Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens protokoll 1982/83:1

Måndagen den 4 oktober

Kl. 11.00

Sammanträdet leddes till en början av ålderspresidenten, Gunnar Sträng.

1 § Hälsningsanförande

Anf. 1 GUNNAR STRÅNG:

Ärade kammarledamöter! I egenskap av ålderspresident hälsar jag er välkomna tiU det första sammanträdet vid 1982/83 års riksmöte.

Vi har bakom oss ett riksdagsval, som resulterat i ett politiskt regimskifte och en stark förändring av riksdagens sammansättning. Detta fillsammans med den osedvanligt stora avgång av kammarledamöter som skett av andra orsaker än riksdagsvalet innebär att vi nu möter riksdagsarbetet med en fill stora delar ny och i fråga om personuppsättning starkt förändrad kammare. Det bör ge ett inslag av nya synpunkter och värderingar som kan berika våra debatter. Jag vill ge de nyfillträdande en alldeles särskiU hjärtlig välkomst­hälsning. Jag vill också uttala förhoppningen om ett gott och så långt möjligt frikfionsfritt samarbete mellan riksdagens ledamöter i våra för nafionen så helt avgörande arbetsuppgifter.

Vi möter nu en påfrestande fid med svåra och komplicerade problem, vars lösningar kommer att ta vår arbetskraft helt i anspråk. Vi har utan tvivel en arbetsfylld och intensiv period framför oss. De politiska frågeställningarna spänner över områden såväl nationellt som internafionellt. Vår omvärld ger oss en bild av oro och osäkerhet. På sina håll bevittnar vi öppna konflikter med stora offer i Udande och människoliv. Den internationella uppmstning-en fortgår med vad det innebär av slöseri och felaktig fördelning av de tillgångar som ligger i begreppen forskning, vetenskap, kapital och arbets­kraft.

Den folkets röst för fred och avspänning som vädjar till förnuft och mänsklig överlevnad börjar dock göra sig gällande i skUda länder. Det är en ljuspunkt i en mörk tid.

Vi när förhoppningen att fredsrörelsen skall växa, och vi vill tro på att inte galningar än en gång skall ges politisk makt att leda nationernas öden. Från


Nr 1

Måndagen den 4 oktober 1982

Hälsnings­anförandeNr 1

Måndagen den 4 oktober 1982

Hälsnings­anförande


dessa utgångspunkter har också den mörka tiden en ljusrand vid horison­ten.

Samtidigt som världen lever med politiska spänningar lever den med en ekonomisk kris av en omfattning som vi får gå 50 år tillbaka i tiden för att finna motsvarighet till. Vi avläser den i 30 miljoner arbetslösa enbart i de utvecklade industrinationerna. Vi avläser det i en stagnerad produktion och djupgående finansiella svårigheter i de flesta länder.

Vi upplever fortfarande en namnlös fattigdom i ett flertal av de underutvecklade länderna, vilket tillsammans med krisen i världsekonomin aktualiserar enorma fördelnings- och solidaritetsproblem.

Ej heller vårt land undviker verkningarna härav. Vårt samarbete med omvärlden i vår egenskap av industrination med utvecklad internationell handel är uppenbart för oss alla. Den lågkonjunktur som präglar världen i dag och som kännetecknas av låg fillväxt, dämpat handelsutbyte och allmänt låg efterfrågan drabbar således även vårt land.

I denna situafion läggs på oss alla ett ansvar att utan onödiga motsättningar se det gemensamma i arbetsuppgiften att reda upp landets ekonomiska problem och lösa den allt överskuggande och viktiga uppgiften att ge medborgarna arbete, trygghet och hopp för framfiden.

Det avgörande i dagsläget är sysselsättningen. Människor som vill arbeta måste få tillfälle att reaUsera denna sin sunda känsla för att livet skall ha ett innehåll. För våra ungdomar som står inför mötet med arbetsmarknaden är mottagandet en livsavgörande fråga. Den avvisande kalla handen kan betyda att vi förlorar en del av vår ungdomsgeneration. Vi har inte råd med defta.

Riksdagens uppgift är att värna folkstyret. Vi har alla ett ansvar för att slå tillbaka tanklösa och illasinnade angrepp mot den representativa demokrafin som den kommer till uttryck i valhandlingen och i riksdagsarbetet.

De anmärkningsvärda inslagen i årets valrörelse med rekommendation till väljarna att avstå från rätten att utse sina pohtiska företrädare och i stället rösta blankt blev dess bättre en draksådd som föll på hälleberget. Folket var klokare än demokratins fiender. Folkmeningen skall få sitt uttryck genom arbete och beslut i detta hus. Det är kriteriet på en fullödig demokrati. Riktlinjerna för nationens utveckling får aldrig påverkas av krafter utanför parlamentarismens givna rågångar.

Årets riksdagsval har mobiliserat väljarna i vårt land i större omfattning än i de flesta andra länder med fritt och demokrafiskt valsystem. Det är ett demokratins hälsotecken.

Årade ledamöter! Medborgarna i vårt land förväntar sig en arbetsduglig riksdag mot bakgrund av de stora arbetsuppgifter som nu väntar. De påfrestningar som vi får ta för att återställa en stabil ekonomi, sunda statsfinanser och en god sysselsättning får vi solidariskt bära. Fördelas dessa bördor rättvist och efter bärkraft, har vi goda utsikter till att de accepteras av medborgarna.

Med den uttalade förhoppiiingen hälsar jag än en gång ledamöterna välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.2 § Förteckning över riksdagsledamöter och ersättare             Nr 1

Måndagen den Upplästes och lades till handungarna följande frän valprövnmgsnämnden     a    1.. y.     1009

inkomna

,.,.,,,,                                                                      ,                       Förteckning över

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamöter och ersättare        ...      .   ,

Till valprövningsnämnden har från riksskatteverket inkommit bevis för           ,

och ersättare dem som med anledning av riksdagsvalet den 19 september 1982 har utsetts

till ledamöter av riksdagen och ersättare för dessa. Bevisen, som daterats den

28 september 1982, är till antalet 349 för riksdagsledamöter och 485 för

ersättare.

Valprövningsnämnden har vid sammanträde denna dag granskat bevisen

och därvid funnit, att de har blivit utfärdade i enlighet med 15 kap. 1 §

vallagen.

Stockholm den 30 september 1982

Bengt Huk

/Sven-Georg Grahn

Riksskatteverket hade upprättat nedan intagna förteckning över dels parfivis antalet riksdagsledamöter i hela riket, dels valkretsvis mandatför­delningen mellan partierna, ledamöternas och ersättarnas namn samt ordningen mellan de senare.

