag om pre-miering av visst frivilligt
sparande, m. m., jämte mo-tioner.

18/11

25/11

25/11

I enlighet med dels vad utskot-tet hemställt under A och B,
dels hemställan i reservatio-nen bifölls propositionen och
avslogs motionerna. Riksda-gens skrivelse nr 384.

68. Memorial med förslag till
höjning av bidragen till riks-dagspartiernas kostnader för
gruppkanslier.

17/11

25/11

25/11

Utskottets hemställan bifölls.

69. I anledning av proposition
med förslag till lag om lo-kaliseringssamråd, m. m.,

jämte motioner.

24/11

8/12

8/12

Vad utskottet hemställt bifölls.
Riksdagens skrivelse nr 446.

70. I anledning av motioner an-gående företagsdemokrati.

1/12

9/12

9/12

De i utlåtandet behandlade mo-tionsyrkandena, av utskottet
avstyrkta, avslogs.

71. I anledning av motion om
fördjupad företagsdemokrati
vid de statsunderstödda teat-rarna.

1/12

15/12

15/12

Motionen, av utskottet avstyrkt,
avslogs.

72. I anledning av motioner om
tillämpning av upphovsrätts-lagen inom de svenska teat-rarna.

8/12

15/12

15/12

Motionerna, av utskottet av-styrkta, avslogs.

73. I anledning av framställning
från fullmäktige i riksban-ken angående nedläggning
av riksbankens avdelnings-kontor i Vänersborg jämte
motioner.

1/12

10/12

10/12

Med bifall till de i utlåtandet
behandlade motionsyrkandena
avslogs framställningen i fö-revarande del. Riksdagens
skrivelse nr 466.

74. I anledning av proposition
om ökning av den svenska
andelen i världsbankens
grundfond jämte motioner.

1/12

10/12

10/12

I enlighet med utskottets hem-ställan bifölls propositionen
och avslogs motionerna. Riks-dagens skrivelse nr 467.

75. I anledning av proposition
om tillämpning av allmänna
prisregleringslagen (1956:

236) jämte motioner.

1/12

10/12

10/12

I enlighet med vad utskottet
hemställt bifölls propositio-nen och avslogs motionerna.
Riksdagens skrivelse nr 468.

Bankoutskottets register vid 1970 års riksdag (höstsessionen)

5

Nummer och rubrik

Da-

tum

Behandling i

Anmärkningar

Första

kam-

maren

Andra

kam-

maren

76. I anledning av proposition
med förslag till vissa änd-ringar i fondreglerna för
stadshypoteks- och landshy-poteksinstitutionerna, m. m.

1/12

8/12

8/12

Propositionen, av utskottet till-styrkt, bifölls. Riksdagens
skrivelse nr 447.

77. I anledning av proposition
med förslag till vissa änd-ringar i banklagstiftningen.

1/12

8/12

8/12

Propositionen, av utskottet till-styrkt, bifölls. Riksdagens
skrivelse nr 448.

78. Memorial angående återkal-lelse av viss framställning
från riksdagens ombudsmän.

1/12

10/12

10/12

Första kammaren medgav att
framställningen återkallades.
Andra kammaren lade utskot-tets anmälan till handlingar-na. Riksdagens skrivelse nr
469.

79. I anledning av proposition
med förslag till lag om ri-kets mynt, m. in., jämte mo-tioner.

8/12

15/12

15/12

Vad utskottet hemställt bifölls.
Riksdagens skrivelse nr 473.

80. I anledning av motioner an-gående prissättningen på fly-tande bränsle i Norrland,
m. m.

8/12

15/12

15/12

Motionerna, av utskottet av-styrkta, avslogs.

81. I anledning av motion angå-ende grunderna för pension
eller annan ersättning åt
tjänstemän hos kamrarnas
kanslier vid övergången till
enkammarriksdag.

10/12

15/12

15/12

Motionen, av utskottet avstyrkt,
avslogs.

82. Memorial med förslag till
besvärsstadga för riksdagen
och dess verk, m. m.

10/12

15/12

15/12

Vad utskottet hemställt bifölls.
Riksdagens skrivelser nr 474
och 483.

83. Memorial med förslag till ny
instruktion för riksdagens
förvaltningskontor.

10/12

15/12

15/12

Utskottets hemställan bifölls.
Riksdagens skrivelse nr 475.

84. Memorial angående vissa be-stämmelser om personal hos
riksdagen.

11/12

15/12

15/12

Utskottets hemställan bifölls.
Riksdagens skrivelse nr 476.

85. Memorial med förslag till
ändringar i vissa reglemen-ten och instruktioner avse-ende riksdagens verk.

10/12

15/12

15/12

Vad utskottet hemställt bifölls.
Riksdagens skrivelser nr 477
och 484.

86. Memorial med förslag till
dels lag om ändring i lagen
(1970:280) om ändring i
lagen (1934:437) för Sveri-ges riksbank, dels nytt ban-koreglemente.

10/12

15/12

15/12

Vad utskottet hemställt bifölls.
Riksdagens skrivelser nr 478
480.

6

Bankoutskottets register vid 1970 års riksdag (höstsessionen)

Nummer och rubrik

Da-

tum

Behandling i

Anmärkningar

Första

kam-

maren

Andra

kam-

maren

87. Memorial med förslag till
ändring i stadgarna för Stif-telsen Riksbankens jubi-leumsfond.

10/12

15/12

15/12

Utskottets hemställan bifölls.
Riksdagens skrivelse nr 481.

88. Memorial angående översyn
av Nordiska rådets svenska
delegations kansliorganisa-tion.

10/12

15/12

15/12

Utskottets hemställan bifölls.

89. Memorial med redogörelse
för överväganden rörande
regler för riksbankens kon-takter med bankerna i vissa
frågor, m. m.

8/12

15/12

15/12

Utskottets anmälan lades till
handlingarna.

90. Memorial om upphävande av
instruktionen för bankout-skottet och om vissa bemyn-diganden i samband därmed.

10/12

15/12

15/12

Vad utskottet hemställt bifölls.
Riksdagens skrivelse nr 482.

MARCUS BOKTR. STHLM 1971 7 0 0 0 2 9