Riksdagens snabbprotokoll 1994/95:103 Torsdagen den 11 maj

Riksdagens protokoll 1994/95:103

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1994/95:103

Torsdagen den 11 maj

Kl. 12.00 14.22

14.30 - 18.07

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

--------------------------------------------------------------------

1 § Ny riksdagsledamot, m.m.

Upplästes och lades till handlingarna följande från
valprövningsnämnden inkomna

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsleda-
mot, m.m.
Till Valprövningsnämnden har från Riksskattever-
ket inkommit bevis om att Carina Hägg (s), Värnamo,
utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 15 maj
1995 sedan Allan Larsson (s) avsagt sig sitt uppdrag
som riksdagsledamot. Från Riksskatteverket har också
inkommit ny bilaga till tidigare utfärdade bevis för
ersättare för riksdagsledamöter.
Valprövningsnämnden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.