HELA RIKET

Parti                                             Antal ledamöter av riksdagen

Moderata samUngspartiet                       86

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna     166

Folkpartiet                                               21

Centerpartiet                                           56

Vänsterpartiet kommunisterna                20

VALKRETS STOCKHOLMS KOMMUN Moderata samlingspartiet

Ledamot av riksdagen        Ersättare

Ulf Adelsohn                                 1 Peggy Lagerström

Gösta Bohman                              2 Axel Wennerholm

Margaretha af Ugglas                   3 Carl-Johan Ihrfors

Cari Bildt                                       4 Chariotte Cederschiöld

Elisabeth Fleetwood                     5 Lillemor Lindberg

Lennart Blom                                6 Mikael Odenberg

H. Bertil Lidgard                            7 Margareta Hedelius

Blenda Littmarck                           8 Peeter Luksep

Filip Fridolfsson                             9 Carl-Magnus Magnuson

Barbro Nilsson                            10 Jon Peter Wieselgren

Göran Ericsson                           11 Margaretha SteliusNr 1

Måndagen den 4 oktober 1982

Förteckning över riksdagsledamöter och ersättare


Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Ledamot av riksdagen Olof Palme Gertrud Sigurdsen Sten Andersson Anita Gradin Sivert Andersson Maj Britt Theorin Oskar Lindkvist Mats Hellström Anita Modin Bertil Zachrisson Lars Ulander Stig Gustafsson


Ersättare

1  Monica Andersson

2  Barbro Evermo

3  Bosse Ringholm

4  Bengt Lindqvist

5  Margareta Persson

6  Erkki Tammenoksa

7  Gerd Engman

8  Berit Bolander

9  Evert Andersson

1.    Sven-Åke Nygårds

2.    Eva Lundgren

3.    Gunnar JönssonFolkpartiet

Ledamot av riksdagen Ola Ullsten Jan-Erik Wikström


Ersättare

2.  Birgit Friggebo

3.  Olle Wästberg

4.  Bonnie BernströmCenterpartiet

Ledamot av riksdagen Olof Johansson Karin Andersson


Ersättare

         Cecilia Jensfelt

         Anna Eliasson

         Paul GraböVänsterpartiet kommunisterna

Ledamot av riksdagen Carl-Henrik Hermansson Karin Nordlander Eva Hjelmström Tommy Franzén


Ersättare

         Margo Ingvardsson

         Tore Forsberg

         Ingela Andersson

         Bitte EngzellVALKRETS STOCKHOLMS LÄN Moderata samlingspartiet

Ledamot av riksdagen

Staffan Burenstam Linder

Britt Mogård

Gunnar Biörck

Alf Wennerfors

Allan Åkerlind

Görel Bohlin

Birgitta Rydle

Knut Billing

Gunnar Hökmark


Ersättare

         Lena Wallgren

         Stefan Grönberg

         Jan Olov Sundström

         Inger Koch

         Seved Petrén

         Ulla Voss-Schrader

         Thomas Murray

         Yvonne Hedvall

         Hans MattssonGunnel Liljegren Allan Ekström Jan-Eric Virgin

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Ledamot av riksdagen Gunnar Nilsson Anna-Greta Leijon Ingvar Carlsson Thage G, Peterson Lilly Bergander Sture Palm Margareta Palmqvist Åke Wictorsson Lars Gustafsson Lennart Andersson Ivar Nordberg Anita Johansson Aina Westin Mona Sahlin


         Sfig Hyddmark

         Eivor Kjellgren

         Matts Imhagen

Ersättare

         Sören Lekberg

         Ulf Lönnqvist

         Hans Göran Franck

         Sylvia Pettersson

         Björn Ericson

         Ann Britt Grunewald

         Kersfin Andersson

         Tommy Ohlström

         Christer Erlandsson

         Anita Edam

         Göran Lundgren

         Christina Pettersson

         Antfi Syrjälä

         Raimo Kanerva


Nr 1

Måndagen den 4 oktober 1982

Förteckning över riksdagsledamöter och ersättareFolkpartiet

Ledamot av riksdagen Kersfin Anér Ingemar Eliasson


Ersättare

         Daniel Tarschys

         Ylva Annerstedt

         Lars LeijonborgCenterpartiet

Ledamot av riksdagen Karin Söder Pär Granstedt Elis Andersson


Ersättare

         Stina Andersson

         Lennart Daléus

         Annika ÖhrströmVänsterpartiet kommunisterna

Ledamot av riksdagen Lars Werner Tore Claeson Inga Lantz


Ersättare

         Ingela Andersson

         Håkan Stridsman

         Sonja JohanssonVALKRETS UPPSALA LÄN Moderata samlingspartiet

Ledamot av riksdagen Ingegerd Troedsson Lars Ahlmark


Ersättare

         Gustaf von Essen

         Lennart Hedquist

         Ingvar KarlenNr 1

Måndagen den 4 oktober 1982

Förteckning över riksdagsledamöter och ersättare


Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Ledamot av riksdagen Arne Gadd Birgitta Dahl Ingrid Andersson Gustav Persson Gunnar Thollander


Ersättare

      Anna Lindh

      Erik Wärn

      Birger Norén

      Olle Pettersson

      Björn KaalingFolkpartiet

Ledamot av riksdagen Jörgen Ullenhag


Ersättare

      Per Arne Agiert

      Barbro Sandberg

      Nils EngströmCenterpartiet

Ledamot av riksdagen Sture Korpås Rosa Östh


Ersättare

      Bror R, Eriksson

      Rigmor Eklund

      Leif ZetterbergVänsterpartiet kommunisterna

Ledamot av riksdagen Oswald Söderqvist


Ersättare

      Britt-Marie Myhrman

      Tore Norbäck

      Bengt Schullerqvist


Ersättare

      Chrisfina Wihl

      Christer G, Wennerholm

      Lars Aldén

VALKRETS SÖDERMANLANDS LÄN Moderata samlingspartiet

Ledamot av riksdagen Per Westerberg Göran Allmér


Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Ledamot av riksdagen Svante Lundkvist Maj-Lis Lööw Olle Svensson Anita Persson Göran Persson Holger Bergman


Ersättare

      Lars Andersson

      Marita Bengtsson

      Nina Jarlbäck

      Margareta Norberg

      Maria Hed

      Karl-Gunnar Källerfors10


Folkpartiet

Ledamot av riksdagen Kjell Johansson


Ersättare

      Susann Torgerson

      Kersfin Wessberg

      Hans SchöierErsättare

      Bibi Rosengren

      Eivor Nilsson

      Mats Denninger

Ersättare

      Lena Lundblad

      Carl G. Nilsson

      Pehr Löfgreen

      Eva Sallnäs

Centerpartiet

Ledamot av riksdagen Tage Sundkvist Larz Johansson

VALKRETS ÖSTERGÖTLANDS LAN Moderata samlingspartiet

Ledamot av riksdagen Per Unckel Per-Olof Strindberg Mona Saint Cyr Birger Hagård


Nr 1

Måndagen den 4 oktober 1982

Förtecknittg över riksdagsledamöter och ersättareArbetarepartiet-Socialdemokraterna

