Riksdagens snabbprotokoll 1998/99:101 Torsdagen den 27 maj

Riksdagens protokoll 1998/99:101

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1998/99:101

Torsdagen den 27 maj

Kl. 12.00 - 18.00

19.00 - 21.54

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

---------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 21 maj.

2 § Hänvisning av ärenden till utskott och be-
slut om förlängd motionstid

Föredrogs och hänvisades
Proposition
1998/99:126 till lagutskottet

Kammaren biföll talmannens förslag att motions-
tiden för ovanstående proposition skulle förlängas till
fredagen den 17 september 1999.

Motioner
1998/99:Kr19-Kr36 till kulturutskottet
1998/99:Bo20-Bo23 till bostadsutskottet

3 § Förnyad bordläggning

Föredrogs men bordlades åter
Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU11
Socialutskottets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.