Riksdagens protokoll 2007/08:23 Tisdagen den 13 november

Riksdagens protokoll 2007/08:23

Riksdagens protokoll

2007/08:23

Tisdagen den 13 november

Kl. 13:30 - 22:00

1 § Avsägelse

Andre vice talmannen meddelade att
Jan Björkman
(s) avsagt sig uppdraget som suppleant i konstitutionsutskottet. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

2 § Anmälan om kompletteringsval till konstitutionsutskottet

Andre vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Tone Tingsgård som suppleant i konstitutionsutskottet. 

Andre vice talmannen förklarade vald till 

suppleant i konstitutionsutskottet

Tone Tingsgård (s) 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2007/08:89

Till riksdagen  

Interpellation 2007/08:89 Rätten till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.