Subsidiaritet i EU efter Lissabon

Rapport från riksdagen 2013/14:RFR10

Subsidiaritet i EU efter Lissabon

Jörgen Hettne, Linn Lööw och Pernilla Bäckman

ISSN
1653-0942

978-91-86673-64-2
Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2014

2013/14:RFR10

Förord

Sedan den 1 december 2009 gäller enligt Lissabonfördragets artikel 5.3 att de nationella parlamenten ska se till att subsidiaritetsprincipen följs i enlighet med det förfarande som anges i protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. Subsidiaritetsprincipen slås fast i fördraget, som stadgar att unionen på de områden där den inte har exklusiv befogenhet enligt principen endast ska vidta en åtgärd om och i den mån som målen för den planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, vare sig på central nivå eller på regional och lokal
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Rapporter från riksdagen

Utskotten skriver rapporter när de arbetar med att följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat.