Riksdagens protokoll 2010/11:89 Fredagen den 15 april

Riksdagens protokoll 2010/11:89

Riksdagens protokoll

2010/11:89

Fredagen den 15 april

Kl. 09:00 - 10:20

1 § Avsägelse

Talmannen meddelade att
Bodil Ceballos
(MP) avsagt sig uppdraget som suppleant i justitieutskottet. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

2 § Anmälan om kompletteringsval till justitieutskottet

Talmannen meddelade att Miljöpartiet de grönas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Mehmet Kaplan som suppleant i justitieutskottet. 

Talmannen förklarade vald till 

suppleant i justitieutskottet

Mehmet Kaplan (MP) 

3 § Utökning av antalet suppleanter i konstitutionsutskottet och kulturutskottet

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter skulle utökas enligt följande: 

från 24 till 25
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.