Ledamot av riksdagen Erik Wärnberg Maj-Lis Landberg Christer Nilsson Torsten A, Karlsson Maria Lagergren Sture Thun Inge Carlsson Ingvar Björk


Ersättare

      Berit Löfstedt

      Christer Häll

      Helge Johanson

      Maj-Inger Klingvall

      Olof Sandqvist

      Marita Svensson

      Sven-Åke Andersson

      Inger BronowFolkpartiet

Ledamot av riksdagen Börje Stensson


Ersättare

      Karl-Göran Biörsmark

      Anna-Brita Hulth

      Maths AnderssonCenterpartiet

Ledamot av riksdagen Anders Dahlgren Anna Wohlin-Andersson Marianne Karlsson


Ersättare

      Åke Polstam

      Hugo Andersson

      Per A, PetterssonVänsterpartiet kommunisterna

Ledamot av riksdagen Nils Berndtson


Ersättare

      Lars-Göran Öländer

      Birgit Hansson

      Kerstin Olefalk


11Nr 1

Måndagen den 4 oktober 1982

Förteckning över riksdagsledamöter och ersättare


VALKRETS JÖNKÖPINGS LÄN Moderata samlingspartiet

Ledamot av riksdagen Anita Bråkenhielm

Anders Björck Göte Jonsson


Ersättare

      Alvar Gunnarsson

      Per-Anders Johansson

      Bengt Johansson

      Ingegerd Ekberg

      Anne-Marie Söderström

      Ulf MelinArbetarepartiet-Socialdemokraterna

Ledamot av riksdagen Åke Gustavsson Catarina Rönnung Helge Klöver Ingegerd Elm Nils Nordh


Ersättare

      Sven-Erik Alkemark

      Conny Fredriksson

      Sfig Andersson

      Olof Larsson

      Kjell-Åke TryggFolkpartiet

Ledamot av riksdagen Rolf Wirtén


Ersättare

      Linnea Hörlén

      Esse Petersson

      Brivio ThörnerCenterpartiet

Ledamot av riksdagen Arne Fransson

Kersti Johansson

Rune Backlund


Ersättare

      Torsten Bengtson

      Perolof Holst

      Kjell Magnusson

      Evald Andersson

      Inger Ekengard

      Åke Johansson

      Eva Eliasson

      Anders Ljunggren

      Yngwe LidströmVALKRETS KRONOBERGS LÄN Moderata samlingspartiet

Ledamot av riksdagen Erik Hovhammar Anders G, Högmark


Ersättare

      Birgitta Källman

      Jan-Olof Franzén

      Anita Ljungberg12


Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Ledamot av riksdagen Kjell Nilsson


Ersättare

1 Carl-Olof BengtssonUlla Johansson Lars Hedfors

Centerpartiet

Ledamot av riksdagen Rune Gustavsson Stina Gustavsson


      Solveig Granrot

      Monica Andersson

Ersättare

      Gunnar Elm

      Lennart Bengtsson

      Bo Jansson


Nr 1

Måndagen den 4 oktober 1982

Förteckning över riksdagsledamöter och ersättareVALKRETS KALMAR LÄN Moderata samlingspartiet

Ledamot av riksdagen Berfil Danielsson Ewy Möller


Ersättare

      Leif Carlsson

      Håkan Gustavson

      Nils Fredrik AureHusArbetarepartiet-Socialdemokraterna

Ledamot av riksdagen Stig Alemyr Birger Rosqvist Arne Andersson Lena Öhrsvik Bengt Kronblad


Ersättare

      Gerd Karlsson

      Birgitta Åström

      Nils-Erik Gustafsson

      Lars Ternblad

      Anita JonssonCenterpartiet

Ledamot av riksdagen Gösta Andersson

Agne Hansson


Ersättare

      Sivert Carlsson

      Lola Danielsson

      Thomas Idermark

      Britta Sterneland

      Bengt Johansson

      Bengt RosanderVALKRETS GOTLANDS LAN Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Ledamot av riksdagen Per-Axel Nilsson


Ersättare

      Ulla Pettersson

      Beriil Wiberg

      Yngve FribergCenterpartiet

Ledamot av riksdagen Gunhild Bolander


Ersättare

      Per-Olof Jacobsson

      Torsten Gislestam

      Gertrud Bergbohm


13Nr 1

Måndagen den . 4 oktober 1982

Förteckning över riksdagsledamöter och ersättare


VALKRETS BLEKINGE LÄN Moderata samlingspartiet

Ledamot av riksdagen Hans Wachtmeister

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Ledamot av riksdagen Hans Gustafsson Ralf Lindström Mats Olsson Yvonne Sandberg-Fries


Ersättare

      Nils Hansson

      Nils Karlsson

      Majken Pilgård

Ersättare

      Christer Skoog

      Sterne Johannesson

      Jan Björkman

      Anne RytkönenCenterpartiet

Ledamot av riksdagen Claes Elmstedt


Ersättare

      Karl-Anders Petersson

      Ulla Gustafsson

      Arvid EdvardssonVALKRETS KRISTIANSTADS LAN Moderata samlingspartiet

Ledamot av riksdagen Wiggo Komstedt Bo Lundgren Ingvar Eriksson


Ersättare

      Ingeborg Hartelius

      Lars Thylén

      Else EkblomArbetarepartiet-Socialdemokraterna

Ledamot av riksdagen Nils Erik Wååg Erik Johansson Börje Nilsson Lennart Bladh Maja Bäckström


Ersättare

      Lars-Göran Thulin

      Karl Eriksson

      Lizzie Gerdén

      Kaj Larsson

      Birgit SkoogFolkpartiet

Ledamot av riksdagen Eric Hägelmark


Ersättare

      Anna-Kersfin Larsson

      Bengt Gustafsson

      Brita Ohlsson14


Centerpartiet

Ledamot av riksdagen Einar Larsson Ulla Ekelund


Ersättare

      Karl Erik Olsson

      Silwa CedeO

      Kalevi WernebrinkVALKRETS FYRSTADSKRETSEN Moderata samlingspartiet

Ledamot av riksdagen Rolf Clarkson Rune Rydén Sven Munke

Joakim Ollen Olle Aulin Margit Gennser


Ersättare

      Berit Mohlin-Erbeus

      Annika Annerby

      Jerker Swanstein

      Gerd Broberg

      Arne Jansson

      Gösta Regnell

      Sten Andersson

      Johan Bengt-Påhlsson

      Inge Garstedt

      Britta Kruse

      Nadja Kullenberg

      Bo Flarkell


Nr 1

Måndagen den 4 oktober 1982

Förteckning över riksdagsledamöter och ersättareArbetarepartiet-Socialdemokraterna

Ledamot av riksdagen Eric Jönsson Kurt Ove Johansson Grethe Lundblad Lars-Erik Lövdén Lennart Pettersson Bo Nilsson Birthe Sörestedt Hans Pettersson Nils T, Svensson


