Riksdagens snabbprotokoll 1994/95:5 Torsdagen den 6 oktober

Riksdagens protokoll 1994/95:5


Riksdagens snabbprotokoll
Protokoll 1994/95:5
Torsdagen den 6 oktober
Kl. 14.00 14.17

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor
________________________________________________________________________________
_________
1 § Prövning av förslaget om statsminister
Anf. 1 TALMANNEN:
Tisdagen den 4 oktober föreslog jag riksdagen att
till statsminister utse Ingvar Carlsson. Förslaget
bordlades. Förslaget bordlades ånyo vid kammarens
sammanträde i går. Riksdagens prövning av förslaget
kan ske antingen i dag eller vid följande
sammanträde, dock senast lördagen den 8 oktober.
Anf. 2 LARS TOBISSON (m):
Fru talman! Vid tidigare omröstningar om förslag
till statsminister, där siktet varit inställt på en regering
utan Moderata samlingspartiets medverkan, har vi
moderater antingen röstat nej eller lagt ned våra
röster.
Vi har röstat nej, när vi ansett en bättre lösning
vara politiskt möjlig. Det gällde t.ex. 1978, då vi
förordade en bredare borgerlig regering, och 1990, då
vi förordade nyval.
Vi har avstått från att rösta, när förslaget framstått
som en naturlig - om än för oss ovälkommen - följd
av det parlamentariska läget. Det gällde t.ex. efter
valet 1982 med den ändrade majoritetssituation som
då uppstått. Ett sådant ställningstagande innebär
givetvis inte något omdöme om den blivande
regeringens politik.
Mot denna principiella bakgrund är det naturligt
att vi moderata ledamöter denna gång - på samma sätt
som i motsvarande situation 1982 - i den förestående
omröstningen avser att lägga ned våra röster.
Anf. 3 PER-OLA ERIKSSON (c):
Fru talman! Resultatet av årets val innebär en
vänstermajoritet i riksdagen. En regering med
Socialdemokratiska partiets ordförande Ingvar
Carlsson som statsminister är i detta parlamentariska
läge naturlig.
Valet av statsminister är enligt vår uppfattning en
fråga om att pröva huruvida talmannens förslag
överensstämmer med den parlamentariska princip
som är utformad i vår grundlag. Centerns
riksdagsgrupp anser att talmannens förslag är i
enlighet med den parlamentariska situationen.
Detta innebär inte på något sätt ett
ställningstagande till den politik som regeringen
Carlsson avser att föra. Centerns riksdagsledamöter
kommer därför att avstå vid voteringen om
statsminister.
I det löpande riksdagsarbetet kommer vi att
kritiskt granska regeringens förslag och politik. Vi
kommer att göra det genom en konstruktiv
oppositionspolitik i hela folkets intresse och för
landets bästa.
Anf. 4 LARS LEIJONBORG (fp):
Fru talman! Folkpartiet liberalerna anser att
Sverige behöver en majoritetsregering. Även om den
ekonomiska nedgången har brutits, kvarstår
problemen med den höga arbetslösheten och den
snabbt växande statsskulden. I en situation där vårt
internationella beroende blir allt större och där
Sverige förhoppningsvis kommer att inträda i den
europeiska unionen, vore det en stor fördel om
regeringen hade en egen majoritet i riksdagen. Det
skulle skingra mycket av den osäkerhet som vi av
erfarenhet vet följer med minoritetsregeringar och öka
möjligheten till långsiktighet.
När valet inte gav majoritet åt vare sig partierna i
fyrpartiregeringen eller Socialdemokraterna,
förordade Folkpartiets ordförande i sina samtal med
talmannen att möjligheterna borde prövas att
åstadkomma en majoritetsregering genom en koalition
över blockgränsen.
Ingvar Carlsson fick också talmannens uppdrag att
sondera möjligheten att bilda en så bred regering som
möjligt. Men enligt vår uppfattning prövade han
aldrig på ett seriöst sätt möjligheten att bilda en
majoritetsregering.
