Protokoll 2020/21:47 Fredagen den 4 december

Riksdagens protokoll 2020/21:47

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 13 november justerades.

§ 2  Avsägelse

Andre vice talmannen meddelade att Solveig Zander (C) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 1 januari 2021.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2020/21:17 för torsdagen den 3 december i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från miljö- och jordbruksutskottet.

§ 4  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2020/21:162

Till riksdagen

Interpellation 2020/21:162 Medborgarnas förtroende för den svenska strategin

av Jan Ericson (M)

Interpellationen kommer inte hinna besvaras inom tidsfristen.

Skälet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.