Riksdagens protokoll 2008/09:45 Tisdagen den 9 december

Riksdagens protokoll 2008/09:45

Riksdagens protokoll

2008/09:45

Tisdagen den 9 december

Kl. 13:30 - 21:59

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 3 december. 

2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2008/09:154

Till riksdagen  

Interpellation 2008/09:154 Risken för tortyr efter en avvisning  

av Veronica Palm (s)  

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 13 januari 2009. 

Skälen till dröjsmålet är sedan tidigare inplanerade åtaganden samt tidsbrist i kammaren. 

Stockholm den 8 december 2008 
Justitiedepartementet  

Tobias Billström

Interpellation 2008/09:161

Till riksdagen  

Interpellation 2008/09:161 Översyn av preskriptionstiden  

av Christina Axelsson
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.