Riksdagens protokoll 2004/05:83 Onsdagen den 2 mars

Riksdagens protokoll 2004/05:83

Riksdagens protokoll

2004/05:83

Onsdagen den 2 mars

Kl. 09:00 - 19:08

1 § Beslut om senaste dag för avlämnande av propositioner

I enlighet med 3 kap. 3 § riksdagsordningen hade talmannen föreslagit att propositioner som regeringen avsåg skulle behandlas under innevarande riksmöte och för vilka särskild tidpunkt inte var föreskriven skulle avlämnas senast
onsdagen den 23 mars 2005.

Kammaren biföll detta förslag.  

2 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades 

Proposition 
2004/05:62 till näringsutskottet  

Redogörelse 
2004/05:RJ1 till utbildningsutskottet  

3 § Förnyad bordläggning

Föredrogs och bordlades åter 

Bostadsutskottets betänkanden 2004/05:BoU5 och BoU6  
Socialförsäkringsutskottets betänkande 2004/05:SfU8  
Miljö-
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.