Riksdagens protokoll 2004/05:25 Tisdagen den 9 november

Riksdagens protokoll 2004/05:25

Riksdagens protokoll

2004/05:25

Tisdagen den 9 november

Kl. 13:30 - 19:10

1 § Svar på interpellation 2004/05:71 om tågtrafiken mellan Norge och Sverige

Anf. 1 Statsrådet ULRICA MESSING (s):

Herr talman! Sven Bergström har frågat mig dels vilka åtgärder jag avser att vidta för att få till stånd en utvecklad tågtrafik på berörda banor mellan Sverige och Norge, dels vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkra en fortsatt direktlinje mellan Oslo och Stockholm. 

Bakgrunden till interpellationen är att den av SJ och NSB bedrivna gränsöverskridande snabbtågstrafiken i det gemensamt ägda AB Linx ska läggas ned vid kommande årsskifte. Nedläggningen har sin grund i att det enligt bolagen inte har varit möjligt att uppnå lönsamhet i trafiken.  

Skälen till detta
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.