Riksdagens protokoll 1978/79:13 (10-17 oktober 1978)

Riksdagens protokoll 1978/79:13

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens protokoll 1978/79:13

Fredagen den 13 oktober

Kl. 11.00


Nr 13

Fredagen den 13 oktober 1978

Förslag om ny statsminister

§ 1 Förslag om ny statsminister

TALMANNEN:

Del vid kammarens sammanträde i går avgivna förslagel alt riksdagen till ny statsminister skall utse Ola Ullslen har nu bordlagts tvä gånger. Riksdagens prövning av förslaget kan ske aniingen i dag eller vid ell följande sammanträde, dock senast måndagen den 16 oktober.

Kammaren beslöt atl pröva förslagel om ny statsminister vid dagens sammanträde.

OLOF PALME (s):

Herr lalman! Del senaste valet medförde en borgerlig majoriiei i Sveriges riksdag. Del ledde till all en Ireparliregering bildades på grundval av denna majoritet. Efter tvä år har denna regering fallit pä grund av djup inre splittring. Men det finns fortfarande en klar borgeriig majoritet i landets riksdag. Trots detta har det visat sig atl de borgerliga partierna saknar föruisänningar atl av egen förmåga skapa en ny borgeriig regering.

I denna krissituation har socialdemokraterna begärt atl få bilda regering för alt utlysa nyval som första åtgärd - detta för all ge väljarna möjligheter all skapa en kraftfull politisk ledning för vårt land. Della har den borgerliga riksdagsmajorileten sagt nej lill.

Den borgerliga majoriteten har alltså dels misslyckats med atl själv forma en regering, dels förvägrat oss socialdemokrater möjligheten alt bilda regering för all genom nyval söka åstadkomma en handlingskraftig majoritet i landets riksdag.

Under senare lid har del skett ell gradvis sönderfall i landets politiska ledning. Del inleddes under de utdragna inre stridigheter som ledde lill den borgerliga regeringens fall. Del har fortsätl och förstärkts genom den borgerliga majoritetens hantering av den kris som följde på regeringens fall. Denna process måsle fä elt slut.

1 della allvarliga läge kommer socialdemokraterna inle all förhindra all en provisorisk regering kommer lill stånd. Därför kommer den socialdemokra­tiska riksdagsgruppen all i den föreslående omrösiningen lägga ned sina röster.


THORSTEN LARSSON (c):

Herr lalman!   Efter upplösningen  av  trepariiregeringen  väntade  vi  i centerpartiet atl folkpartiet och moderata samlingspartiet gemensamt skulle


47Nr 13

Fredagen den 13 oktober 1978

Förslag om ny statsminister


bilda regering. Folkpartiet har emellertid strävat efter en ren folkpartirege­ring. Sedan socialdemokraterna utfäst sig all inte fälla elt förslag om en folkparlislisk stalsministerkandidat föreligger del förutsättningar all bilda en sådan regering.

En folkpartiregering, eventuellt med inslag av personer ulan partipolitisk förankring, kommer enligt uttalanden av den föreslagne statsministern Ola Ullsten atl följa regeringsdeklarationerna från 1976 och 1978. Della blev helt klart först i går. Centerns ledamöter kommer i det läget inte atl motsätta sig alt en sådan regering bildas ulan kommer att lägga ner sina röster. Folkpartiets och cenierns olika uppfattningar beträffande energipolitiken gör det omöjligt för oss atl rösta ja till det föreliggande förslagel.


BERTIL LIDGARD (m):

Herr talman! I den situation som uppkom genom alt fortsatt regerings­samverkan mellan de tre icke-socialistiska partierna inte syntes vara möjlig har moderata samlingspartiet hävdat, att en icke-socialislisk regering på bredaste möjliga politiska bas borde bildas. Denna uppfallning har också delgivits er, herr talman.

Det minsta icke-socialistiska partiet har emellertid valt atl ensamt bilda regering med indirekt stöd av socialdemokraterna. Della kan inte uppfattas som annat än ett medvetet steg bort från en ireparlisamverkan, från den politik som lagts fast i regeringsförklaringarna 1976 och den 3 oktober 1978 och frän det principuttalande som ledarna för moderata samlingspartiet och folkpartiet gjorde den 5 oktober 1978. Därför kommer moderata samlings­partiet att konsekvent vidhålla den uppfallning vi framfört lill herr talmannen och följaktligen rösta nej till det förslag som nu föreligger.

Den nya regeringen skall dömas efter sina gärningar. Moderata samlings­partiet står fast vid trepartiregeringens politik. I den mån dess politik kommer atl fortsättas av den nya regeringen kommer vi att i de konkreta sakfrågorna ge den värt stöd.

Vi röstar nej till regeringen. Dess politik kommer vi att granska och an ta ställning till i enlighet med den grundsyn jag här redovisat.

Herr lalman! Jag hemställer slutligen atl rösträkning måtte företagas.


48


LARS WERNER (vpk):

Herr talman! Förslaget till ny statsminister är en dålig lösning. Visserligen markeras ytteriigare det borgeriiga blockels sönderfall, men del var ju påtagligt redan i och med regeringskrisen.

Del allvariiga är att folkpartiregeringen kommer lill stånd genom atl socialdemokraterna lägger nersina röster, vilket innebär att socialdemokratin för ett borgeriigt parti till maklen. Följden blir en låsning av socialdemokra­ternas politik i de aktuella frågorna.

