Riksdagens protokoll 2010/11:22 Fredagen den 26 november

Riksdagens protokoll 2010/11:22

Riksdagens protokoll

2010/11:22

Fredagen den 26 november

Kl. 09:00 - 11:29

1 § Avsägelse

Tredje vice talmannen meddelade att
Julia Kronlid
(SD) avsagt sig uppdraget som ledamot i utrikesutskottet. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

2 § Anmälan om kompletteringsval till utrikesutskottet

Tredje vice talmannen meddelade att Sverigedemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Stellan Bojerud som ledamot i utrikesutskottet. 

Tredje vice talmannen förklarade vald till 

ledamot i utrikesutskottet

Stellan Bojerud (SD) 

3 § Utökning av antalet suppleanter i utskotten och EU-nämnden

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter skulle utökas enligt följande: 

från
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.