Riksdagens protokoll 2006/07:133 Torsdagen den 23 augusti

Riksdagens protokoll 2006/07:133

Riksdagens protokoll

2006/07:133

Torsdagen den 23 augusti

Kl. 13:00 - 17:04

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 16 augusti. 

2 § Utökning av antalet suppleanter i skatteutskottet

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i skatteutskottet skulle utökas från 23 till 24. 

Kammaren medgav denna utökning. 

3 § Val av extra suppleant i skatteutskottet

Företogs val av extra suppleant i skatteutskottet.  

Kammaren valde i enlighet med valberedningens förslag till 

suppleant i skatteutskottet

Anna Lilliehöök (m) 

4 § Anmälan om kompletteringsval till utskott

Andre vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp  

anmält Hannah Bergstedt som
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.