Protokoll 2017/18:74 Fredagen den 16 februari

Riksdagens protokoll 2017/18:74

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 26 januari justerades.

§ 2  Utökning av antalet suppleanter

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i arbetsmarknadsutskottet skulle utökas från 29 till 30.

Kammaren medgav denna utökning.

§ 3  Val av extra suppleant

Val av extra suppleant i arbetsmarknadsutskottet företogs.

Kammaren valde i enlighet med valberedningens förslag till

suppleant i arbetsmarknadsutskottet

Lars-Axel Nordell (KD)

§ 4  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2017/18:356

Till riksdagen

Interpellation 2017/18:356 Hög och störande musik från fordon

av Pål Jonson (M)

Interpellationen kommer inte
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.