Riksdagens protokoll 2006/07:71 Fredagen den 2 mars

Riksdagens protokoll 2006/07:71

Riksdagens protokoll

2006/07:71

Fredagen den 2 mars

Kl. 09:00 - 11:02

1 § Utökning av antalet suppleanter i EU-nämnden

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i EU-nämnden skulle utökas från 37 till 38. 

Kammaren medgav denna utökning. 

2 § Val av extra suppleant i EU-nämnden

Företogs val av extra suppleant i EU-nämnden. 

Kammaren valde i enlighet med valberedningens förslag till 

suppleant i EU-nämnden

Tobias Krantz (fp) 

3 § Meddelande om statistiska uppgifter för riksdagsarbetet hösten 2006

Andre vice talmannen meddelade att statistiska uppgifter för riksdagsarbetet hösten 2006 hade delats ut till kammarens ledamöter. 

De statistiska uppgifterna redovisas i bilaga som
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.