Ersättare

      Staffan Vallin

      Elvy Westerberg

      Roland Nilsson

      Karl-Erik Lindqvist

      Gunnar Nilsson

      Sven Nilsson

      Emmanuel Morfiadakis

      Vera Petersson

      Nanna NilssonFolkpartiet

Ledamot av riksdagen Karin Ahrland


Ersättare

      Andres Kiing

      Cristina Glad

      Margitta EdgrenCenterpartiet

Ledamot av riksdagen Vila Tilländer Sigvard Persson


Ersättare

      Dick Olsson

      Gösta Håkansson

      Bengt SvenssonVänsterpartiet kommunisterna

Ledamot av riksdagen Jörn Svensson


Ersättare

      Eva Wigforss

      Gunnar Stensson

      Tomas Kareld


15Nr 1

Måndagen den 4 oktober 1982

Förteckning över riksdagsledamöter och ersättare


VALKRETS MALMÖHUS LAN Moderata samlingspartiet

Ledamot av riksdagen Ingrid Sundberg Knut Wachtmeister Per Stenmarck Bo Arvidson


Ersättare

      Einar Hallin

      Eva Béen

      Olof Bergman

      Lars LeonardssonArbetarepartiet-Socialdemokraterna

Ledamot av riksdagen John Johnsson Per Olof Håkansson Margit Sandéhn Bengt Silfverstrand Egon Jacobsson Gunnar Nilsson


Ersättare

      Karin Wegestål

      Lilian Svensson

      Lennart Larsson

      Anita Jönsson

      Nils Nilsson

      Roger SanderFolkpartiet

Ledamot av riksdagen Hans Petersson


Ersättare

      Siw Persson

      Lennart Engholm

      Eva ÅhreCenterpartiet

Ledamot av riksdagen Sfig Josefson Bertil Fiskesjö


Ersättare

      Inger Ingvar-Svensson

      Arne Lynge

      Inga-Kerstin ErikssonVALKRETS HALLANDS LÄN

Moderata samlingspartiet

Ledamot av riksdagen Sven Eric Lorentzon Nic Grönvall


Ersättare

     Sven Skoglund

     Märta Rinde-Ramsbäck

     Ulf Stael von HolsteinInger Wickzén


     Michael Svensson

     Stig Asterling

     Otto Björck16


Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Ledamot av riksdagen Ingemund Bengtsson Evert Hedberg


Ersättare

     Ulla Britt Åbark

     Kaj BerntssonOwe Andréasson Lars Svensson

Folkpartiet

Ledamot av riksdagen Christer Eirefelt


     Rose-Marie Henriksson

     Nils Danred

Ersättare

     Margareta Fogelberg

     Ove Slätth

     Margareta Lorentzen


Nr 1

Måndagen den 4 oktober 1982

Förteckning över riksdagsledamöter och ersättareCenterpartiet

Ledamot av riksdagen Ivar Franzén Rolf Andersson


Ersättare

     Ella Johnsson

     Rolf Kenneryd

     Tore Fritzson


VALKRETS GOTEBORGS KOMMUN Moderata samlingspartiet

Ledamot av riksdagen                   Ersättare

Lars F. Tobisson                          1 Ullabritta Forshufvud

Sonja Rembo                               2 Patrik Hultgren

Hugo Hegeland                            3 Ingrid Erneman

Lars G. Ahlström                          4 BertU PauU

Göran Riegnell                             5 Lisbeth Grönfeldt


Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Ledamot av riksdagen Valter Kristenson Lisa Mattson Kurt Hugosson Doris Håvik Jan Bergqvist Lars-Ingvar Sörenson Inga-Britt Johansson Sten Östlund


Ersättare

      Torgny Larsson

      Jouko Karttunen

      Arne Hasselgren

      Bengt Ekeblad

      Märta Andréasson

      Morgan Jansson

      Gunnar Persson

      Gunnar AnderssonFolkpartiet

Ledamot av riksdagen Björn Molin Kerstin Ekman


Ersättare

      Erling Bager

      Lars Nordström

      Berit FlyborgCenterpartiet

Ledamot av riksdagen Rune Torwald


Ersättare

      Jan Nilsson

      Eva Selin

      Arne Jonsson


17


2 Riksdagens protokoll 1982/83:1-9Nr 1

Måndagen den 4 oktober 1982

Förteckning över riksdagsledamöter och ersättare


Vänsterpartiet kommunisterna

Ledamot av riksdagen Marie-Ann Johansson Alexander Chrisopoulos

VALKRETS BOHUSLÄN Moderata samlingspartiet

Ledamot av riksdagen Nils Carlshamre Jens Eriksson Siri Häggmark


Ersättare

      Maj Kempe

      Jan-Åke Ryberg

      Ingalill Andersson

Ersättare

      Hans Bergfelt

      Lena Facht

      Josef AxelssonArbetarepartiet-Socialdemokraterna

Ledamot av riksdagen Evert Svensson Tyra Johansson Karl-Erik Svartberg Lennart Nilsson Lisbet Calner


Ersättare

      Sverre Palm

      Melker Strand

      Rigmor Pettersson

      Sfig Nilson

      Ulla LjunglideFolkpartiet

Ledamot av riksdagen Kenth Skårvik


Ersättare

      Ulla Arnholm

      Jan Steen

      Göran EklundCenterpartiet

Ledamot av riksdagen Kjell A. Mattsson Elving Andersson


Ersättare

      Sonja Dahlberg

      Åke Persson

      Ingemar Månson


Ersättare

      Stig Bertilsson

      Ulla Carlsson

      Sven-Ingvar Eriksson

VALKRETS ÄLVSBORGS LANS NORRA Moderata samlingspartiet

Ledamot av riksdagen Arne Andersson Sten Sture Paterson


18


Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Ledamot av riksdagen Rune Johansson Ingvar Johnsson Lars-Åke Larsson


Ersättare

      Britt Johannesson

      Bo Melander

      Nancy KarlssonWivi-Anne Radesjö Rune Evensson

Folkpartiet

Ledamot av riksdagen Elver Jonsson


      Lennart Ryberg

      Per-Erik Westberg

Ersättare

      Kerstin Gellerman

      Ragnar Holm

      Per-Otto Klevenmark


Nr 1

Måndagen den 4 oktober 1982

Förteckning över riksdagsledamöter och ersättareCenterpartiet

Ledamot av riksdagen Kerstin Andersson Ingvar Karlsson


Ersättare

      Åke Andreasson

      Bengt Petersson

      Laila Ljungberg


Ersättare

      Ingrid Fägersten

      Lars Björkman

      Rune Olausson

VALKRETS ÄLVSBORGS LÄNS SÖDRA Moderata samlingspartiet

Ledamot av riksdagen Hans Nyhage Arne Svensson


Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Ledamot av riksdagen Gunnar Sträng Rune Carlstein Lahja Exner


