RIKSDAGENS PROTOKOLL

Riksdagens protokoll 1894:15

Andra kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL.

1894. Andra Kammaren. N:o 15.

Onsdagen den 7 mars.

Kl. 7 e. m.

§ 1-

Fortsattes behandling af statsutskottets utlåtande n:o 5, angående

regleringen af utgifterna under riksstatens fjerde hufvudtitel, omfattande

anslagen till landtförsvaret.

Dervid förekom först i ordningen

Punkten 20, som bifölls.

Punkterna 21—23.

Biföllos jemväl.

Punkten 24.

Kong! Maj:t hade föreslagit Riksdagen att till fortsättande af


år 1895 bevilja 200,000 kronor, men hemstälde utskottet, att Riksdagen

måtte för ifrågavarande ändamål på extra stat för år 1895

anvisa 150,000 kronor.

Efter det utskottets hemställan blifvit uppläst, anförde:

Herr Mankell: Äfven i afseende på det i denna punkt föreslagna

anslagsbeloppet ser jag mig
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida