Protokoll 2019/20:92 Tisdagen den 24 mars

Riksdagens protokoll 2019/20:92

Riksdagens snabbprotokoll

2019/20:92

Tisdagen den 24 mars

Kl. 13.00–13.01

Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.


§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 3mars justerades.

§ 2  Meddelande om frågestund

Andre vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 26mars kl.14.00.

§ 3  Anmälan om faktapromemoria

Andre vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissio­nen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2019/20:FPM23 Digital strategi, AI-vitbok och datastrategi COM(2020) 65, COM(2020) 66, COM(2020) 67 till utbildningsutskottet

§ 4  Ärenden för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Finansutskottets betänkanden

2019/20:FiU36 Finansiella företags uppgifter till Riksgäldskontoret och vissa betaltjänstfrågor

2019/20:FiU37 Presentation av betalningssätt vid marknadsföring av betaltjänster online

2019/20:FiU38 Ersättningsbeloppet i insättningsgarantin och vissa andra frågor

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

2019/20:AU8 Arbetsrätt

Civilutskottets betänkande

2019/20:CU19 Tydligare regler vid konsumentavtal

Näringsutskottets betänkanden

2019/20:NU12 Näringspolitik

2019/20:NU13 Regional tillväxtpolitik

§ 5  Bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Propositioner

2019/20:120 Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet

2019/20:125 Några fastighetsrättsliga frågor

2019/20:126 Några frågor om rehabiliteringsersättning och vårdbidrag

2019/20:127 Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad

2019/20:129 Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering

2019/20:131 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

2019/20:135 Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden

2019/20:137 Förbättrad tillsyn på miljöområdet

Skrivelse

2019/20:133 Riksrevisionens rapport om statens planering av höghastighetsjärnvägar

EU-dokument

COM(2020) 111 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EEG) nr 95/93 om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser

COM(2020) 114 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 i syfte att ge ekonomiskt bistånd till medlemsstater och länder som förhandlar om anslutning till unionen som allvarligt har drabbats av större hot mot folkhälsan

Motion

med anledning av prop. 2019/20:87 Inget grundavdrag vid bestämmande av brottsskadeersättning

2019/20:3508 av Johan Forssell m.fl. (M)

§ 6  Anmälan om interpellation

Följande interpellation hade framställts:

den 20 mars

2019/20:372 Sveriges feministiska utrikespolitik

av Amineh Kakabaveh (-)

till utrikesminister Ann Linde (S)

§ 7  Anmälan om frågor för skriftliga svar

Följande frågor för skriftliga svar hade framställts:

den 20 mars

2019/20:1109 En trygg finansiering för folkhögskolorna

av Roland Utbult (KD)

till utbildningsminister Anna Ekström (S)

2019/20:1110 Arbetsskadeförsäkringen

av Ida Gabrielsson (V)

till statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

2019/20:1111 Kvinnojourer som drivs ideellt

av Maj Karlsson (V)

till statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

den 23 mars

2019/20:1112 Stöd till högteknologiska företag

av Boriana Åberg (M)

till finansminister Magdalena Andersson (S)

2019/20:1113 Stöd till kulturarbetare med anledning av coronaviruset

av Lotta Finstorp (M)

till kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

2019/20:1114 Coronavirusets konsekvenser för bilverkstäder

av Lars Beckman (M)

till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

§ 8  Kammaren åtskildes kl. 13.01.

Sammanträdet leddes av andre vice talmannen.


Innehållsförteckning


§1Justering av protokoll

§2Meddelande om frågestund

§3Anmälan om faktapromemoria

§4Ärenden för bordläggning

§5Bordläggning

§6Anmälan om interpellation

§7Anmälan om frågor för skriftliga svar

§8Kammaren åtskildes kl.13.01.