Riksdagens protokoll 2004/05:73 Torsdagen den 10 februari

Riksdagens protokoll 2004/05:73

Riksdagens protokoll

2004/05:73

Torsdagen den 10 februari

Kl. 12:00 - 18:26

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 4 februari. 

2 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades 

Propositioner 
2004/05:77 till justitieutskottet 
2004/05:78 till lagutskottet  

Skrivelse 
2004/05:79 till miljö- och jordbruksutskottet  

3 § Sekretess hos den kommission och det råd som har inrättats med anledning av naturkatastrofen i Asien

Föredrogs  

konstitutionsutskottets betänkande 2004/05:KU21 
Sekretess hos den kommission och det råd som har inrättats med anledning av naturkatastrofen i Asien (prop. 2004/05:83). 

Kammaren biföll utskottets förslag att ärendet fick avgöras efter endast
en
bordläggning. 

Anf. 1 GÖRAN
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.