Ännu värre ur hela arbetarrörelsens synpunkt är atl della kan bädda för en långsiktig samverkan mellan socialdemokraterna och ell borgerligt parti. Hur skall man då kunna genomföra den radikala politik som i dag krävs av alll bredare folkgrupper som pressals hårt av tvä års borgerlig regering?Innebörden i den ordning som regeringsformen föreskriver för utseende av statsminister är atl det inle enbart handlar om personen ulan också - och framför alll-om regeringens partimässiga sammansättning och dess program i stort.

Vänsterpartiet kommunisterna delar den uppfattning som den socialde­mokratiske gruppledaren gav uttryck för 1976, när Thorbjörn Fälldin utsågs till statsminister, nämligen atl avslå i omröstningen vore delsamma som all ställa sig neutral lill ett borgerligt regeringsprogram. Därför kommer vänsterpartiet kommunisterna, i likhet med vad vi och socialdemokraterna gjorde 1976, alt i dag rösta nej till talmannens förslag.

All centern främjar tillkomsten av en regering som fortsätter marschen in i kärnkraftssamhället bör noteras som anmärkningsvärt.

Vi har redan tidigare sagt atl det bästa i nuvarande läge hade varil ell nyval som len till en riksdagsmajoritet och en regering som företräder arbetarrö­relsens värderingar och ideal. Svenska folket har inte råd med en borgeriig regeringen år lill, och det har framförallt inle råd med elt borgerligt alternativ som leder in i framliden.

Det behövs en regering och en riksdagsmajoritel som ordnar arbete ät alla och gör slut på arbetslösheten, som stoppar stegringen av priser och hyror, som bygger tillräckligt med bostäder och daghem, som gör slut på diskrimi­neringen av kvinnorna, som genomfören fördelningspolitik till de arbelandes förmän och som stöder löntagarnas kamp för demokratiska rättigheter och verklig makt i företagen. Ingen borgeriig regering vill arbeta för en sådan politik.

Överläggningen var härmed slutad.

Sedan talmannen erinrat om att förslag om ny statsminister skulle prövas av riksdagen genom omröstning, upplästes och godkändes följande vote­ringsproposition:

Den som godkänner talmannens förslag atl lill ny statsminister utses Ola

Ullslen röstar ja,

den del ej vill röstar nej.

Röstar mer än hälften av riksdagens ledamöier nej har riksdagen förkastat

förslagel.

Vid omröstning genom uppresning förklarades mindre än hälften av kammarens ledamöier ha röstat för nej-propositionen. Under överläggningen hade emellertid begärts rösträkning, varför votering verkställdes med omröslningsapparal. Denna omröstning gav följande resultat:


Nr 13

Fredagen den 13 oktober 1978

Förslag om ny statsminister


Ja -   39

Nej -   66 Avstår - 215


Riksdagen hade alltså godkänt talmannens förslag och utsett Ola Ullslen till ny statsminister.


49Nr 13

Fredagen den 13 oktober 1978

Meddelande om kammarens sam­manträden under veckan den 16-22 oktober


§ 2 Meddelande om kammarens sammanträden under veckan den 16-22 oktober

TALMANNEN:

Det bordläggningssammaniräde som utsails lill måndagen den 16 oklober inställs.

Tisdagen den 17 oklober anordnas planenligt ell bordläggningsplenum kl. 15.00.

Vid kammarens arbetsplenum onsdagen den 18 oklober kl. 10.00 anmäler statsministern för riksdagen de statsråd han utsett att tillsammans med honom ingå i regeringen. I anslutning lill denna anmälan avger statsminis­tern en regeringsförklaring. Därefter behandlas utrikesutskottets betänkande nr 1 om riktlinjer för internationellt utvecklingssamarbete m. m. som första ärende.

Den allmänpolitiska debatt, som enligt den preliminära tidsplanen skulle ha lagil sin början onsdagen den 18oklober, uppskjuts till vecka 43 och böriar onsdagen den 25 oklober kl. 10.00.

Sammanträdena lorsdagen den 19 och fredagen den 20 oklober blir, med ändring av tidsplanen, bordläggningsplena med början kl. 15.00.50


§ 3 Anmäldes och bordlades

Proposition

1978/79:12 om underhäll lill barn och frånskilda, m. m.

§ 4 Anmäldes och bordlades Konsiiiulionsulskotteis betänkande

1978/79:8 med anledning av molion om ändrad benämning pä departement m. m.

Försvarsutskottets betänkanden

1978/79:2 med anledning av motion om försvarets rationaliseringsinstituts fortsatta verksamhet

1978/79:3 med anledning av motion om den andliga värden inom försvars­makten

Jordbruksutskottets belänkande

1978/79:3 med anledning av motioner om tillvaratagande av bär och svamp, m. m.

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

1978/79:1 med anledning av motion om arbetstagares rätt till ledighet för

utbildning 1978/79:2 med anledning av molion om obligatorisk arbetsförmedling,

m. m. 1978/79:3 med anledning av motioner om anställningsskydd1978/79:4 med anledning av motion om meritvärdet av anställning utom-     Nr 13
'3"ds
                                                                         Fredagen den

13 oktober 1978
§ 5 Kammaren åtskildes kl. 11.13.
                                     ____________

In fidem

SUNE K. JOHANSSON

/Solveig Gemert