Riksdagens protokoll 2012/13:73 Onsdagen den 6 mars

Riksdagens protokoll 2012/13:73

Riksdagens protokoll

2012/13:73

Onsdagen den 6 mars

Kl. 09:00 - 22:59

1 § Utökning av antalet suppleanter i finansutskottet

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i finansutskottet skulle utökas från 27 till 28. 

Kammaren medgav denna utökning. 

2 § Val av extra suppleant i finansutskottet

Företogs val av extra suppleant i finansutskottet. 

Kammaren valde i enlighet med valberedningens förslag till 

suppleant i finansutskottet

Lotta Olsson (M) 

3 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades 

EU-dokument 
KOM(2013) 95 till justitieutskottet  
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut
den 29 april.

KOM(2013) 96 till justitieutskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.