Allmänna beredningsutskottets reg. vid 1970 års riksdag (höstsessionen) I

Register 1970:Abu - höst

- höst

Allmänna beredningsutskottets reg. vid 1970 års riksdag (höstsessionen) I

Register

över allmänna beredningsutskottets utlåtanden vid 1970 års riksdag

(höstsessionen)

A

Abortförebyggande åtgärder ..................................... 70

B

Barnfilm, utredning angående.................................... 64

Bilar, skrotningsavgift på, se Exportförbudet etc.

Bostadstillägget för pensionärer, m. m., se De ensamståendes problem
Buller, riksnormer för, se Miljövård

D

De ensamståendes problem ...................................... 55

Deltidsarbete, se Könsdiskriminering etc.

Dokumentering, se Tekniska utvecklingen

E

Ekonomiska utvecklingen, redovisningen av den.................... 75

Exportförbudet på järnskrot .................................... 51

F

Fosterhem för svåranpassade barn och ungdomar.................. 59

Fysisk riksplanering, se Miljövård

Fäbodkulturen, bevarande av .................................... 61

H

Hälso- och sjukvård

rehabiliteringsbehovet, m. m................................... 50

rehabiliteringsverksamhet ..................................... 62

rörelseträning ................................................ 49

vårdyrkena, åtgärder för att öka den manliga rekryteringen till .... 57

I

Industri- och hushållsavfall, se Miljövård

K

Kristna etikens roll i uppfostran.................................. 79

Kulturmiljöer och stadspartier .................................. 73

Kvalitetsfilm................................................... 63

Könsdiskriminering ............................................. 5g

1 Bihang till riksdagens protokoll 1970. 11 samt. Register för höstsessionen

2 Allmänna beredningsutskottets reg. vid 1970 års riksdag (höstsessionen)

L

Landsbygdshusmödrarnas situation, m. m......................... 78

M

Massmedias inverkan på barns fostran i hemmet.................... 66

Miljövård

buller, riksnormer för ........................................ 77

fysisk riksplanering, m. m..................................... 67

industri- och hushållsavfall.................................... 68

miljövårdsprogram ........................................... 69

Miljövårdsprogram, se Miljövård

R

Rehabiliteringsbehovet, m. m., se Hälso- och sjukvård
Rehabiliteringsverksamhet, se Hälso- och sjukvård
Rörelseträning, se Hälso- och sjukvård

S

Sammanträdesersättning, se Suppleant etc.

Servicetjänst, inrättande av en frivillig............................ 72

Sjukvårdskostnader i anledning av trafikolyckor................... 58

Skolungdomsutbytet ............................................ 54

Suppleant i statligt länsorgan, sammanträdesersättning till.......... 52

T

Tekniska utvecklingen, åtgärder för att dokumentera den............ 76

Televisionsprogram, begränsning av våldsinslagen i ................ 65

Trafikolyckor, se Sjukvårdskostnader etc.

Trafikproblem, forskning angående tätorternas .................... 53

U

Ungdomens kulturupplevelser.................................... 71

V

Vårdombudsman ............................................... 60

Vårdyrkena, åtgärder för att öka den manliga rekryteringen till, se
Hälso- och sjukvård

Ä

Äldre arbetskraft, sysselsättningsmöjligheterna för

74

Allmänna beredningsutskottets reg. vid 1970 års riksdag (höstsessionen) 3

Förteckning

över allmänna beredningsutskottets utlåtanden vid 1970 års riksdag

(höstsessionen)

Utlåtandets nummer och rubrik

Da-

tum

Behandling i

Anmärkningar

Första

kam-

maren

Andra

kam-

maren

49. I anledning av motioner om
bättre möjligheter till rö-relseträning för åldringar
och rörelsehindrade.

27/10

4/11

4/11

Motionerna, av utskottet av-styrkta, har avslagits.

50. I anledning av motioner om
inventering av rehabilite-ringsbehovet m. m.

27/10

4/11

4/11

Motionerna, av utskottet av-styrkta, har avslagits.

51. I anledning av motioner om
skrotningsavgift på bilar
samt om slopande av ex-portförbudet på järnskrot.

27/10

4/11

4/11

Motionerna, av utskottet av-styrkta, har avslagits.

52. I anledning av motion om
sammanträdesersättning till
suppleant i statligt länsor-gan.

27/10

4/11

4/11

Utskottets hemställan om till-kännagivande har bifallits.
Riksdagens skrivelse nr 375.

53. I anledning av motion om
en samordnad forskning an-gående tätorternas trafik-problem.

27/10

4/11

4/11

Motionen, av utskottet av-styrkt, har avslagits.

54. I anledning av motion an-gående skolungdomsutbytet.

27/10

4/11

4/11

Motionen, av utskottet avstyrkt,
har avslagits.

55. I anledning av motioner om
bostadstillägget för pensio-närer m. m.

27/10

4/11

4/11

Motionerna, av utskottet av-styrkta, har avslagits.

56. I anledning av motioner
och delar av motioner om
åtgärder mot könsdiskrimi-nering samt om åtgärder för
att öka tillgången på del-tidsarbete.

