Riksdagens snabbprotokoll 1994/95:64 Onsdagen den 22 februari

Riksdagens protokoll 1994/95:64

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1994/95:64

Onsdagen den 22 februari

Kl. 9.00 21.03

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

_________________________________________________________________

1 § Utrikespolitisk debatt

Allmän utrikespolitik

Anf. 1 TALMANNEN
Den utrikespolitiska debatten inleds av utrikesmi-
nistern, som redovisar regeringens utrikespolitik.
Därefter följer inlägg från företrädare för partierna i
storleksordning om vardera 15 minuter och ytterligare
två omgångar anföranden. Inga repliker i denna del av
utrikesdebatten.
Därefter följer utrikesdebatt beträffande dels EU-
politiken, dels biståndspolitiken, dels övriga utrikes-
politiska frågor. Debattreglerna framgår av den utde-
lade talarlistan.

Anf. 2 Utrikesminister
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.