Ersättare

      Arne Kjörnsberg

      Berndt Ekholm

      Berit FrändåsCenterpartiet

Ledamot av riksdagen Lennart Brunander Inger Josefsson


Ersättare

      Evert Josefsson

      Rune Peterson

      Bengt JohanssonVALKRETS SKARABORGS LÄN Moderata samlingspartiet

Ledamot av riksdagen Sten Svensson Ivar Virgin Lars Hjertén


Ersättare

      Gunnel Malm-Karlsson

      Svenolof Grenabo

      Lars ElindersonArbetarepartiet-Socialdemokraterna

Ledamot av riksdagen Paul Jansson Sven-Gösta Signell Birgitta Johansson


Ersättare

      Ulla Öländer

      Göran Helmersson

      Karl-Gösta Snäll


19Nr 1

Måndagen den 4 oktober 1982

Förteckning över riksdagsledamöter och ersättare


Jan Fransson Anders Nilsson

Folkpartiet

Ledamot av riksdagen Olle Grahn


       Margareta Solberg

       Kjell Hedvall

Ersättare

      Eva Eriksson

      Kennart Erlandsson

      Arne StöökCenterpartiet

Ledamot av riksdagen Ingemar Hallenius Gunilla André Bengt Kindbom


Ersättare

      Kent Johansson

      Elisabeth Granath

      Margit SjunnessonVALKRETS VÄRMLANDS LÄN Moderata samlingspartiet

Ledamot av riksdagen Göthe Knutson Gullan Lindblad Ove Eriksson


Ersättare

      Moa Bern

      Sven Junzell

      Anders KnapeArbetarepartiet-Socialdemokraterna

Ledamot av riksdagen Sven Aspling Elvy Nilsson Gunnar Olsson Magnus Persson Margot Wallström Bo Finnkvist


Ersättare

      Hans Rosengren

      Örjan Jansson

      Erik Janson

      Berit Hansson

      Anita Brenne

      Jarl LänderFolkpartiet

Ledamot av riksdagen Karl Erik Eriksson


Ersättare

      Isa Halvarsson

      Lars-Inge Nyström

      Kenny SchiUCenterpartiet

Ledamot av riksdagen Karl-Eric Norrby


Ersättare

      Jan Hyttring

      Monica Wivtorp

      Georg Forsberg20


Bertil Jonasson


      Sigrid Danielsson

      Lennart Gidlund

      Ingrid HåkanssonVänsterpartiet kommunisterna

Ledamot av riksdagen Björn Samuelsson

VALKRETS ÖREBRO LAN Moderata samlingspartiet

Ledamot av riksdagen Ann-Cathrine Haglund Bengt Wittbom


Ersättare

      Sonia Thomasson

      Roger Karlsson

      Lillemor Svensson

Ersättare

      Elisabet Holm

      Lars-Erik Ahlinder

      Margareta Wattrang


Nr 1

Måndagen den 4 oktober 1982

Förteckning över riksdagsledamöter och ersättareArbetarepartiet-Socialdemokraterna

Ledamot av riksdagen Ingemar Konradsson Sture Ericson Karin Flodström Helge Hagberg Håkan Strömberg Gunnar Ström


Ersättare

      Ulla-Britt Carisson

      Britt-Marie Karlsson

      Olavi Mustonen

      Inger Lundberg

      Solve Persson

      Siv PalmgrenFolkpartiet

Ledamot av riksdagen Lars Ernestam


Ersättare

      Bert Stålhammar

      Solweig Clefjord

      Henry JacobssonCenterpartiet

Ledamot av riksdagen Britta Hammarbacken Anders Svärd


Ersättare

      Inga Davidsson

      Håkan Ohlsson

      Sune KarlssonVänsterpartiet kommunisterna

Ledamot av riksdagen Per Israelsson


Ersättare

      Åke Gylfe

      Gunvor Persson

      Ingemar EricsonVALKRETS VÄSTMANLANDS LÄN Moderata samlingspartiet

Ledamot av riksdagen Tage Adolfsson Karl Björzén


Ersättare

      Eva Bergqvist

      Anders Andersson

      Tomas Saizmann


21Nr 1

Måndagen den 4 oktober 1982

Förteckning över riksdagsledamöter och ersättare


Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Ledamot av riksdagen Olle Göransson Lena Hjelm-Wallén Roland Sundgren Thure Jadesfig Karl-Gustaf Mathsson Berit Oscarsson


Ersättare

      Sven Engvall

      Margareta Hemmingsson

      Göran Magnusson

      Yngve Wernersson

      Margit Schanzer-Larsen

      Janet Claesson    'Folkpartiet

Ledamot av riksdagen Hugo Bergdahl


Ersättare

      Kerstin Heinemann

      Aron Andersson

      Mariana WallinCenterpartiet

Ledamot av riksdagen Kerstin Göthberg


Ersättare

      Anders Larsson

      Thomas Söderberg

      Birger AnderssonVänsterpartiet kommunisterna

Ledamot av riksdagen Hans Petersson


Ersättare

      Jan-Olof Ragnarsson

      Ulf Jacobsson

      Tänja LinderborgVALKRETS KOPPARBERGS LÄN Moderata samlingspartiet

Ledamot av riksdagen Björn Körlof

Margareta Gärd


Ersättare

1          Margareta Wallenberg-
Grundström

      Bengt Nylund

      Olof HermanssonArbetarepartiet-Socialdemokraterna

Ledamot av riksdagen Kjell-Olof Feldt Inger Hestvik Yngve Nyquist Irene Vestlund Ove Karlsson Bo Södersten


Ersättare

      Bengt-Ola Ryttar

      Bo Krogvig

      Carin Palmcrantz

      Sven Hjelte

      Björn Ericsson

      Leo Persson


22Centerpartiet

Ledamot av riksdagen Kari Boo

Birgitta Hambraeus Rolf Rämgård

Vänsterpartiet kommunisterna

Ledamot av riksdagen Lars-Ove Hagberg


Ersättare

      Göran Engström

      Monika Selahn

      Lennart Thorslund

Ersättare

      Hans Andersson

      Birgitta Budd

      Hans-Olov Olin


Nr 1

Måndagen den 4 oktober 1982

Förteckning över riksdagsledamöter och ersättareVALKRETS GÄVLEBORGS LÄN Moderata samlingspartiet

Ledamot av riksdagen Rolf Dahlberg Håkan Stjernlöf


Ersättare

      Jan Forsberg

      Åsa Ek

      Per FredöArbetarepartiet-Socialdemokraterna

Ledamot av riksdagen OUe Westberg Ing-Marie Hansson Olle Östrand Wivi-Anne Cederqvist Stig Alftin Iris Mårtensson Axel Andersson


