Protokoll 2016/17:90 Fredagen den 31 mars

Riksdagens protokoll 2016/17:90

§ 1  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2016/17:22 för torsdagen den 16 mars i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från näringsutskottet.

§ 2  Meddelande om debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande

Talmannen meddelade att debatten med anledning av vårpropositionens avlämnande skulle äga rum tisdagen den 18 april kl. 12.00.

§ 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2016/17:389

Till riksdagen

Interpellation 2016/17:389 Evenemangslistan

av Olof Lavesson (M)

Interpellationen kommer att besvaras till fredagen den 2 maj.

Skälet till dröjsmålet är att ministern är bortrest.

Stockholm den 30 mars 2017

Kulturdepartementet

Alice
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.