Protokoll 2019/20:123 Onsdagen den 20 maj

Riksdagens protokoll 2019/20:123

Riksdagens snabbprotokoll

2019/20:123

Onsdagen den 20 maj

Kl. 14.00–14.01

Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.


§ 1  Meddelande om särskild debatt om åtgärder för att hindra smittspridning inom äldreomsorgen

Tredje vice talmannen meddelade att på begäran av Sverigedemokraternas riksdagsgrupp respektive Vänsterpartiets riksdagsgrupp skulle en särskild debatt om åtgärder för att hindra smittspridning inom äldreomsorgen anordnas fredagen den 29maj kl.9.00.

Från regeringen skulle socialminister Lena Hallengren (S) delta.

De inkomna skrivelserna hade följande lydelse:

Till talmannen

Begäran om särskild debatt om döden på svenska äldreboenden

Som en betydande förklaring till Sveriges höga dödstal jämfört med våra grannländer har lyfts att virusspridning i stor skala ägt rum i äldreomsorgen. Att Sverige inte klarat att skydda sårbara grupper från smitta har pekats ut som ett misslyckande av ansvariga i regeringen. Särskilt förödande har utvecklingen varit på äldreboenden i Stockholmsregionen, som först drabbades av utbredd smitta. 123 boenden av 227 i regionen hade redan under påskhelgen smittade inom väggarna enligt en ny enkät.

Att Sverige till skillnad från andra länder haft en för begränsad provtagning, saknat termiska kontroller och att personal inte tillhandahållits nödvändig skyddsutrustning har sannolikt bidragit till döden på svenska äldreboenden. Vittnesmål gör också gällande att det förekommit att personal arbetat trots symptom, möjligen för att karensavdraget aldrig avskaffades, och att anställda haft svårt att förmås följa basala hygienrutiner.

För att undvika att motsvarande katastrof drabbar hela landet behöver politiken ta ett nationellt ansvar. Rikets styrande bör inte gömma sig bakom myndigheters, kommuners och huvudmäns ansvar. Med anledning av det anförda begär Sverigedemokraterna särskild debatt om döden på svenska äldreboenden.

Stockholm den 5maj 2020

Henrik Vinge

Gruppledare Sverigedemokraterna

Till talmannen

Begäran om en särskild debatt om samhällets insatser för att skydda de äldre inom äldreomsorgen

Coronaviruset/Covid-19 har slagit hårt mot äldreomsorgen. Mot de äldre, mot de sköra. De som samhället främst skulle skydda under pandemin. Det är ett stort misslyckande för vårt samhälle; på nationell, regional och kommunal nivå.

Smittspridningen är den kanske enskilt största förklaringen till att dödstalen blivit så höga i Stockholm och i Sörmland. I Stockholmsregionen har cirka 40 procent av dem som avlidit av covid-19 bott på äldreboenden. Sörmland är den region i landet med högst andel sjukdomsfall per 100 000 invånare, och där fanns smittan tidigt på äldreboenden. Äldre med hemtjänst kan möta personal som går till många äldre i snabbt tempo.

Vad kan vi i riksdagen nationellt göra i nuläget och i framtiden för att undvika att just de som vi skulle skydda mot smittspridning smittas, blir extremt sjuka och avlider. Frågan är högaktuell samt akut och berör många. De äldre, deras anhöriga och personalen.

Frågor som bör uppmärksammas är personalens villkor för att göra ett bra jobb. Statens styrning av utförarnas uppdrag. Resurser som finns för kommuner att ge rimliga ekonomiska förutsättningar i verksamheterna. Utförarnas kompetens och incitament att alltid ge de äldre bra omsorg och skydd mot ohälsa. Ledning och styrning bland utförare inom organisationen. Kommunens tillsyn av den egna verksamheten och avtalsbundna externa utförare, även under pandemitider. Statens tillsyn av äldreomsorgsenheter. Utbildnings- och kompetensmöjligheter nationellt, utbildningsmöjligheter och kompetenskrav i verksamheterna. Lärdomar måste dras för att vi ska få en bättre äldreomsorg i framtiden med fast anställd och välutbildad personal, tillräcklig bemanning där inte de äldre ska möta dussintals olika personer i sitt hem. Incitamenten för utförare måste vara att ge bra vård och omsorg och inget annat. Den statliga tillsynen måste bli vassare.