Ersättare

      Kenth Högström

      Karl Hagström

      Lennart Holmsten

      Gun-Inger Törnblom

      Dick Jonsson

      Thomas Zetterqvist

      Tommy FundinCenterpartiet

Ledamot av riksdagen Gunnar Björk Gunnel Jonäng


Ersättare

      Birger Olsson

      Örjan Fridner

      Ulla-Britta LarssonVänsterpartiet kommunisterna

Ledamot av riksdagen Bertil Måbrink


Ersättare

      Ellen Jansson

      Rolf Windemo

      Katarina BergstenVALKRETS VÄSTERNORRLANDS LAN Moderata samlingspartiet

Ledamot av riksdagen                  Ersättare

Per-Richard Molén                       1 Anita Wermelin

Erik Olsson                                  2 Birgitta Ågebrant

3 Hans Arnevall


23Nr 1

Måndagen den 4 oktober 1982

Förteckning över riksdagsledamöter och ersättare


Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Ledamot av riksdagen Bengt Wiklund Rune Jonsson Nils-Olof Grönhagen Barbro Nilsson


Ersättare

      Sven Lundberg

      Curt Nyström

      Birgitta Evers

      Olle Wahlström

      Anders Gidlund

      Marianne Lundh

      Lena NäslundStig Olsson Bo Forslund Martin Segerstedt


      Britta Sundin

      Yngve Stridh

      Sven-Erik Hasselblad

      Maj-Britt Rapp

      Håkan Eriksson

      Lena Ströberg

      Anders ÖstrandhCenterpartiet

Ledamot av riksdagen Thorbjörn Fälldin Martin Olsson Sven-Erik Nordin


Ersättare

      Margit Odelsparr

      Björn EUasson

      Karl-Axel SjölundVänsterpartiet kommunisterna

Ledamot av riksdagen Sven Henricsson


Ersättare

      Ingrid Öhlund

      Jan Jennehag

      Anette SjödinVALKRETS JÄMTLANDS LÄN Moderata samlingspartiet

Ledamot av riksdagen      • Ingrid Hemmingsson


Ersättare

      Måns-Erik Espmark

      Hans Lind

      Sven RunlusArbetarepartiet-Socialdemokraterna

Ledamot av riksdagen Marianne Stålberg Nils-Olof Gustafsson Margareta Winberg


Ersättare

      Lennart Oscarsson

      Arne Ring

      Stefan Edström


24Centerpartiet

Ledamot av riksdagen Nils G. Åsling

VALKRETS VÄSTERBOTTENS LAN Moderata samlingspartiet

Ledamot av riksdagen Tore U, Nilsson


Ersättare

      Stina Eliasson

      Eivor Nilson

      Erik Artur Egervärn

Ersättare

      Hans Dau

      Gunvor Larker

      Allan Jonsson


Nr 1

Måndagen den 4 oktober 1982

Förteckning över riksdagsledamöter och ersättareArbetarepartiet-Socialdemokraterna

Ledamot av riksdagen Arne Nygren Hagar Normark Georg Andersson Lilly Hansson Roland Brännström


Ersättare

      Ture Ångqvist

      Margot Wikström

      Rinaldo Karlsson

      Sven-Olov Nordlund

      Rolf AnderssonFolkpartiet

Ledamot av riksdagen Rune Ångström


Ersättare

      Ulla Orring

      Torsten Gavelin

      Stina NäswallCenterpartiet

Ledamot av riksdagen Börje Hörnlund Karin Israelsson


Ersättare

      Nils Häggström

      Margit Wallgren

      Lennart NilssonVänsterpartiet kommunisterna

Ledamot av riksdagen John Andersson


Ersättare

      Berit Edvardsson

      Elisabeth Gustafsson

      KjeU HanseklintVALKRETS NORRBOTTENS LÄN Moderata samlingspartiet

Ledamot av riksdagen Per Petersson


Ersättare

      Erik Holmkvist

      Annika Wester

      Lars Spolander


25Nr 1

Måndagen den 4 oktober 1982

Etttledigande av statsråd

Ersättare för stats­råd


Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Ledamot av riksdagen Curt Boström Frida Berglund Kari-Erik Häll Sten-Ove Sundström Kerstin Nilsson Åke Selberg Sören Häggroth


Ersättare

      Bruno Poromaa

      Kristina Lundberg

      Åsa Strömbäck-Norrman

      Leif Marklund

      Claes Rensfeldt

      Monica Öhman

      Ulf PetterssonCenterpartiet

Ledamot av riksdagen Per-Ola Eriksson


Ersättare

      Arne Lindberg

      Eva Isaksson

      Wilhelm HaaraVänsterpartiet kommunisterna

Ledamot av riksdagen Paul Lestander


Ersättare

      KjeU Niemi

      Maja-Lisa Lundström

      Tauno Rantatalo26


3 § Entledigande av statsråd

Från statsministern hade inkommit följande skrivelse:

Till riksdagen

Jag har i dag med verkan fr, o, m, den 4 oktober 1982 entledigat statsrådet och chefen för jordbruksdepartementet Anders Dahlgren, Jag har samfidigt förordnat statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet Claes Elmstedt att fr, o. m, nämnda dag till dess en ny regering har tUlträtt uppehålla befattningen som chef för jordbruksdepartementet, Stockholm den 30 september 1982 Thorbjörn Fälldin

Skrivelsen lades till handlingarna.

4 § Ersättare för statsråd

Ålderspresidenten anmälde att följande ersättare kallats att fr. o. m. i dag träda i stället för resp. riksdagsledamöter under tid de är statsråd, nämli­genMargit Odelsparr för Thorbjörn Fälldin                                          Nr I

Olle Wästberg i Stockholm för Ola Ullsten                                    M°  d          d

Stina Andersson för Karin Söder                                                   . nktnher 1Q8?

Andres Kiing för Karin Ahrland                                                                             

Karl-Anders Petersson för Claes Elmstedt                                     ,,

Upprop Linnea Hörlén för Rolf Wirtén

Cecilia Jensfelt för Olof Johansson

Bonnie Bernström för Jan-Erik Wikström

Dick Olsson för Ulla Tilländer

Erling Bager för Björn Molin

Anna Eliasson för Karin Andersson

Stina Eliasson för Nils Åsling

Göran Engström för Karl Boo

Daniel Tarschys för Ingemar Eliasson

5 § Upprop

Företogs upprop av kammarens ledamöter.

Vid uppropet befanns Anita Gradin, Per Unckel, Ulla Ekelund, Bertil Fiskesjö, Sven Eric Lorentzon, Rolf Andersson, Doris Håvik, Jan Bergqvist, Marie-Ann Johansson, Tyra Johansson, Karl-Erik Svartberg, Lars-Åke Larsson, Thure Jadestig, Olle Östrand och Karl-Erik Häll vara frånvaran­de.

Följande ansökningar hade inkommit:

Till riksdagen

Eftersom jag deltar i Europarådets höstsession den 29 september - den 7 oktober anhåller jag om ledighet från riksdagsarbetet. Stockholm den 27 september 1982 Anita Gradin

Till riksdagen

Härmed får jag anhålla om ledighet från riksdagsmannauppdraget under tiden den 4-17 oktober på grund av FN-uppdrag. Stockholm den 4 oktober 1982 Per Unckel

Till riksdagen

På grund av sjukdom är jag förhindrad närvara vid riksdagens öppnan­de.

