Protokoll 2019/20:122 Tisdagen den 19 maj

Riksdagens protokoll 2019/20:122

Riksdagens snabbprotokoll

2019/20:122

Tisdagen den 19 maj

Kl. 09.00–09.01

Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.


§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 27–30april justerades.

§ 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Tredje vice talmannen meddelade att Sanne Lennström (S) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 18maj, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Inga-Lill Sjöblom (S).

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Tredje vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Sanne Lennström som suppleant i konstitutionsutskottet, i finansutskottet, i skatteutskottet, i utrikesutskottet, i försvarsutskottet, i socialförsäkringsutskottet, i socialutskottet, i kulturutskottet, i trafikutskottet, i miljö- och jordbruksutskottet, i näringsutskottet, i arbetsmarknadsutskottet och i EU-nämnden.

Tredje vice talmannen förklarade vald till

suppleant i konstitutionsutskottet

Sanne Lennström (S)

suppleant i finansutskottet 

Sanne Lennström (S)

suppleant i skatteutskottet 

Sanne Lennström (S)

suppleant i utrikesutskottet 

Sanne Lennström (S)

suppleant i försvarsutskottet 

Sanne Lennström (S)

suppleant i socialförsäkringsutskottet 

Sanne Lennström (S)

suppleant i socialutskottet 

Sanne Lennström (S)

suppleant i kulturutskottet 

Sanne Lennström (S)

suppleant i trafikutskottet 

Sanne Lennström (S)

suppleant i miljö- och jordbruksutskottet 

Sanne Lennström (S)

suppleant i näringsutskottet 

Sanne Lennström (S)

suppleant i arbetsmarknadsutskottet 

Sanne Lennström (S)

suppleant i EU-nämnden

Sanne Lennström (S)

§ 4  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument anmäldes:

Motioner

med anledning av prop. 2019/20:166 Extra ändringsbudget för 2020 – Fler kraftfulla åtgärder med anledning av coronaviruset

2019/20:3616 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

2019/20:3617 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

2019/20:3618 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Kammaren biföll talmannens förslag att ovanstående motioner omedelbart skulle hänvisas till finansutskottet.

§ 5  Anmälan om interpellationer

Följande interpellationer hade framställts:

den 14 maj

2019/20:400 Den nationella infrastrukturplanen

av Magnus Jacobsson (KD)

till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

2019/20:401 Den striktare bedömningen av grundläggande behov

av Pia Steensland (KD)

till socialminister Lena Hallengren (S)

2019/20:402 Klimatkrav på flyget

av Jens Holm (V)

till miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

den 18 maj

2019/20:403 En grön återstart

av Jens Holm (V)

till miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

§ 6  Anmälan om frågor för skriftliga svar

Följande frågor för skriftliga svar hade framställts:

den 14 maj

2019/20:1347 Stöd till illegala invandrare via civilsamhället under coronakrisen

av Jonas Andersson i Linköping (SD)

till kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

2019/20:1348 Nödrop från företagare inne på folktomma flygplatser

av Camilla Brodin (KD)

till näringsminister Ibrahim Baylan (S)

2019/20:1349 Svenskt deltagande i EU:s stridsgrupper

av Pål Jonson (M)

till försvarsminister Peter Hultqvist (S)

2019/20:1350 Tillfälliga förändringar i sjöfartsstödet

av Hampus Hagman (KD)

till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

2019/20:1351 Behovet av säsongsarbetare inom trädgårdsnäringen

av Magnus Oscarsson (KD)

till utrikesminister Ann Linde (S)

2019/20:1352 Utflyttad trålgräns

av Elin Segerlind (V)

till statsrådet Jennie Nilsson (S)

2019/20:1353 Omställningsstöd

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

till näringsminister Ibrahim Baylan (S)

2019/20:1354 Åtgärder mot psykisk ohälsa

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

till socialminister Lena Hallengren (S)

2019/20:1355 Arbetsmarknaden i gränslandet mellan Norge och Sverige

av Ann-Sofie Alm (M)

till statsrådet Anna Hallberg (S)

den 15 maj

2019/20:1356 Konsumentvägledning i Sveriges kommuner

av Lars Beckman (M)

till statsrådet Lena Micko (S)

2019/20:1357 Trålning av strömming utmed kusten

av Nina Lundström (L)

till statsrådet Jennie Nilsson (S)

2019/20:1358 Coronapandemin och elever i gymnasieskolans avgångsklasser

av Roger Haddad (L)

till utbildningsminister Anna Ekström (S)

2019/20:1359 Djurhållningen i Kina

av Jessica Rosencrantz (M)

till utrikesminister Ann Linde (S)

2019/20:1360 Masstestning och möjligheter till resande i Europa och inom EU

av Hans Wallmark (M)

till utrikesminister Ann Linde (S)

2019/20:1361 Gemensamt europeiskt förhållningssätt i relationen till Peking

av Hans Wallmark (M)

till utrikesminister Ann Linde (S)

2019/20:1362 Säkert kommunikationssystem

av Alexandra Anstrell (M)

till statsrådet Mikael Damberg (S)

2019/20:1363 Skräpiga vägrenar

av Katarina Brännström (M)

till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

2019/20:1364 Myndigheternas verksamhet och miljön

av Katarina Brännström (M)

till statsrådet Lena Micko (S)

2019/20:1365 Tillfällig förändring av sjöfartsstödet

av Anders Hansson (M)

till finansminister Magdalena Andersson (S)

2019/20:1366 Säkrad sjöfart genom förändring av sjöfartsstödet

av Anders Hansson (M)

till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

den 18 maj

2019/20:1367 Plastpelletssanering

av Rickard Nordin (C)

till miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

2019/20:1368 Nedmonteringen av kopparnätet i coronatider

av Mikael Larsson (C)

till statsrådet Anders Ygeman (S)

2019/20:1369 Åtgärder för hållbara offentliga finanser

av Niklas Wykman (M)

till finansminister Magdalena Andersson (S)

2019/20:1370 Våra pensionspengar och skövlingen av Amazonas

av Jens Holm (V)

till statsrådet Per Bolund (MP)

2019/20:1371 Vattenfalls roll i bredbandsutbyggnaden

av Lotta Olsson (M)

till näringsminister Ibrahim Baylan (S)

2019/20:1372 Besöksnäringen och skatt på husbilar

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

till näringsminister Ibrahim Baylan (S)

2019/20:1373 Det tillfälliga sjöfartsstödet

av Jessica Thunander (V)

till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

2019/20:1374 Stöd till de västsahariska flyktinglägren med anledning av covid 19

av Lotta Johnsson Fornarve (V)

till statsrådet Peter Eriksson (MP)

§ 7  Anmälan om skriftligt svar på fråga

Skriftligt svar på följande fråga hade kommit in:

den 14 maj

2019/20:1290 Enkla jobb till ungdomar och långtidsarbetslösa

av Markus Wiechel (SD)

till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

§ 8  Kammaren åtskildes kl. 9.01.

Sammanträdet leddes av tredje vice talmannen.


Innehållsförteckning


§1Justering av protokoll

§2Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

§3Anmälan om kompletteringsval

§4Ärenden för hänvisning till utskott

§5Anmälan om interpellationer

§6Anmälan om frågor för skriftliga svar

§7Anmälan om skriftligt svar på fråga

§8Kammaren åtskildes kl.9.01.

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.