Riksdagens protokoll 2009/10:24 Torsdagen den 5 november

Riksdagens protokoll 2009/10:24

Riksdagens protokoll

2009/10:24

Torsdagen den 5 november

Kl. 12:00 - 14:59

1 § Anmälan val av ordförande i civilutskottet

Andre vice talmannen anmälde att
Johan Löfstrand
(s) valts till ordförande i civilutskottet under tiden den 3–25 november. 

2 § Återkallelse av del av motion

Andre vice talmannen meddelade att Karin Svensson Smith m.fl. (mp) i skrivelse den 3 november återkallat yrkande 2 i den av dem väckta motionen 2009/10:T537 Klimat, kollektivtrafik och konjunktur. 

Andre vice talmannen meddelade att talmannen avskrivit detta motionsyrkande. 

Skrivelsen lades till handlingarna. 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2009/10:33

Till riksdagen 

Interpellation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.