57. I anledning av motioner om

10/11

18/11

18/11

Motionerna, av utskottet av-styrkta, har avslagits.

åtgärder för att öka den
manliga rekryteringen till
vårdyrkena.

58. I anledning av motioner om

3/11

11/11

11/11

Motionerna, av utskottet av-styrkta, har avslagits.

skyldighet för bilägare att
svara för sjukvårdskostna-der i anledning av trafik-olyckor.

3/11

11/11

11/11

Motionerna, av utskottet av-styrkta, har avslagits.

4 Allmänna beredningsutskottets reg. vid 1970 års riksdag (höstsessionen)

Utlåtandets nummer och rubrik

Da-

tum

Behandling i

Anmärkningar

Första

kam-

maren

Andra

kam-

maren

59. I anledning av motioner om
fosterhem för svåranpassa-de barn och ungdomar.

3/11

11/11

11/11

Motionerna, av utskottet av-styrkta, har avslagits.

fiO. I anledning av motioner om
inrättande av en vårdom-budsmansinstitution.

5/11

18/11

18/11

Motionerna, av utskottet av-styrkta, har avslagits.

61. I anledning av motioner om
bevarande av fäbodkulturen.

10/11

18/11

18/11

Motionerna, av utskottet av-styrkta, har avslagits.

62. I anledning av motion om
samordning av olika myn-digheters rehabiliterings-

verksamhet.

10/11

18/11

18/11

Motionen, av utskottet avstyrkt,
har avslagits.

63. I anledning av motioner om
åtgärder för att genom ide-ella organisationer stödja
visning av kvalitetsfilm.

10/11

25/11

25/11

Motionerna, av utskottet av-styrkta, har avslagits.

64. I anledning av motion om
en utredning angående barn-film.

10/11

25/11

25/11

Motionen, av utskottet avstyrkt,
har avslagits.

65. I anledning av motion om
begränsning av våldsinsla-gen i televisionsprogram.

10/11

25/11

25/11

Motionen, av utskottet avstyrkt,
har avslagits.

66. I anledning av motion om
massmedias inverkan på
barns fostran i hemmet.

10/11

25/11

25/11

Motionen, av utskottet avstyrkt,
har avslagits.

67. I anledning av motioner an-gående den fysiska rilispla-neringen samt åtgärder för
att stärka allmänhetens in-syn i och inflytande över
samhällsplaneringen.

17/11

2/12

2/12

Utskottets hemställan i moment
1 bifölls, medan vid utlåtan-det fogad reservation vid mo-ment 2 bifölls. Motionerna har
därmed avslagits.

68. I anledning av motioner an-gående uppsamling, destruk-tion och återvinning av in-dustri- och hushållsavfall,
m. m.

17/11

2/12

2/12

Motionerna, av utskottet av-styrkta, har avslagits.

69. I anledning av motioner om
ett miljövårdsprogram.

24/11

8/12

9/12

Motionerna, av utskottet av-styrkta, har avslagits.

70. I anledning av motioner om
abortförebyggande åtgärder.

17/11

25/11

25/11

Motionerna, av utskottet av-styrkta, har avslagits.

71. I anledning av motioner om
utredning för att bredda och
stödja ungdomens kultur-upplevelse.

17/11

2/12

2/12

Vid utlåtandet fogad reservation
har bifallits varigenom mo-tionerna avslagits.

72. I anledning av motioner om
inrättande av en frivillig
servicetjänst.

24/11

2/12

2/12

Motionerna, av utskottet av-styrkta, har avslagits.

73. I anledning av motion om
åtgärder för att rädda gamla

24/11

2/12

2/12

Motionen, av utskottet avstyrkt,
har avslagits.

Allmänna beredningsutskottets reg. vid 1970 års riksdag (höstsessionen) 5

Utlåtandets nummer och rubrik

Da-

tum

Behandling i

Anmärkningar

Första

kam-

maren

Andra

kam-

maren

kulturmiljöer och stadspar-tier.

74. I anledning av motioner an-gående sysselsättningsmöj-ligheterna för äldre arbets-kraft.

24/11

8/12

8/12

Motionerna, av utskottet
styrkta, har avslagits.

av-

75. I anledning av motioner an-gående den ekonomiska ut-vecklingen.

24/11

2/12

2/12

Motionerna, av utskottet
styrkta, har avslagits.

av-

76. I anledning av motion om
åtgärder för att dokumente-ra den tekniska utvecklingen
m. m.

24/11

2/12

2/12

Motionen, av utskottet avstyrkt,
har avslagits.

77. I anledning av motion om
utarbetande av riksnormer
för buller.

24/11

8/12

9/12

Motionen, av utskottet avstyrkt,
har avslagits.

78. I anledning av motioner om
landsbygdshusmödrarnas si-tuation, om en ekonomisk
värdering av arbetet med
skötseln av ett hem samt om
en utredning angående de
hemarbetandes situation.

26/11

8/12

9/12

Motionerna, av utskottet
styrkta, har avslagits.

av-

79. I anledning av motioner an-gående den kristna etikens
roll i uppfostran.

26/11

8/12

9/12

Motionerna, av utskottet
styrkta, har avslagits.

av-

MARCUS BOKTR. STHLM 1971 700034