Riksdagens protokoll 2006/07:128 Måndagen den 18 juni

Riksdagens protokoll 2006/07:128

Riksdagens protokoll

2006/07:128

Måndagen den 18 juni

Kl. 10:00 - 17:19

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 11 och 12 juni. 

2 § Utökning av antalet suppleanter i socialutskottet

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i socialutskottet skulle utökas från 23 till 24. 

Kammaren medgav denna utökning. 

3 § Val av extra suppleant i socialutskottet

Företogs val av extra suppleant i socialutskottet. 

Kammaren valde i enlighet med valberedningens förslag till 

suppleant i socialutskottet

Solveig Ternström (c) 

4 § Svar på interpellation 2006/07:626 om långa väntetider på myndighetsbeslut

Anf. 1 Statsrådet MATS ODELL (kd):

Herr talman! Gunnar Andrén
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.