Äldreförsörjningsstödet i dagspressen 2002-2007

Rapport från riksdagen 2007/08:RFR15

Sammanfattning

Äldreförsörjningsstödet infördes den 1 januari 2003. Denna rapport belyser hur den svenska dagspressen har behandlat frågan om äldreförsörjningsstödet under perioden 1 januari 2002 till och med 30 juni 2007. Studien genomförs med hjälp av en innehållsanalys av redaktionellt material i svenska dagstidningar som berör denna politiska fråga. Undersökningen har genomförts på uppdrag av riksdagens socialförsäkringsutskott. Syftet med studien är att ge en bild av hur äldreförsörjningsstödet skildrats i dagspressen. Studien innefattar följande frågeställningar.

1.Hur har äldreförsörjningsstödet skildrats i dagspressen och vilka aspekter av frågan har tagits upp i såväl redaktionella artiklar som externt opinionsmaterial?

2.Vilka källor förekommer mest frekvent i det analyserade
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida