Protokoll 2021/22:95 Torsdagen den 7 april

Riksdagens protokoll 2021/22:95

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 17 mars justerades.

§ 2  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2021/22:46 för tisdagen den 5 april i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från socialutskottet.

§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Motioner

2021/22:4475, 4476, 4478, 4480 och 4481 till utbildningsutskottet

EU-dokument

COM(2022) 162 till näringsutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 31 maj.

Extra ändringsbudget för 2022 – Åtgärder
för att stärka rikets militära försvar och kompensation till hushållen för höga elpriser

§ 4  Extra ändringsbudget för 2022 – Åtgärder för att stärka rikets militära
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.