Allmänna beredningsutskottets reg. vid 1967 års riksdag (vårsessionen) 1

Register 1967:Abu

Allmänna beredningsutskottets reg. vid 1967 års riksdag (vårsessionen) 1

Register

över allmänna beredningsutskottets utlåtanden och memorial
vid 1967 års riksdag (vårsessionen)

A

Arbetsgivares uppgifts- och uppbördsskijldighct m. m............... 4

Arbetsvärdering inom den statliga sektorn......................... 36

Asocialt beteende m. m., åtgärder mot.............................. 18

Avloppsvatten, rening av ........................................ 24

B

Bebgggelseområden, planering av ................................ 41

Bilar

utrustning av bil med förbandslåda............................. 11

åtgärder för att främja produktion av elektriska bilar ............ 10

åtgärder för att åstadkomma trafiksäkrare bilar.................. 29

Blodgrupp, angivande på körkort av .............................. 21

Borgerliga medlare, utbildning av . ................................ 34

E

Elektriska bilar, åtgärder för att främja produktion av.............. 10

Ensamstående, åtgärder till hjälp åt .............................. 28

F

Ferieresor, skolungdomens................... 33

Fria lördagar för värnpliktiga .................................... 3

Frimärken å vissa postförsändelser, rätten till...................... 6

Frivården ...................................... 9

Förbandslåda, utrustning av bil med .............................. 11

Förorening

av vattendrag genom vissa tvättmedel m. m....................... 22

vatten* och luftföroreningar m. m............................... 23

H

Hemvård och hushållsarbete, undervisning för manliga pensionärer i . . 12

Hjälp åt ensamstående, åtgärder till .............................. 28

Hälsokontroll och läkarundersökning av utländska arbetstagare m. fl.,
obligatorisk .................................................. 27

I

Identitetshandling, allmän....................................... 14

Identitetskort för befattningshavare som besöker åldringar m. fl...... 8

Information om sociala förmåner och om samhällets verksamhet..... 2

1 Bihang till riksdagens protokoll 1967.11 samt. Register för vårsessionen

2 Allmänna beredningsutskottets reg. vid 1967 års riksdag (vårsessionen)

K

Kriminalvården, effektivisering av övervakningen inom............. 9

Kriminologi

orsakerna till ökad ungdomskriminalitet ........................ 19

utbyggande av den kriminologiska forskningen m. m.............. 38

inverkan av olika åtgärder på återfallsbrottsligheten.............. 38

se även Asocialt beteende

Könsrollerna ................................................... 30

Körkort, angivande av blodgrupp m. m. på......................... 21

L

Läkarundersökning och hälsokontroll av utländska arbetstagare m. fl.,

M

Medlare, utbildning av borgerliga................................. 34

Miljövård, en förbättrad......................................... 31

O

Obligatorisk läkarundersökning och hälsokontroll av utländska arbetstagare
m. fl................................................... 27

Ocker vid försträckning, åtgärder mot............................. 5

Ordningsmakten, allmänhetens inställning till..................... 38

P

Pensionärer

reserabatter för folkpensionärer och förtidspensionärer............ 13

undervisning i hemvård och hushållsarbete för manliga pensionärer 12

Pipe-lines, anläggande av........................................ 40

Planering av bebyggelseområden................................. 41

Polisen och allmänheten, åtgärder för att förbättra relationerna mellan 38
Psykologisk testning inom statsförvaltningen, centralt granskningsorgan
för instrument använda vid.................................... 35

R

Regionplanering ................................................ 41

Rening av avloppsvatten......................................... 24

Representationen, formerna för den statliga........................ 37

Reserabatter ................................................... 13

S

Servicen i samhället, den personliga............................... 15

Skolungdomens ferieresor........................................ 33

Sociala förmåner och samhällets verksamhet m. m., information om 2

Språkbruket, förenkling av det officiella .......................... 1

Statliga representationen, formerna för den........................ 37

Straffades problem vid sökande av arbete, upplysningskampanj om .. 32

Studerande, reserabatter för...................................... 13

Allmänna beredningsutskottets reg. vid 1967 års riksdag (vårsessionen) 3

T

Testning inom statsförvaltningen, centralt granskningsorgan för instrument
använda vid psykologisk.................................. 35

Trafiksäkerheten, åtgärder för att öka............................ 39

Trafiksäkrare bilar, åtgärder för att åstadkomma.................. 29

U

Underleverantörssystem inom näringslivet, utbyggnad av............ 7

Ungdomens situation i dagens samhälle........................... 17

Ungdomskriminalitet, orsakerna till ökad.......................... 19

Ungdomsvården............................................. 25, 26

Uppgifts- och uppbördsskyldighet, arbetsgivares.................. 4

Upplysningskampanj angående straffades problem vid sökande av arbete
......................................................... 32

Uppskjutna ärenden ............................................ 20

V

Vattendrag............................................. 22

se även Förorening och Avloppsvatten

Vatten- och luftföroreningar m. m................................ 23

se även Förorening och Avloppsvatten
Värnpliktiga

fria lördagar för värnpliktiga.................................. 3

reserabatter och fria resor till hemorten för värnpliktiga.......... 13

ö

Överlämnande av ärende......................................... 16

Övervakning, effektivisering av kriminalvårdens.................... 9

MARCUS BOKTR. STHLM1967 6 70034