Talesmän för Folkpartiets riksdagsgrupp har vid
tidigare statsministeromröstningar markerat att vi inte
ser omröstningarna som ett ställningstagande till den
föreslagna statsministerns personliga lämplighet som
regeringsbildare eller till den till den tillträdande
regeringens politik. Vi tolkar regeringsformen så, att
det gäller att bedöma om den föreslagna lösningen av
regeringsfrågan är den bästa. Av det skälet röstade vi
nej när talmannen i februari 1990 föreslog att Ingvar
Carlsson skulle godkännas som statsminister för att
bilda sin andra regering. Vi ansåg då att nyval hade
varit en bättre lösning.
Vi anser alltså att Ingvar Carlsson inte tillräckligt
ingående har prövat förutsättningarna att bilda en
majoritetsregering. Vi kommer därför att rösta nej till
förslaget att utse honom till statsminister med uppdrag
att bilda en socialdemokratisk minoritetsregering. I
detta ligger, som framgått, alltså ingen värdering av
Ingvar Carlssons personliga lämplighet för uppgiften
som regeringsbildare och inte heller någon värdering
av den politik den nya regeringen kommer att föra.
Folkpartiet liberalerna går nu i opposition. Vilket
utrymme för samarbete med den nya regeringen som
kommer att finnas avgörs av hur denna regering väljer
att utforma sin politik.
Anf. 5 GUDRUN SCHYMAN (v):
Fru talman! Valet har resulterat i en
vänstermajoritet i den nya riksdagen.
Socialdemokraterna blev största parti men har inte fått
egen majoritet. Det innebär att Socialdemokraterna
behöver stöd av andra partier för att kunna regera
landet.
Vänsterpartiet gjorde sitt bästa val på 46 år, och
efter samtal med Ingvar Carlsson väljer vi att i dag
rösta för en socialdemokratisk statsminister.
Sverige står i dag inför stora problem. De största
är arbetslösheten, budgetunderskottet och den
växande statsskulden, de ökande miljöproblemen och
de försämringar av välfärden som har genomförts.
Men Sverige har också goda möjligheter att lösa
problemen.
Vänsterpartiet vill i dag understryka vikten av
stabilitet och långsiktighet i den nya riksdagens
arbete. Ett icke-förutsägbart tuvhoppande i olika
frågor vore inte bra.
Det stora budgetunderskottet måste minskas och
på sikt försvinna. Vi tror att det är möjligt att klara
detta, trots att det nu är en minoritets- och inte en
majoritetsregering som skall styra landet. Störst
möjlighet att klara detta ger ett samarbete mellan
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
Genom det nya samarbetsklimat som Ingvar
Carlsson eftersträvar, och som vi förutsätter omfattas
av hela regeringen, bör riksdagsarbetet kunna bli
stabilare än under den föregående mandatperioden.
De politiska motiven för oss att stödja Ingvar
Carlsson som statsminister är att det härigenom
skapas förutsättningar att genomföra viktiga delar av
vår, dvs. Vänsterpartiets, politik, nämligen att få ned
arbetslösheten, att få en rättvisare fördelning, att få en
hållbar utveckling på miljöområdet där
kärnkraftsavvecklingen ingår som en del, att få ett slut
på nedskärningarna och avskedandena inom
kommuner och landsting och tillsammans på allvar
börja diskutera förändringar av den dagliga
arbetstiden.
Genom Vänstersegern i valet kan det också bli ett
slut på vågen av privatisering av allmän egendom, av
experimenten med husläkeri, skolpeng, arbetsrätt och
vårdnadsbidrag.
Vi tar nu ställning i regeringsfrågan men kommer
naturligtvis att sakligt pröva den socialdemokratiska
regeringens alla olika förslag.
Valresultatet visar att svenska folket vill ha en ny
regering och en ny politik. Vi kommer att göra allt
vad på oss ankommer för att motsvara de stora
förväntningar som finns hos många människor på den
nya riksdagen.
Fru talman! Det här är våra utgångspunkter och
skäl till att vi i dag stöder talmannens förslag till ny
statsminister.
Anf. 6 MARIANNE SAMUELSSON (mp):
Fru talman! Vi i Miljöpartiet de gröna hade
förordat en regering med bredast möjliga majoritet.