Ängelholm den 30 september 1982 Ulla Ekelund

27Nr 1

Måndagen den 4 oktober 1982

Upprop


Till riksdagen

Med anledning av att jag ingår i den svenska FN-delegationen vid generalförsamlingens möte anhåller jag om ledighet från riksdagsarbetet tiden den 4-16 oktober 1982. Lund den 18 september 1982 Bertil Fiskesjö28


Till riksdagen

På grund av fullgörande av annat uppdrag anhåller jag om ledighet från riksdagen den 4 oktober 1982. Stockholm den 1 oktober 1982 Sven Eric Lorentzon

Till riksdagen

Härmed anhålles om ledighet från riksdagen måndagen den 4 oktober på grund av arbete med annat uppdrag. Halmstad den 27 september 1982 Rolf Andersson

Till riksdagen

Jag anhåller om ledighet från riksdagsarbetet under fiden den 4-6 oktober 1982 med anledning av Europarådets höstsession. Stockholm den 27 september 1982 Doris Håvik

Till riksdagen

Härmed anhåller jag om ledighet från riksdagsarbetet den 4-17 oktober för att vara med i den svenska delegationen vid FN:s generalförsamling i New York.

Göteborg den 20 september 1982 Jan Bergqvist

Till riksdagen

Härmed anhålles om ledighet från mitt uppdrag som riksdagsledamot fr. o. m. den 4 oktober 1982 t. o. m. den 10 februari 1983 på grund av föräldraledighet.

Göteborg den 20 september 1982 Marie-Ann Johansson

Till riksdagen

Härmed anhålles om ledighet för fullgörande av mitt uppdrag som FN-delegat fram till den 17 oktober 1982. Stockholm den 16 september 1982 Tyra JohanssonTiU riksdagen                                                                                Nr 1

Jag anhåller härmed om ledighet från riksdagsuppdraget under fiden den     Måndaeen den

4-14 oktober 1982 på grund av uppdrag i den svenska FN-delegationen.      4 oktober 1982

Partille den 20 september 1982                                                                          

Karl-Erik Svartberg                                                                         yl av talman

Till riksdagen

Undertecknad anhåller om ledighet från riksdagsarbetet måndagen den 4 oktober på grund av personliga angelägenheter. Söderhamn den 25 september 1982 Olle Östrand

Kammaren biföll dessa ansökningar.

Enligt inkommet läkarintyg var Lars-Åke Larsson sjukskriven fr. o. m. den 29 september t. o. m. den 28 november. Erforderlig ledighet beviljades.

Meddelande hade inkommit från Thure Jadestig att han på grund av sjukdom var förhindrad att närvara.

Enligt telefonmeddelande var Karl-Erik Häll förhindrad att närvara vid uppropet på grund av trafikhinder.

Ålderspresidenten anmälde att följande ersättare skulle tjänstgöra i stället för resp. ledamöter, nämligen Maj Kempe (vpk) för Marie-Ann Johansson och Britt Johannesson (s) för Lars-Åke Larsson.

6 § Val av talman

Anf. 2 OLOF PALME (s):

Herr ålderspresident! Jag ber att få föreslå Ingemund Bengtsson till talman.

Sedan kammaren godkänt att förevarande val fick ske med acklamation utsågs till talman Ingemund Bengtsson (s).

Ålderspresidenten anmälde att Ulla-Britt Åbark (s) skulle inträda som ersättare för Ingemund Bengtsson under den tid han är riksdagens talman.

29Nr 1

Måndagen den 4 oktober 1982

Val av förste vice talman

Val av andre vice talman


7 § Val av förste vice talman

Anf. 3 ULF ADELSOHN (m):

Herr ålderspresident! Jag ber att få föreslå Ingegerd Troedsson tiU förste vice talman.

Kammaren godkände att förevarande val fick ske med acklamation och utsåg till förste vice talman Ingegerd Troedsson (m).Val av tredje vice talman


8 § Val av andre vice talman

Anf. 4 KJELL MATTSSON (c):

Herr ålderspresident! Jag ber att till andre vice talman få föreslå Anders Dahlgren.

Sedan kammaren godkänt att förevarande val fick ske med acklamation utsågs fill andre vice talman Anders Dahlgren (c).


9 § Val av tredje vice talman

Anf. 5 JÖRGEN ULLENHAG (fp):

Herr ålderspresident! Jag föreslår Karl Erik Eriksson till tredje vice talman.

Anf. 6 BERTIL MÅBRINK (vpk):

Herr ålderspresident! Talmannen spelar en central roll i Sveriges statsskick. Därför borde också samtliga i riksdagen representerade parfier beredas tillfälle att på ett likvärdigt sätt delta i förberedelserna för talmansvalet. Så har dock inte heller denna gång varit fallet.

Vi anser att sammansättningen av riksdagens presidium bör återspegla riksdagens sammansättning. De borgerUga partierna har av väljarna försatts i en klar minoritet i riksdagen, men likväl kommer tre av fyra talmän från dessa partier. Få parlamentariska församUngar skulle i sitt presidium så dåligt reflektera valutslaget.

Vpk:s riksdagsgrupp har alltså den uppfattningen, att två av talmännen borde komma från arbetarrörelsens partier, anfingen genom att två socialdemokrater eller en från vartdera av de båda arbetarpartierna skulle ta plats i talmanspresidiet. Detta skulle vara helt i enlighet med valresultatet. Vi kommer att fortsätta att arbeta för att denna princip skall slå igenom i praxis.


30


Kammaren godkände att förevarande val fick ske med acklamation och utsåg till tredje vice talman Karl Erik Eriksson (fp).10 § Ålderspresidenten lämnade nu talmansplatsen.

Anf. 7 GUNNAR STRÄNG:

Jag vill nu överlämna klubban fill den valde talmannen och vill samtidigt lyckönska honom med anledning av det förtroende som kammaren visat honom genom ett enhälligt val till hans viktiga ämbete.

Jag uttalar förhoppningen - och jag kan säga förvissningen - att talmannen med samma oväld och samma effektivitet som vi vant oss vid under de gångna åren skall leda kammarens överläggningar i fortsättningen.

Anf. 8 TALMANNEN:

Herr ålderspresident, ärade kammarledamöter! På egna och vice talmän­nens vägnar tackar jag för det stora förtroende ni har visat oss genom de val som nu har förrättats.


Nr 1

Måndagen den 4 oktober 1982

Val av kammar­sekreterare

Val av valbered­ning11 § Val av kammarsekreterare

Anf. 9 FÖRSTE VICE TALMANNEN:

Till kammarens sekreterare ber jag att få föreslå riksdagsdirektören Sune K. Johansson. Valet gäller för fiden fill dess nytt val av kammarsekreterare förrättas.

