Riksdagens snabbprotokoll 1993/94:119 Tisdagen den 7 juni

Riksdagens protokoll 1993/94:119

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1993/94:119

Tisdagen den 7 juni

Kl. 10.00

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 1 juni.

2 § Meddelande om uteblivet svar på
interpellation

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse:

Interpellation 1993/94:135

Till riksdagen

Beträffande interpellation 1993/94:135 har
meddelats till kammarkansliet att miljöministern
inte har möjlighet att besvara interpellationen på
grund av resa till New York och CSD-sessionen den
16 maj 1994.

Däremot har meddelats att interpellanten är
välkommen att omvandla interpellationen till
fråga.

Stockholm den 6 maj 1994

Olof Johansson

3 § Förnyad bordläggning

Föredrogs men bordlades åter

Finansutskottets betänkande 1993/94:FiU19

Skatteutskottets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.