Protokoll 2018/19:87 Tisdagen den 7 maj

Riksdagens protokoll 2018/19:87

§ 1  Ärenden för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

2018/19:AU9 Arbetsrätt

2018/19:AU10 Arbetsmiljö och arbetstid

Skatteutskottets betänkanden

2018/19:SkU16 Utökade möjligheter för Skatteverket att bekämpa brott

2018/19:SkU17 Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag

Näringsutskottets betänkanden

2018/19:NU11 Mineralpolitik

2018/19:NU12 Elmarknadsfrågor

Socialförsäkrings-frågor

§ 2  Socialförsäkringsfrågor

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2018/19:SfU20

Socialförsäkringsfrågor

föredrogs.

Anf.  1  ELISABETH BJÖRNSDOTTER RAHM (M):

Fru talman! Den svenska modellen omfattar många pelare för att hålla upp vår välfärd. En av de största och mest betydelsefulla
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.