Till kammarsekreterare utsågs riksdagsdirektören Sune K. Johansson.

12 § Val av valberedning

Anf. 10 TALMANNEN:

Med stöd av 7 kap. 2 § riksdagsordningen och därtill anknytande tilläggsbestämmelse 7.2.1 har partiernas representation i valberedningen fastställts tiU

sex platser för arbetarepartiet-socialdemokraterna,

fyra platser för moderata samlingspartiet,

tre platser för centerpartiet,

en plats för folkparfiet och

en plats för vänsterparfiet kommunisterna.

Med stöd av 7 kap. 2 och 12 §§ riksdagsordningen har partigrupperna anmält sina nomineringar fill talmannen. Jag förklarar de sålunda anmälda företrädarna för parfierna valda till ledamöter och suppleanter i valbered­ningen för riksdagens innevarande valperiod.

Valberedningen får därigenom följande sammansättning:


31Nr 1

Måndagen den 4 oktober 1982

Meddelande om sammanträdes­tider, m. m.


Ledamöter i valberedningen

Sfig Alemyr (s)

Lars Tobisson (m)

Bertil Jonasson (c)

Hans Petersson i Röstånga (fp)

Bertil Måbrink (vpk)

Lisa Mattson (s)

Bertil Lidgard (m)

Paul Jansson (s)

Kerstin Andersson (c)

Lilly Hansson (s)

Ingrid Sundberg (m)

Lennart Andersson (s)

Erik Wärnberg (s)

Anders Björck (m)

Gösta Andersson (c)


Suppleanter i valberedningen Curt Boström (s) Nils Carlshamre (m) Arne Fransson (c) Daniel Tarschys (fp) Nils Berndtson (vpk) Georg Andersson (s) Blenda Littmarck (m) Oskar Lindkvist (s) Sven-Erik Nordin (c) Olle Svensson (s) Alf Wennerfors (m) Marianne Stålberg (s) Sture Palm (s) Rolf Dahlberg (m) Martin Olsson (c)

Valberedningen kallas till konstituerande sammanträde kl. 13.00 i efter­middag i talmanskonferensens rum.

13 § Meddelande om sammanträdestider, m. m.


32


Anf. 11 TALMANNEN:

Till kammarens ledamöter har utdelats en preHminär plan för kammarens sammanträden under tiden den 4 oktober-den 12 november.

Av tidsplanen framgår att val till talmanskonferens, utskott m.m. sker vid sammanträdet tisdagen den 12 oktober kl. 11.00. Övriga val som skall förrättas  vid   riksmötets   början  sker  tisdagen   den   19  oktober.   Denallmänpolitiska debatten tar sin början onsdagen den 27 oktober kl. 10.00.

Jag vill erinra om att till kammarens ledamöter utdelats förteckningar över riksdagens ledamöter vid 1982/83 års riksmöte och över uppskov till 1982/83 års riksmöte med behandlingen av ärenden. Vidare har utarbetats medde­landen om riksdagens arbete m. m.


Nr 1

Måndagen den 4 oktober 1982

Återkallelse av motioner


14 § Återkallelse av motioner

Anf. 12 TALMANNEN:

Enligt inkomna skrivelser har följande motioner återkallats: 1981/82:247 av Allan Åkerlind om handläggningen av uppehållstillstånd för

flyktingar, m. m., såvitt avser yrkande 2 1981/82:649 av Knut Wachtmeister om utvisning av utlänning som begått

brott 1981/82:1088 av Lars Werner m. fl. om en ny utlänningslag, m. m. 1981/82:1089 av Lars Werner m. fl. om Genévekonvenfionen angående

flyktingstatus, m. m. 1981/82:1507 av Elisabeth Fleetwood och Blenda Littmarck om frånskUda

invandrarkvinnors rätt att stanna i Sverige 1981/82:1964 av Gertrud Hedberg m.fl.  om översyn av reglerna om

uppehållsfillstånd för frånskilda invandrarkvinnor

Jag har därför avskrivit dessa förslag. Skrivelserna lades till handlingarna.


15 § Anmäldes och bordlades

Propositionerna och skrivelserna

1982/83:1 Skolor med enskild huvudman m. m.

1982/83:2 Kompletteringar till 1982 års läroplan för kommunal vuxenutbild­ning m. m.

1982/83:3 Samordningsfrågor inom det socialpolitiska bidragssystemet

1982/83:4 Skatteutjämning i Stockholms läns landstingskommun

1982/83:5 Godkännande av en ny överenskommelse om gemensam nordisk arbetsmarknad

1982/83:6 Ändring i lagen (1957:577) om prästval

1982/83:7 Ändring i kyrkolagen

1982/83:8 Blodundersökning i faderskapsmål

1982/83:9 Åtgärder mot alkoholförtäring på allmän plats och lättnader i fillståndskravet för gatumusik

1982/83:10 Beräkning av tillskott av skatteunderlag vid ändring i rikets indelning i landstingskommuner och kommuner

1982/83:11 Förslag fill lag om avdrags- och uppgiftsskyldighet beträffande vissa uppdragsersättningar

3 Riksdagens protokoll 1982/83:1-9


33Nr 1                   1982/83:12 Utökning av yrkesinriktad utbildning i gymnasieskolan på s. k.

Måndagen den       'cke gymnasieorier

4 oktober 1982_ 1982/83:13 Ändring i körkortslagen (1977:477) m. m.
_____________    1982/83:14 Avräkning av ufiändsk skatt

1982/83:15 Ändring i byggnadsstadgan (1959:612), m. m.

1982/83:16 Vaccinprodukfion, m. m.

1982/83:17 Överiåtelse av statens akfier i AB Asea-Atom till ASEA AB

1982/83:18 Medgivande att efterge viss statens fordran på rättegångskostna­der

1982/83:19 Ny lag om församlingar och kyrkliga samfälligheter, m. m.

1982/83:21 Regional laboratorieverksamhet

1982/83:22 Huvudmannaskapet för räddningstjänsten, m. m.

1982/83:23 Utbildning i räddningstjänst

1982/83:24 Förslag fill följdlagsfiftning till den nya försäkringsrörelselagen m. m.

1982/83:26 Förslag till följdlagstiftning till den nya vattenlagen

1982/83:27 Obligatoriskt medlemskap i studerandesammanslutningar

1982/83:28 Ändring i lagen (1977:975) med tulltaxa

1982/83:29 Ändring i taxeringslagen (1956:623)

1982/83:31 Vård i livets slutskede, m. m.

1982/83:32 Godkännande av överenskommelse mellan staten och Broströms Rederi AB

16                        § Anmäldes och bordlades
Redogörelse och förslag

1982/83:1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

1982/83:4 Riksdagens revisorers förslag angående det statliga stödet till industrin

17                        § Kammaren åtskildes kl. 11.37.
In fidem

SUNE K. JOHANSSON

/Solveig Gemert