Vi har också sagt oss vara villiga att bidra till detta.
Tyvärr föll möjligheterna, och Ingvar Carlsson väljer
nu att bilda en minoritetsregering. Vi har ställt oss
bakom att man kan bilda en minoritetsregering, men
vi har också sagt att vi för att aktivt stödja valet av
statsminister vill ha utfästelser om att kärnkraften
kommer att börja avvecklas under mandatperioden.
Tyvärr har vi inte fått några sådana löften, utan
Ingvar Carlsson hänvisar till Energikommissionen.
Det gör att Miljöpartiet de grönas riksdagsledamöter
kommer att avstå i voteringen.
Vi hoppas dock att vi kommer att få
samförståndslösningar där Miljöpartiet kan vara med
och påverka i politiken genom att trycka på i
miljöfrågorna, i energifrågorna och i andra viktiga
frågor där vi har fått folkets förtroende.
Anf. 7 GÖRAN HÄGGLUND (kds):
Fru talman! Riksdagen har i dag att ta ställning
till talmannens förslag att till ny statsminister utse
Ingvar Carlsson. Förslaget har presenterats efter
sedvanliga kontakter med riksdagspartiernas ledare i
enlighet med riksdagsordningen. Förslaget är naturligt
utifrån valutslaget och de deklarationer som under
valrörelsen gjordes av representanter för Miljöpartiet
och Vänsterpartiet.
För den kristdemokratiska riksdagsgruppen vill
jag deklarera att vi kommer att lägga ned våra röster.
Det skall inte uppfattas som ett ställningstagande till
den politik vars huvudlinje vi kommer att få ta del av
på fredag. Kristdemokraterna kommer i riksdagen att
föra en sakligt grundad och konstruktiv
oppositionspolitik.
Överläggningen var härmed avslutad.
Kammaren beslöt att pröva förslaget om
statsminister vid dagens sammanträde.
Beslut
Talmannen erinrade om att förslaget om
statsminister skulle prövas av riksdagen genom
omröstning med rösträkning.
Följande voteringsproposition upplästes och
godkändes:
Den som vill att kammaren bifaller talmannens
förslag att till statsminister utse Ingvar Carlsson röstar
ja.
Den det ej vill röstar nej.
Om mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar
nej, har riksdagen förkastat förslaget.
Votering:
180 för bifall
26 för avslag
130 avstod
13 frånvarande
Mindre än hälften av riksdagens ledamöter hade röstat
mot förslaget.
Riksdagen hade alltså utsett Ingvar Carlsson till
statsminister.
Partivis fördelning av rösterna:
För bifall: 158 s, 22 v
För avslag: 26 fp
Avstod: 72 m, 25 c, 18 mp, 15 kds
Frånvarande: 3 s, 8 m, 2 c
Anf. 8 TALMANNEN:
Får jag be tillträdande statsministern Ingvar
Carlsson att komma fram till talmanspodiet och hämta
förordnandet.
(Applåder)
 2 § Bordläggning
Anmäldes och bordlades
Proposition
1994/95:27 Fortsatt reformering av instansordningen
m.m. i de allmänna förvaltningsdomstolarna
 3 § Kammaren åtskildes kl. 14.17.
Förhandlingarna leddes av talmannen.
Innehållsförteckning
1 § Prövning av förslaget om statsminister   1
Anf. 1 TALMANNEN:   1
Anf. 2 LARS TOBISSON (m):  1
Anf. 3 PER-OLA ERIKSSON (c): 1
Anf. 4 LARS LEIJONBORG (fp): 1
Anf. 5 GUDRUN SCHYMAN (v):  2
Anf. 6 MARIANNE SAMUELSSON (mp):   2
Anf. 7 GÖRAN HÄGGLUND (kds): 2
Beslut 3
Anf. 8 TALMANNEN:   3
2 § Bordläggning    3
3 § Kammaren åtskildes kl. 14.17.   3
Prot.
1994/95:5
6 oktober
___________
Prot.
1994/95:5
6 oktober
___________
4
3

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.