Med anledning av detta begär Vänsterpartiet en särskild debatt om Covid-19 och äldreomsorgen. Det är viktigt att ansvarigt statsråd och företrädare för partierna ges möjlighet att redogöra för vilka åtgärder de anser bör vidtas för att effektivare bekämpa covid19 och att bättre skydda personer som är berörda av äldreomsorg.

Stockholm den 6maj 2020

Jonas Sjöstedt

§ 2  Anmälan och beslut om omedelbar hänvisning av ärende till utskott samt beslut om förkortad motionstid

Följande dokument anmäldes:

Proposition

2019/20:167 Extra ändringsbudget för 2020 – Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra åtgärder med anledning av coronaviruset 

Kammaren biföll talmannens förslag att ovanstående proposition omedelbart skulle hänvisas till finansutskottet.

Kammaren biföll regeringens förslag att motionstiden för ovanstående proposition skulle förkortas till sex dagar.

§ 3  Bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Redogörelse

2019/20:RR5 Riksrevisorns årliga rapport 2020

§ 4  Anmälan om frågor för skriftliga svar

Följande frågor för skriftliga svar hade framställts:

den 19 maj

2019/20:1375 Sjöfartsstödet

av Jimmy Ståhl (SD)

till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

2019/20:1376 Epidemiförsäkringar

av Johan Hedin (C)

till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

2019/20:1377 Öppnandet av Norges gräns mot Sverige

av Håkan Svenneling (V)

till utrikesminister Ann Linde (S)

2019/20:1378 Livsmedelsstrategin

av Ann-Sofie Alm (M)

till statsrådet Jennie Nilsson (S)

2019/20:1379 Desinformation om covid-19

av Markus Wiechel (SD)

till socialminister Lena Hallengren (S)

2019/20:1380 Kommuner som drabbas särskilt hårt av covid-19

av Magnus Jacobsson (KD)

till statsrådet Lena Micko (S)

2019/20:1381 5G och desinformation

av Alexandra Anstrell (M)

till statsrådet Mikael Damberg (S)

§ 5  Anmälan om skriftliga svar på frågor

Skriftliga svar på följande frågor hade kommit in:

den 20 maj

2019/20:1325 Undantag för nöjesparker från förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

av Marie-Louise Hänel Sandström (M)

till statsrådet Mikael Damberg (S)

2019/20:1326 En plan för återöppning av nöjesparker

av Marie-Louise Hänel Sandström (M)

till statsrådet Mikael Damberg (S)

2019/20:1341 Samråd vid nya kraftledningar

av Mikael Larsson (C)

till statsrådet Anders Ygeman (S)

2019/20:1311 Stöd till regionala flygplatser

av Thomas Morell (SD)

till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

2019/20:1328 Stöd till Ängelholm Helsingborg flygplats

av Linda Lindberg (SD)

till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

2019/20:1329 Flygplatsen i Ängelholm

av Mikael Eskilandersson (SD)

till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

2019/20:1333 Driftsstöd till Halmstads och Jönköpings flygplatser

av Staffan Eklöf (SD)

till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

2019/20:1324 Energimyndighetens hantering av ansökningar

av Boriana Åberg (M)

till statsrådet Anders Ygeman (S)

2019/20:1330 Kostens roll för viktminskning

av Ulrika Jörgensen (M)

till socialminister Lena Hallengren (S)

2019/20:1320 Förordningen om distansundervisning i grundskolan

av Roger Haddad (L)

till utbildningsminister Anna Ekström (S)

2019/20:1312 Sjöfartsstödet

av Helena Lindahl (C)

till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

2019/20:1313 Utvidgat sjöfartsstöd

av Mikael Larsson (C)

till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

§ 6  Kammaren åtskildes kl. 14.01.

Sammanträdet leddes av tredje vice talmannen.


Innehållsförteckning


§1Meddelande om särskild debatt om åtgärder för att hindra smittspridning inom äldreomsorgen

§2Anmälan och beslut om omedelbar hänvisning av ärende till utskott samt beslut om förkortad motionstid

§3Bordläggning

§4Anmälan om frågor för skriftliga svar

§5Anmälan om skriftliga svar på frågor

§6Kammaren åtskildes kl. 14.01.

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.